Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2019. a. kell 21.35
Muudetud: 9. oktoober 2019. a. kell 11.39

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02.09 Kooliaasta avaaktus.
03.09 Sissejuhatus õppeaastasse, rütmide ja astmete meenutamine. „Suvevaheaeg“ (tv lk 5) AN, sõnade ja pillisaatega. „Kooliaeg käes“ (lk 8). Tingmärgid laulikus lk 9. Kooli laul.
09.09 „Suvevaheaeg“ (tv lk 5) pillisaatega. „Kooliaeg käes“ (lk 8) – rütmisaade laulule. „Mäkke ronimine“ (lk 10) AN, sõnadega, kehapilliga, kaanonis. Muusika – K. Terry „Body Music: Slammed“.
10.09 „Mäkke ronimine“ (lk 10) ja „Suvevaheaeg“ (tv lk 5) AN, sõnadega, pillisaatega. „Sügis“ (lk 18-19), segno tähendus. Muusika kuulamine – R. Rannap „Tantsib klaveril“.
16.09 „Sügis“ (lk 18-19), „Rütmimäng“ (lk 17). Rütmide kordamine (lk 15), rütmiruut tv lk 6. Õpitud laulud.
17.09 „Sügis“ (lk 18-19), „Rütmimäng“ (lk 17). „Tantsulaul“ (lk 14) – TIRI-TIRI kinnistamine, saade kehapillil.
23.09 „Tantsulaul“ (lk 14) - kehapillisaatega, „Minu õpetaja“ (lk 16). Muusika kuulamine – R. Rannap „Maateadus“. Õpitud laulud plaatpillisaatega.
24.09 „Minu õpetaja“ (lk 16). „Tantsuringis“ (lk 20). Tv lk 7 a. Rütmiruut tv lk 6 gruppides.
30.09 „Tantsuringis“(lk 20), „Miks“ (lk 22), voltide mõiste. „Minu õpetaja“ (lk 16). Rütmikaja erinevas taktimõõdus. Õpitud laulud pillisaatega.
01.10 Muusika kuulamine – valss, polka. Taktimõõtude kordamine (lk 21), tv lk 8 ül 4.„Miks“ (lk 22). Õpitud laulud.
07.10 Õpitud laulude kordamine. Plaatpillisaated, rütmikaja, astmete kordamine.
08.10 „Tule, sõber, kaasa“ (lk 24). 4/4 taktimõõt, tervenoot ja tervepaus (lk 25), tv lk 9 ül 5. „Kuidas me hakkame elama“ (lk 26), laulame AN lk 27. Õpitud kaanonid.
14.10 „Tule, sõber, kaasa“ (lk 24) AN, sõnadega, kaanonis, pillisaade. 4/4 taktimõõt, tervenoot ja tervepaus (lk 25), „Kuidas me hakkame elama“ (lk 26). Õpitud laulud pillisaatega.
15.10 „Kuidas me hakkame elama“ (lk 26). JO-astmerida (lk 28) ja duur-kolmkõla (lk 29). Tv lk 10 ül 6. „Pillerpall“ (lk 30).
Koolivaheaeg 19.10-27.10
28.10 Rütmikaja kehapillil, õpitud laulud "Pillerpall" (lk 30), "Karvast sõpra oodates" (lk 32-33). "Matkalaul" (lk 36) kehapillisaatega, kaanonis. Plaatpillisaated õpitud lauludele.
29.10 JO-astmerida (lk 28) ja duur-kolmkõla (lk 29). „Pillerpall“ (lk 30), „Karvast sõpra oodates“ (lk 32-33), pidekaare mõiste. Õpitud laulud pillisaatega.
04.11 "Matkalaul" (lk 36) sõnade, kehapillisaatega, kaanonis. "Dippido" (lk 34), 8-ndikpaus ja -noot. Ostinaatosaade laulule.
05.11 "Dippido" (lk 34), kaheksandikpaus ja -noot. Tv lk 12 ül 9. Mardipäevast, „Mardilaul“ (lk 48-49), muusika kuulamine – mardi- ja kadrilaulud.
11.11 „Kiigu, liigu, laevukene“ (lk 38), dünaamikamärgid lk 39. Muusika kuulamine - „Mäekuninga koopas“.
12.11 „Kiigu, liigu, laevukene“ (lk 38), „Vesi laulab“ (lk 40). Muusika kuulamine - „Vee tants“. Õpitud laulud.
18.11 „Tuule laul“ (lk 44-45), ostinaato plaatpillidel. Muusika kuulamine - „Sügistuul“, „Ilmatu rock“ (lk 46-47), õpitud laulud.
19.11 „Vesi laulab“ (lk 40), RA-astmerida ja moll-kolmkõla (lk 42-43), tv lk 14 ül 10. Õpitud laulude kordamine.
25.11 „Ilmatu rock“ (lk 46-47), „Ding-dong“ (lk 54-55), laulame koos liigutustega kehapillil. Ostinaato plaatpillidel.
26.11 „Ilmatu rock" (lk 46-47), „Ding-dong" (lk 54-55). JO-ja RA-astmerida, kolmkõla (lk 42-43), tv lk 10 ja 14 ülesannete lõpetamine. Õpitud laulude kordamine.
02.12 „Ding-dong“ (lk 54-55), „Peegel“ (lk 56-57), uued rütmid TI-TIRI ja TIRI-TI lk 57.
03.12 „Peegel“ (lk 56-57), „Meie elu“ (lk 59). Tv lk 16-17 ül 12-13. Hääl ja hääleliigid lk 62-63, tv lk 18-19 muusikanäited.
09.12 „Meie elu“ (lk 59), „Lumelaul“ (lk 66-67), „Päkapiku jõululaul“ (lk 70-71). Õpitud laulude kordamine.
10.12 „Lumelaul“ (lk 66-67), „Päkapiku jõululaul“ (lk 70-71). Muusika kuulamine – „Vitsalaul“. „Üle lume lagedale“ (lk 72), „Püha öö“ (lk 73). Tv lk 20 ül 15.
16.12 „Lumelaul“ (lk 66-67), „Päkapiku jõululaul“ (lk 70-71). „Üle lume lagedale“ (lk 72), „Püha öö“ (lk 73).
17.12 Soovimuusika. Jõululaulud, jõulumuusika.
06.01 Õpitud kaanonite kordamine mollis ja duuris, rütmisaated lauludele. Rütmiruudu rütmide (tv lk 6 plaksutamine.
07.01 Duuri ja molli kordamine, laulud neis helilaadides, kaanonid. Tv lk 20-21 ül 15-16 hindele.
13.01 Duur ja moll helirida. Õpitud kaanonid, „Ding-dong“ (lk 54) pillisaatega kaanonis. „Peegel“ (lk 56) AN-ga, liikumisega. Rütmid TI-TIRI ja TIRI-TI (lk 57). 1. poolaasta hinded.
14.01 „Peegel“ (lk 56) rütm hindele. „Meie elu“ (lk 59), K. A. Hermann, muusika kuulamine. „Tabatinna“ (lk 84-85). 1. poolaasta tagasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. Teadvustab helirea olemust ja suudab seda laulda, valdab õpitud rütmivältusi, oskab neid taasesitada ja ise luua, tunneb kaheksandikpausi. Teab mõisteid pide, helirida, duur, moll, astmenimed, pooltoon, tervetoon, kolmkõla, dünaamika, tunneb kõla järgi hääleliike. Õpilane suudab improviseerida lihtsaid meloodiaid lauldes või pillil, tugevnenud on meetrumi ja rütmitaju. Rütmiliste kaasmängude ja pillisaadete abil on arenenud õpilase koordinatsioon.

Hindamine üles

Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.

Koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viiepalli süsteemis:
Märge "AR" / Hinne "5"
töövahendid alati kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
on hästi omandanud muusikalised teadmised ja oskused
oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitut
kõik arvestuslikud tööd on õigeaegselt esitatud
Märge "AR" / Hinne "4"
töövahendid enamasti kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
töödes esineb üksikuid vigu
on omandanud muusikalised teadmised ja oskused
Märge "AR" / Hinne "3"
õppevahendid aeg-ajalt kodus
suhtumine töösse huvitu
tööülesannete täitmisel esineb palju vigu
ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil
teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi
Märge "MA" / Hinne "2"
õppevahendid pidevalt kodus
õppeülesanded poolikult täidetud või täitmata
puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas
ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu
suhtumine töösse huvitu
Märge "MA" / Hinne "1"
õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilane keeldub vastamast
puuduvad töövahendid
õpilane puudub põhjuseta ja ei osale konsultatsioonitunnis.

Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.