Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Muusika: 3b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2019. a. kell 21.33
Muudetud: 2. september 2019. a. kell 21.37

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02.09 Kooliaasta avaaktus.
04.09 Tutvumine laulikuga.„Tere hommikust” (lk 4-5), „Hommik” (lk 7) rütmiostinatoga. Kordame õpitud rütme, harjutus lk 8. „Bugi” (lk 8). Kooli laul.
09.09 Plokkflöödiõpe. „Tere hommikust” (lk 4-5), tv ül 1-3. Kuidas muusika kõneleb, kordame õpitud mõisteid (lk 9). „Plaksutame koos!” (lk 9).
11.09 Väikekandlega „Koduvärvid” (lk 11). „Plaksutame koos!” (lk 9). „Neli pilti” (lk 10). Aastaajad, kunstiliigid.
16.09 Plokkflöödiõpe. „Neli pilti” (lk 10). „Koduvärvid” (lk 11). Tv ül 4-6. Vokaal- ja instrumentaalmuusika (lk 12), muusika kuulamine – „Ave Maria”, „Tarantella”. Regilaul „Sõmeralt sain Sõrmikulle” (lk 12).
18.09 „Sõmeralt sain Sõrmikulle” (lk 12). Aeg, selle kasutamine. „Kellakapi kägu” (lk 13). Muusika sünnib laulust (lk 14), „Väikene laululind” (lk 15).
23.09 Plokkflöödiõpe. „Kellakapi kägu” (lk 13), „Väikene laululind” (lk 15). Laulud ja loodus, „Seenekoor” (lk 16). Tv ül 7-11. Muusika kuulamine – looduslaul „Kulla kutse”.
25.09 „Seenekoor” (lk 16). Sügis, „Vihma sajab” (lk 17) rütmisaatega. „Uued kummikud” (lk 18). JO-võti lk 19.
30.10 Plokkflöödiõpe.„Vihma sajab” (lk 17), „Uued kummikud” (lk 18). JO-võti, astmed, „Tigu-ligu” (lk 19) rütmisaatega. Tv ül 12.
02.10 „Tigu-ligu” (lk 19). „Tige tigu” (lk 20-21) rütmipillisaatega. Uus aste NA (lk 24). „Raa-rii-raa” (lk 25) rümipillisaatega. Muusika kuulamine – töölaul „Targa rehealune”.
07.10 Õpetajate päev, muusika kuulamine ja lemmikõpetajast pildi joonistamine. Õpitud laulude kordamine.
09.10 NA-aste noodijoonestikul. „Raa-rii-raa” (lk 25) rümipillisaatega. „Marjuke” (lk 26). Voldi mõiste. Laulame SO-NA-MI astmetel luuletust (lk 26).
14.10 Plokkflöödiõpe. NA-aste noodijoonestikul. „Raa-rii-raa” (lk 25), „Marjuke” (lk 26). „Lõikuse laul” (lk 27), rütmiharjutus. Tv ül 14-16.
16.10 „Lõikuse laul” (lk 27). Kandlemäng lk 28. „Ketramas” (lk 29) astmetega, dirigeerime. Muusika kuulamine – töölaul „Ketramas”.
Koolivaheaeg 19.10-27.10
28.10 Plokkflöödiõpe. Mitmehäälne laul (lk 34). Sidekaar. „Karupoja hällilaul” (lk 35) astmetega, 2- häälselt. Õpitud laulud. Tv ül 22-23
30.10 Marss (lk 38). Muusika kuulamine - „Võidumarss”, „Marss”, pulmamarss, rivimarss. „Rõõmsad rändurid” (lk 39), taktimõõt. Rütmiharjutus, „Samm ja plaks” (lk 40) liigutustega.
04.11 Plokkflöödiõpe. „Rõõmsad rändurid” (lk 39), „Samm ja plaks” (lk 40). „Kivi peale kivi” (lk 41) marssides, rütmisaatega. Tv ül 26-28.
06.11 Isadepäev, „Laupäeva õhtul isaga” (lk 48-49). Mardipäev, „Mardilaul” (lk 52).
11.11 Plokkflöödiõpe. „Laupäeva õhtul isaga” (lk 48-49), „Käi ümber küla ringi (lk 43) kandlesaatega.. Ülemine JO (laul lk 42). Tv ül 29, 35.
13.11 „Käi ümber küla ringi” (lk 43). „Tuuled nüüd puhvad” (lk 45) astmetega, dünaamika. Alumine DI (lk 44). Õpitud laulude kordamine.
18.11 Plokkflöödiõpe. „Tuuled nüüd puhvad” (lk 45) astmetega, dünaamika. Tv ül 32-33. „Uhti, uhti uhkesti” (lk 47) kandlega.
20.11 „Tuuled nüüd puhvad” (lk 45). Kandlevõtted, „Kadrilaul” (lk 57). „Uhti, uhti uhkesti” (lk 47).

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. Pentatoonika astmed on kuuldeliselt kinnistunud, ta teab nende asukohta noodijoonestikul. Õpilane suudab improviseerida lihtsaid meloodiaid lauldes või plaatpillil, tugevnenud on meetrumi ja rütmitaju, ta on tundma õppinud vokaal- ja instrumentaalmuusikat. Rütmiliste kaasmängude ja pillisaadete abil on arenenud õpilase koordinatsioon. Ta teab ilmeka laulmise põhitõdesid ning omab kuulamisharjumust.

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 3 korda aastas trimestrilõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded töövihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Trimestri lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
3. tunned kuuldeliselt astmeid RA, SO, MI, LE, JO, tead nende asukohta noodijoonestikul
4. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A, TA-A-A, oskad neid noodijoonestikule kanda ja määrata taktijoonte asukohta
5. laulad peast 3-4 laulu, sh Kooli laulu
6. tunned plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1, f1, e1, d1 ja c1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus.
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.