Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 6c, 6d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2019. a. kell 21.32
Muudetud: 2. september 2019. a. kell 22.55

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Saksa keele populaarsus kasvab, kuna kasvanud on Saksamaa osatähtsus Euroopa majandusriikide seas.
B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I trimester
3.-5.9.
1) Sissejuhatus ainesse. Nõuded. Materjalid.
2) Mis on saksa keel, kus seda räägitakse?
3) Saksakeelsed laensõnad eesti keeles

9.-12.9.
1) Und wer bist du? 
2) Und wer bist du? 
3) Und wer bist du? 

16.-19.9.
1)Und wer bist du? 
2)Und wer bist du? 
3) Reipalt kooli

23.-26.9.
1) Und wer bist du? 
2) Und wer bist du? 
3) Und wer bist du? 

30.9.-3.10.
1) Und wer bist du? 
2) Und wer bist du? 
3) Und wer bist du? 

7.-10.10.
1) Und wer bist du? 
2) Und wer bist du? 
3) Und wer bist du? 

14.-17.10.
1) Und wer bist du? 
2) Und wer bist du? 
3) Und wer bist du? 

28.-31.10.
1) Projekttag
2) Und wer bist du? 
3) Und wer bist du? 

4.-7.11.
1) Laura klettert gern. 
2) Laura klettert gern. 
3) Laura klettert gern

11.-14.11.
1) Laura klettert gern. 
2) Laura klettert gern. 
3) Laura klettert gern

18.- 21.11.
1) Laura klettert gern. 
2) Laura klettert gern. 
3) Laura klettert gern

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab I trimestri lõppedes: 
- tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada; 
- oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid I trimestri läbitud teemadel: 
- oskab kuulates ja lugedes ära tunda tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure, 
- oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru
- oskab öelda, mis talle meeldib ja mis mitte, 
- oskab esitada kas küsimusi ja vastata küsimustele 
- oskab tervitada ja hüvasti jätta, 
- küsida ja öelda oma nime, oskab rääkida endast ja oma perest, tutvustada teist isikut, 
- oskab tähestikku, teab isikulisi asesõnu, küsimusi - mis?, kes?; 
- oskab rääkida oma päevast, nädalast
- teab nimisõnade artikleid (määrav, umbmäärane, eitav) 
- tunneb arve 0 - 100
- oskab tähestikku, teab isikulisi asesõnu

Hindamine üles

Trimestri kokkuvõttev hinne kujuneb tunnitöö, tunnikontrollide, kodutööde, suulise vastamise ja suures osas aktiivsuse s.t, (tunnis (kaasa)töötamise eest saadud hinnetest. Iga lektsiooni ehk õppetüki lõppedes on hindeline töö sõnavara ja keelestruktuuride (olulisim on sõnavara oskamine) valdamise kohta. Tööd on erineva mahuga ja seega ei ole kokkuvõttev hinne aritmeetiline keskmine. Iga töö hindamisel on aluseks see, kui suures osas valdab õpilane õpitud materjali ehk protsent, s.o. kogutud punktisumma võimalikust maksimumist : 
hinne 5- 100 -90% 
hinne 4- 89 -75% 
hinne 3- 74 -50% 
hinne 2- 49 -20% 
hinne 1- 19 - 0% 

Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui puudumisega seoses on töö esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 . Tulemusi saab parandada 10 päeva jooksul alates töö hinde teatavaks tegemisest.
Konsultatsioonid neljapäeval peale 7. tundi ruumis 400A või ka muul sobival ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku.