Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 2a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2019. a. kell 21.32
Muudetud: 2. september 2019. a. kell 21.32

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03.09 Tutvumine laulikuga. „Tere!” (lk 6), kordus- ja lõpumärk. Tv ül 1-3. „Kui sul tuju hea” (lk 7). Rütmide kordamine, kajamängud. Kooli laul.
06.09 Plokkflöödiõpe. „Tere!” (lk 6), kordus- ja lõpumärk. „Kui sul tuju hea” (lk 7). „Tasahilju” (lk 8). Rütmimängud.
10.09 „Tasahilju” (lk 8). „Saladuste maja” (lk 10-11). Muusika kuulamine - „Kui Arno isaga koolimajja jõudis”. Tv ül 4-5. Õpitud laulude kordamine. Kooli laul.
13.09 Plokkflöödiõpe. Rütmikaja kehapillil. „Aabitsalaul” (lk 12), fermaat. „Saladuste maja” (lk 10-11). Õpitud laulude kordamine.
17.09 „Aabitsalaul” (lk 12). „Minu veli virvipuu” (lk 13). Takt, taktimõõt, pulss. „Sügislauluke” (lk 14), ostinatosaade laulule. Rütmiharjutus lk 14. Tv ül 6.
20.09 Plokkflöödiõpe. „Minu veli virvipuu” (lk 13). „Sügislauluke” (lk 14). Õpitud laulude kordamine.
24.09 „Vihmakene, vellekene” (lk 15), laulu taktimõõt, dirigeerime. Muusika kuulamine - „Vihmalaul”. „Mehikene metsas” (lk 16), liigutused laulule. Tv ül 7-8.
27.09 Plokkflöödiõpe. „Vihmakene, vellekene” (lk 15), „Mehikene metsas” (lk 16), „Seenemiku tegemised” (lk 17), TA-A-A rütm, mihklipäevast.
01.10 „Seenemiku tegemised” (lk 17). „Igaühel oma pill” (lk 18). Tv ül 9-12. Eesti rahvapillidega tutvumine lk 19. Muusika kuulamine – lõõtspill, väikekannel, karjapasun, vilepill.
04.10 Plokkflöödiõpe. „Igaühel oma pill” (lk 18) pillisaatega. Rütmi- ja astmekaja. Õpitud laulude kordamine.
08.10 Väikekandle mänguvõtted (lk 20-21) „Tantsuhoos” (lk 22). Piano ja forte mõiste. Luuletus kandle saatel. Õpitud laulud.
11.10 Plokkflöödiõpe. „Tantsuhoos” (lk 22) ja „Pajupill” (lk 23) rütmiostinaatoga. Astmemängud, õpitud laulud.
15.10 „Pajupill” (lk 23) kandlesaatega. Tv ül 13. „Mutionu pidu” (lk 24), „Teele, teele, kurekesed” (lk 25) ostinatosaatega. Õpitud laulud plaatpillisaatega.
18.10 Tegevuspäev.
Koolivaheaeg 19.10-27.10
29.10 „Mutionu pidu” (lk 24), muusika kuulamine – metsloomade hääled. „Teele, teele, kurekesed” (lk 25). Tv ül 14-15. Astmete RA-SO-MI kordamine.
01.11 Plokkflöödiõpe. „Tehke järele!” (lk 27) liigutustega. „Karupoja hällilaul” (lk 30), „Vares” (lk 31). Piano ja forte mõiste. Ostinatosaade lauludele.
05.11 Rütmikaja kehapillil. Astmed RA-SO-MI, uus aste JO, JO-võti noodijoonestikul. „Jänkupoju” (lk 26), „Kus on kulli pesake” (lk 27) astmetega. Tv ül 16-17.
08.11 Plokkflöödiõpe. Mardipäevast, „Mardilaul” (lk 40). Muusika kuulamine – „Mardi tantsulaul”. „Poistelaul” (lk 41), „Tondimäng” (lk 42).
12.11 „Karupoja hällilaul” (lk 30), „Vares” (lk 31). Uus aste LE (lk 28), „Nõõ, las käia!” (lk 28). Tv ül 18-21.
15.11 Plokkflöödiõpe. Astmemängud, rütmimõistatused. „Minu paps” (lk 36), „Jorupill Jonn” (lk 38). „Altmäe rebane” (lk 42) astmetega.
19.11 „Poistelaul” (lk 41), „Tondimäng” (lk 42), „Minu paps” (lk 36), „Jorupill Jonn” (lk 38). Tv ül 22-23.
22.11 Plokkflöödiõpe. Kadripäevast, „Kadrilaul” (lk 44). Tv ül 24-25. „Kivikasukas” (lk 46). Kordamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kirjutada noote joonestikule, teab kuidas tõmmata noodivarsi. Teab rütmide TA, TI-TI, PAUS, TA-A ja TA-A-A vältusi, oskab neid taktidesse grupeerida. Suudab saata laule keha-, plaat- ja rütmipillidel, tunneb plaatpillide nimesid. Teab voldi, lõpumärgi, kordusmärgi ja tempo mõistet. Tunneb dünaamikatermineid forte ja piano, oskab neid musitseerimisel kasutada. Oskab laulda lihtsaid motiive RA, SO, MI, LE, JO astmetel, märkida neid noodijoonestikule. Omab kuulamisharjumust ja teab ilmeka laulmise põhitõdesid. Omandab plokkflöödil d2 ja c2 noodi mänguvõtted, kasutab h1, a1 ja g1 noote.

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 3 korda aastas trimestri lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded töövihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine, harjutused plokkflöödil.
Trimestri lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
3. tunned kuuldeliselt astmeid RA, SO ja MI, tead nende asukohta noodijoonestikul
4. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A, TA-A-A, oskad neid noodijoonestikule kanda
5. laulad peast 3-4 laulu, sh Kooli laulu
6. tunned plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.