Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12094 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

Muusika: 5b, 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 1. september 2019. a. kell 19.56
Muudetud: 12. september 2019. a. kell 15.04

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02.09./06.09. Sissejuhatus ainesse, ainekaardi tutvustamine. Suve muusikaliste elamuste meenutamine.Kooliaeg käes+kaasmäng. Koolikell. Tv.ül.1. Õpitud rütmide kordamine, tv.ül.2.

09.09./13.09. Duur-helilaadi kordamine. Hällilaul. Tv.ül.3. Kurekell-kaasmäng plaatpillidel.

16.09./20.09. Moll-helilaadi kordamine. Vaikselt laulan ma. Julgelt laulan ma. Tv.ül.4.

23.09./27.09. Sügis+pillisaade. Tv.ül.5. Nootide tähtnimetuste kordamine. mäng on algamas.

30.09./04.10. Lood löökpillidest. Pillilugu+plaatpillide improvisatsioon. Marsilaul. Tv ül.8.

07.10./11.10. Löökpillid-õpime kuulmise järgi. Ebamäärase helikõrgusega löökpillid. Tv.ül.9.

14.10. /18.10 Mardilaul+kaasmäng. MK pala. Väike trummipoiss. Tv.ül.10.

VAHEAEG

28.10./01.11 Kadrialul. kindla helikõrgusega löökpillid. Tv.ül.11, 12.

04.11./08.11. Naer on elu muusika. Taat ära maga+saade väikekandlel. Naljalugu+saade kandlel ja rütmipillidel.

11.11./15.11. Õitsev meri+saade pillidel. Navitrolla, tv ül.15. Vanasti kui maailm loodi.

18.11./22.11. Lood puhkpillidest. Meri, Minu flööt, esitame koos plokkflöödiga. Tv.ül.16.

25.11./29.11. Karjase laul. Karussell. Võistluslaul+saade rütmipillidel. Tv.ül.17, 18.

02.12./06.12. Pimedusest koorub valgus. Sulelumi+kaasmäng. Tuli tali, olin tali. Tv.ül.21.

09.12./13.12. Jõuluöö. miks nii hilja õhtukellad+pillisaade.

16.12./20.12. Heliseb lihtne jõuluviis. Tv.ül.22. Kerkokell. MK palad. Tulevad. Tv ülesannete vahehindamine.

VAHEAEG

06.01./ 10.01. Mis on elus head. Andrea Bocelli. Lauluga. Mk palad. Tv.ül.23.

13.01./17.01. Lõbusad noodid+kaasmäng. Stevie Wonder,MK palad. Paul Wittgenstein. Lauluke. Tv.ül.24.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane tunneb löökpille ja puhkpille. Muusikaliste tegevuste kaudu areneb kuulamisharjumus ja analüüsivõime, kinnistuvad astme- ja tähtnimed, noodivältused ja taktimõõdud. Oskab laule saata rütmipillidel, plaatpillidel ja ka plokkflöödil. Teeb ja tunneb helistikke C-duur ja a-moll.

Hindamine üles

Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.

KONSULTATSIOON toimub E: kell 15.30-16.15 klassis 001. Järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.