Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 5b, 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 1. september 2019. a. kell 19.56
Muudetud: 20. oktoober 2019. a. kell 12.02

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02.09./06.09. Sissejuhatus ainesse, ainekaardi tutvustamine. Suve muusikaliste elamuste meenutamine.Kooliaeg käes+kaasmäng. Koolikell. Tv.ül.1. Õpitud rütmide kordamine, tv.ül.2.

09.09./13.09. Duur-helilaadi kordamine. Hällilaul. Tv.ül.3. Kurekell-kaasmäng plaatpillidel.

16.09./20.09. Moll-helilaadi kordamine. Vaikselt laulan ma. Julgelt laulan ma. Tv.ül.4.

23.09./27.09. Sügis+pillisaade. Tv.ül.5. Nootide tähtnimetuste kordamine. mäng on algamas.

30.09./04.10. Lood löökpillidest. Pillilugu+plaatpillide improvisatsioon. Marsilaul. Tv ül.8.

07.10./11.10. Löökpillid-õpime kuulmise järgi. Ebamäärase helikõrgusega löökpillid. Tv.ül.9.

14.10. /18.10 Mardilaul+kaasmäng. MK pala. Väike trummipoiss. Tv.ül.10.

VAHEAEG

28.10./01.11 Kadrialul. kindla helikõrgusega löökpillid. Tv.ül.11, 12.

04.11./08.11. Naer on elu muusika. Taat ära maga+saade väikekandlel. Naljalugu+saade kandlel ja rütmipillidel.

11.11./15.11. Õitsev meri+saade pillidel. Navitrolla, tv ül.15. Vanasti kui maailm loodi.

18.11./22.11. Lood puhkpillidest. Meri, Minu flööt, esitame koos plokkflöödiga. Tv.ül.16.

25.11./29.11. Karjase laul. Karussell. Võistluslaul+saade rütmipillidel. Tv.ül.17, 18.

02.12./06.12. Pimedusest koorub valgus. Sulelumi+kaasmäng. Tuli tali, olin tali. Tv.ül.21.

09.12./13.12. Jõuluöö. miks nii hilja õhtukellad+pillisaade.

16.12./20.12. Heliseb lihtne jõuluviis. Tv.ül.22. Kerkokell. MK palad. Tulevad. Tv ülesannete vahehindamine.

VAHEAEG

06.01./ 10.01. Mis on elus head. Andrea Bocelli. Lauluga. Mk palad. Tv.ül.23.

13.01./17.01. Lõbusad noodid+kaasmäng. Stevie Wonder,MK palad. Paul Wittgenstein. Lauluke. Tv.ül.24.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane tunneb löökpille ja puhkpille. Muusikaliste tegevuste kaudu areneb kuulamisharjumus ja analüüsivõime, kinnistuvad astme- ja tähtnimed, noodivältused ja taktimõõdud. Oskab laule saata rütmipillidel, plaatpillidel ja ka plokkflöödil. Teeb ja tunneb helistikke C-duur ja a-moll.

Hindamine üles

Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.
Koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viiepalli süsteemis:
Märge "AR" / Hinne "5"
töövahendid alati kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
on hästi omandanud muusikalised teadmised ja oskused
oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitut
kõik arvestuslikud tööd on õigeaegselt esitatud
Märge "AR" / Hinne "4"
töövahendid enamasti kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
töödes esineb üksikuid vigu
on omandanud muusikalised teadmised ja oskused
Märge "AR" / Hinne "3"
õppevahendid aeg-ajalt kodus
suhtumine töösse huvitu
tööülesannete täitmisel esineb palju vigu
ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil
teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi
Märge "MA" / Hinne "2"
õppevahendid pidevalt kodus
õppeülesanded poolikult täidetud või täitmata
puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas
ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu
suhtumine töösse huvitu
Märge "MA" / Hinne "1"
õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilane keeldub vastamast
puuduvad töövahendid
õpilane puudub põhjuseta ja ei osale konsultatsioonitunnis.

KONSULTATSIOON toimub E: kell 15.30-16.15 klassis 001. Järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.