Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12094 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

Muusika: 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 1. september 2019. a. kell 14.24
Muudetud: 12. september 2019. a. kell 15.03

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02.09. Tere, kool!Meenutusi suvest. Kooli laul. Ainekaardi tutvustamine. Lapsepõlv on lahe aeg. Et oleks rahu.
09.09. Helide maailm: heli omadused kõrgus, tugevus. Õpitud rütmide kordamine.
16.09. Helide maailma omadusi, nende analüüsimine. Kirjalik rütmiülesanne.
23.09. Helide maailm: heli kestvus ja tämber. MK. näiteid. Punab pihlakaid.
30.09. Keelpillid-jagunemine. Poogenkeelpillide ehitusest, viiul, vioola, tšello. MK: näiteid, Referaadi nõuded.
07.10. Õpetajate päev. Keelpillide teema jätkamine, kontrabass, MK. näiteid. J.Haydni "Keisrikvarteti" kuulamine.
14.10. Tutvume näppekeelpillidega harf ja kitarr. Tujuparandamise laul. Hey, Ho!
VAHEAEG
28.10. Keelpillidest: kontrabass ja harf. Noodiülesanne nootide tähtnimetuste peale. Laulud soovi kohaselt.
04.11. Näppekeelpill kitarr. Kordamine kontrolltööks:helidemaailm ja keelpillid. Õpitud rütmide kordamine, rütmiloto. Julge laul.
11.11. Kordamine kontrolltööks: helidemaailm ja keelpillid. Lemmiklaulud You tubest.
18.11. Kontrolltöö Helide maailm ja keelpillid.Tujuparandamise laul, Hei, ho-+kehapilli saade. Dont worry, be happy.
25.11. Sissejuhatus teemasse löökpillid, Määratlemata helikõrgusega löökpillid. Kehapill. Paketumbe koos kehapilliga ja Tv lk 21 kehapilli kaanon koos kaasrütmiga.
02.12. Jätkame määratletud helikõrgustega löökpillid. Muusikakuulamine ja rütmipillide ära tundmine. "Mõõkade tants" Kung fu-kehapillil ja ka rütmipillidel. Ristsõnamõistatuse lahendamine. Saanisõit, Tuuleposte jenka.
09.12. Projektülesande tutvustamine tv.lk 20, tutvustada klassikaaslastele ühte löökpilli mõlemast grupist läbi plakatesitluse. Tasuta. Jõuluaeg on tulemas. Valminud posterite esitlemine.
16.12. Posterite esitlemine ühest löökpillist.
VAHEAEG
06.01. Alustame tutvumist kitarrialgõpetusega: pilli hoid, ehitus, käte asend, harjutused vasaku käega. Lemmiklaulude laulmine.
13.01. Jätkame kitarrikursusega: ülesanded vasakule käele, sõrmestuse tutvustamine, tutvumine TAB kirjaviisiga, helirida g-st g-ni.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. On tutvunud heli omadustega, teab mõisteid heliallikas, resonaator, akustika. Oskab kirjeldada põhilisi keel-, puhk- ja löökpille, neid kõla järgi eristada. Omab kuulamisharjumust ja muusika analüüsivõimet, oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. Tunneb rütmivältusi, oskab esitada rütme keha- ja rütmipillidel. Oskab koostada teemakohast plakatit või referaati instrumendist ning seda klassikaaslastele esitleda.

Hindamine üles

Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.

KONSULTATSIOON toimub E: kell 15.30-16.15 klassis 001. Järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist