Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 1. september 2019. a. kell 14.24
Muudetud: 20. oktoober 2019. a. kell 12.12

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02.09. Tere, kool!Meenutusi suvest. Kooli laul. Ainekaardi tutvustamine. Lapsepõlv on lahe aeg. Et oleks rahu.
09.09. Helide maailm: heli omadused kõrgus, tugevus. Õpitud rütmide kordamine.
16.09. Helide maailma omadusi, nende analüüsimine. Kirjalik rütmiülesanne.
23.09. Helide maailm: heli kestvus ja tämber. MK. näiteid. Punab pihlakaid.
30.09. Keelpillid-jagunemine. Poogenkeelpillide ehitusest, viiul, vioola, tšello. MK: näiteid, Referaadi nõuded.
07.10. Õpetajate päev. Keelpillide teema jätkamine, kontrabass, MK. näiteid. J.Haydni "Keisrikvarteti" kuulamine.
14.10. Tutvume näppekeelpillidega harf ja kitarr. Tujuparandamise laul. Hey, Ho!
VAHEAEG
28.10. Keelpillidest: kontrabass ja harf. Noodiülesanne nootide tähtnimetuste peale. Laulud soovi kohaselt.
04.11. Näppekeelpill kitarr. Kordamine kontrolltööks:helidemaailm ja keelpillid. Õpitud rütmide kordamine, rütmiloto. Julge laul.
11.11. Kordamine kontrolltööks: helidemaailm ja keelpillid. Lemmiklaulud You tubest.
18.11. Kontrolltöö Helide maailm ja keelpillid.Tujuparandamise laul, Hei, ho-+kehapilli saade. Dont worry, be happy.
25.11. Sissejuhatus teemasse löökpillid, Määratlemata helikõrgusega löökpillid. Kehapill. Paketumbe koos kehapilliga ja Tv lk 21 kehapilli kaanon koos kaasrütmiga.
02.12. Jätkame määratletud helikõrgustega löökpillid. Muusikakuulamine ja rütmipillide ära tundmine. "Mõõkade tants" Kung fu-kehapillil ja ka rütmipillidel. Ristsõnamõistatuse lahendamine. Saanisõit, Tuuleposte jenka.
09.12. Projektülesande tutvustamine tv.lk 20, tutvustada klassikaaslastele ühte löökpilli mõlemast grupist läbi plakatesitluse. Tasuta. Jõuluaeg on tulemas. Valminud posterite esitlemine.
16.12. Posterite esitlemine ühest löökpillist.
VAHEAEG
06.01. Alustame tutvumist kitarrialgõpetusega: pilli hoid, ehitus, käte asend, harjutused vasaku käega. Lemmiklaulude laulmine.
13.01. Jätkame kitarrikursusega: ülesanded vasakule käele, sõrmestuse tutvustamine, tutvumine TAB kirjaviisiga, helirida g-st g-ni.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. On tutvunud heli omadustega, teab mõisteid heliallikas, resonaator, akustika. Oskab kirjeldada põhilisi keel-, puhk- ja löökpille, neid kõla järgi eristada. Omab kuulamisharjumust ja muusika analüüsivõimet, oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. Tunneb rütmivältusi, oskab esitada rütme keha- ja rütmipillidel. Oskab koostada teemakohast plakatit või referaati instrumendist ning seda klassikaaslastele esitleda.

Hindamine üles

I poolaasta arvestuslikud tööd:
1.Referaadi koostamine ühest vähemtuntud keelpillist. Vormistamise nõuded kooli koduleheküljel.
2. Kontrolltöö Helide maailma ja Keelpillide peatüki kohta.
3.Grupitööna valminud esitlus või plakat kahest löökpillist.
4.Ristsõnamõistatuse lahendamine löökpillide kohta.
5.Individuaalsed ülesanded rütmide ja nootide tähtnimetuste peale.
Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.
Koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viiepalli süsteemis:
Märge "AR" / Hinne "5"
töövahendid alati kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
on hästi omandanud muusikalised teadmised ja oskused
oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitut
kõik arvestuslikud tööd on õigeaegselt esitatud
Märge "AR" / Hinne "4"
töövahendid enamasti kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
töödes esineb üksikuid vigu
on omandanud muusikalised teadmised ja oskused
Märge "AR" / Hinne "3"
õppevahendid aeg-ajalt kodus
suhtumine töösse huvitu
tööülesannete täitmisel esineb palju vigu
ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil
teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi
Märge "MA" / Hinne "2"
õppevahendid pidevalt kodus
õppeülesanded poolikult täidetud või täitmata
puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas
ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu
suhtumine töösse huvitu
Märge "MA" / Hinne "1"
õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilane keeldub vastamast
puuduvad töövahendid
õpilane puudub põhjuseta ja ei osale konsultatsioonitunnis.

KONSULTATSIOON toimub E: kell 15.30-16.15 klassis 001. Järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist