Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 31. august 2019. a. kell 17.45
Muudetud: 3. september 2019. a. kell 15.34

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

https://www.oesel.ee/kg/m/ak/bin/voorkeeled.pdf

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 2.-6. september
1) Sissejuhatus, ainekaardi tutvustus, õpieesmärkide seadmine. Topic: Summer Holidays. Unit 1: TB p 7-9, lauamäng harjutamaks lihtminevikus küsimustele vastamist.
2) Kas- küsimustele lühivastustega vastamine; e-kirja kirjutamine TB p 10 + WB p 9 ex 8.
3) Aegade kordamine WB p 3-5. Lihtmineviku ja kestva mineviku võrdlus.

II nädal 9. - 13. september
1) Käsud ja keelud WB p 7-8. Tõlkelaused WB p 6, 10.
2) Suvevaheajast rääkimine ja kirjutamine. TB p 13 Ex 11. WB Ex 10 p10.
3) Unit 2: Books. Raamatutest rääkimine TB p 14-15. WB p 11-12 . Küsisõnadel what/ which vahet tegemine.

III nädal 16. - 20. sept
1) Dialogues. Agree/disagree (TB p 14-15). Reading in my family. The Beginning of Adventures, part I, TB p 16-17. WB p 13 - asesõnad inglise keeles.
2) Ülekooliline tervisespordipäev "Reipalt koolipinki!"
3) The Beginning of Adventures, part II, TB p 18-19. WB Ex 7 p 14 tõlkelaused. Kuulamisülesanne WB Ex 8 p 15.

IV nädal 23. - 27. sept
1) Oma pere lugemusest kirjutamine WB Ex 9 p 15.
2) 26.09.9019 - TEST (Unit 1-2) (kuulamine, ajad the present simple/ the past simple/ the past continuous; tõlkelaused õpitud sõnavarale, suvisest koolivaheajast kirjutamine-6 lauset; küsisõnad, asesõnad)
3) Unit 3: Manners; arutelu viisakusest+ viisakusväljendid TB p 21-22. Harjutusi sõnavarale WB p 16-18 Ex 1-5.

V nädal 30. sept - 4. okt
1) Töö tekstiga " Advice from a Catepillar" TB p 23-24
2) Question tags WB p 19. TB p 25 Ex 8, 9 plakat viisakusreeglite kohta.
3) Töö tekstiga " The butterfly life cycle" TB p 26-27 , sõnavara kinnistavad harjutused WB p 20-21 Ex 7, 8. Adjectives. Question tags (WB p 17-19). Ex-s on vocabulary (WB p 20)

VI nädal 7. - 11. okt
1) Kordamine tööks. Fantasy Butterfly WB p 21-22. Kuulamisülesanne WB Ex 10 p 22.
2) 10.10.2019 - TEST( Unit 3 ) - omadussõnade moodustamine, tag questions (küsijätkud), tõlkelaused õpitud sõnavarale ja väljenditele, lugemisül, headest lauakommetest kirjutamine-6 lauset (+ WB Ex 11, 12 p 23).
3 ) "Alice's Adventures in Wonderland" (TB p 23-24)

VII nädal 14. - 18. okt
1) Sõnavaraharjutused (WB p 20-21 (8), p 23 (11)). Listening (WB p 22-23 (10)
2) Translation (TK). Tenses, WB p 36-37. Question tags, WB p 38-39 (8-9). Life cycle of a butterfly, TB p 26-27, WB p 21 (9) + https://www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM.
3) Projektipäev

KOOLIVAHEAEG 19.-27. okt 2019

VIII nädal 28. okt - 1. nov
1) Revision (tenses). Abbreviations (lühendid) TB p 28, WB p 24 (1). The Vikings, TB p 28-29 Ex 1-4.
2) Passive; WB p 24-26 Ex 1-4. The Viking Age, part I TB p 30-32 Ex 5-8. WB p 27 eesliited, mis annavad vastupidise tähenduse
3) The Viking Age, part II TB p 32-33, sõnavara kinnistavad harjutused WB p 28-29.

IX nädal 4.- 8. nov
1) "The Viking Age" TB p 31-33 ex 7-11, WB p 31 (11)
2) "The Viking Age", part I-II. Retelling, dialogues (TB p 33 ex 12-13). The prefix -un (WB p 27)
3) Revision of vocabulary. WB p 28-29.

X nädal 11.-15. nov
1) Unit 4 (WT) enesekontrolliga. The capital of a Viking Kingdom (listening, WB p 29 (8))
2) Unit 5: make/do väljendid (TB p 34-35) + WB p 41 Ex 2; Ex 4, 5, 6 p 36-37 internetist info otsimine.
3) Kordamine: Passive Voice, WB p 32, 34-35 (2-3). Unit 5: grammatika kinnistamine WB from p 34 Ex 3-7. HW: õppida make/do väljendid õpik p 34

XI nädal 18.-22. nov
1) Passive voice (TK). Tenses. WB p 36-37
2) Work. Talk about work and duties (TB p 38, WB p 41 ex 1). NB! Key phrases TB p 38!
3) Tenses. The questions in passive WB p 42-43. Suffixes WB p 45.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimestri lõpuks õpilane
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid( ka viisakusväljendid) 1.-5. õppetüki piires
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpib suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* oskab rääkida ja kirjutada oma möödunud suvest, lugemisharjumusest oma peres( 10 lauset)
* oskab vastata lihtminevikus esitatud küsimustele
* oskab vesteldes kasutada kaaskõnelejaga nõustumist/ mitte nõustumist väljendavaid väljendeid
* teab millal kasutada sõna tegema tähenduses make/do
* oskab korrektselt kirjutada e-kirja
* oskab moodustada käskivaid ja keelavaid lauseid
* teeb vahet lihtminevikul ja kestval minevikul, oskab nendes aegades lauseid moodustada
* teeb vahet küsisõnadel what/ which, oskab nendega küsimusi moodustada
* oskab kasutada omastavaid asesõnu lausetes
* teab reeglit, kuidas moodustada om. sõnadest määrsõnu
* oskab moodustada lihtsamaid lauseid lihtolevikus ja lihtminevikus passiivis
* oskab sõnadele lisada ees- ja järelliiteid un/re/less/ful; teab nende liidete tähendust
* oskab moodustada küsijätke
* on teinud posteri viisakusreeglite kohta
* oskab moodustada küsilauseid passiivis
* oskab kirjutada 8 lauset oma pere kodutööde kohta
* teab, millistes väljendites kasutada do/make

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeperioodi hinne kujuneb arvestuslike hinnete (3 testi) ja protsessihinnete põhjal. Protsessihinded (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine, tunnis kaasatöötamine jne )
annavad kokku veel ühe/kaks (olenevalt protsessihinnete arvust) KT-dega samaväärse hinde (s.t trimestri kokkuvõttev hinne = 3 testide hinnet + protsessihinnete koondhinne).

Lugemisel, jutustamisel hinnatakse
# õpitud teksti esitamist
# tundmatu teksti lugemist ja arusaamist teksti sisust
# tööd tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine)
# teksti jutustamist

· Kirjutamisel hinnatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus
# kirjalikud kontrollharjutused
# keelelised kontrolltööd
# õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi
# lühiteksti kirjutamine kuulmise järgi
# jutukese kirjutamine

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon esmaspäeval kell 14.00-14.45 ruumis 412 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina (seotud arvestuslikust õppetegevusest puudumisega). "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata.

Õppekomplekt:
Ü.Kurm, E.Soolepp "I Love English" 5, TB + WB + CD; testid; kirjastus Studium, 2016