Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 31. august 2019. a. kell 16.33
Muudetud: 2. september 2019. a. kell 21.17

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 2.-6. sept
1) Unit 1 - Summer. Erinevad suvised tegevused; dialoogide täiendamine; küsimustele vastamine SB 1, 2, 3 WB 1, 2
2) Vestlus ja küsimused suve kohta; eriküsimused; ebareeglipärased tegusõnad; küsitlus SB 4, 5, 6; WB 3, 4, 5
3) Alan's summer SB 7, 8, 9, 10; WB 6, 8

II nädal 9.-13. sept
1) Mina ja minu tegevused vaheajal; loitsud SB 11, 12, 13; WB 9, 10
2) Kordamine. Test (unit 1) - 11.09.219
3) Unit 2 - Wise servant. Viisakas käitumine ja käitumisreeglid; omadussõnade võrdlemine SB 1-4; WB 1, 2, 5, 6

III nädal 16.-20. sept
1) Wise servant; sidesõnad SB 5-8; WB 3, 4
2) Tongue twisters ("keeleväänajad"); The best antelope; e-kirja kirjutamine SB 9-10 ; WB 7-8
3) Parimast sõbrast kirjutamine WB 9, 10. Kordamine.

IV nädal 23. - 27. sept
1) Unit 3 - Do it yourself. Lühendid; vaba aja veetmise viisid; eessõnad SB 1-4; WB 1, 2
2) Määrsõnade moodustamine WB 3, 4, 5
3) How to make a kite - juhiste andmine. Oma tegevusest kirjutamine; ajavormid SB 5, 6, 7; WB 6, 7, 8

V nädal 30. sept - 4. okt
1) Instruktsiooni andmine, turvareeglid, isetegemine SB 8, 9, 10; WB 9, 10. Kordamine.
2) Test (unit 2-3) - 04.10.219
3) Unit 4 - History. Ametid peres ja suguvõsas; asesõnad; ajavormid; SB 1, 2; WB 1, 2, 3

VI nädal 7.-11. okt
1) History assignment; will-tulevik; eessõnad SB 3-5 WB 4, 5, 6
2) History assignment; Helen's great-grandmother SB 6-7; WB 7-9
3) Info küsimine eluloo kohta ja küsimustele vastamine; vanavanematest kirjutamine SB 8; WB 10

VII nädal 14.-18 okt
1) Vanavanematest kirjutamine ja jutustamine SB 8; WB 10
2) Kordamine. Unit 4 tööleht
3) Projektipäev

KOOLIVAHEAEG 19.-27. okt 2019

VIII nädal 28. okt - 1. nov 2019
1) Kordamine.
2) Kordamine. History assignment; will-tulevik; eessõnad SB 3-5 WB 4, 5, 6. Helen's great-grandmother SB 6-7; WB 7-9
3) Unit 5 - Trick or treat. Halloween. Täisminevik. SB p 27-30. Vastandid ja samatähendusega sõnad. Show what you know SB ex 5/26, SB p 31-32

IX nädal 4.-8. nov
1) Show what you know: omadussõnad, määrsõnad, asesõnad WB p 27-29; ajavormid, eessõnad ajamäärustes, lausete tõlkimine, kuulamine WB p 30-32
2) Test (unit 4-5) - 06.11.2019 . Unit 6 sõnavaraga tutvumine, harjutamine.
3) Asesõnad SB ex 1-4; WB ex 1-3; Shopping for dresses (part 1) SB ex 5-6

III nädal 11.-15. nov
1) Shopping for dresses (part 2) SB ex 7-10; WB ex 4
2) Jutustamine SB ex 10/38; asesõnade harjutamine
3) Shopping for dresses (part 3 listening), kestev minevik SB p 38-39, WB ex 6, 7, 5, 8

IV nädal 18.-22. nov
1) Kordamine: kestev minevik, kaubanduskeskuse kirjeldamine ja sellest kirjutamine WB ex 9
2) Tööleht (unit 6) Unit 7 sõnavaraga tutvumine. SB p 40-41
3) Geograafilised nimed, ajaga seotud väljendid, aastaarvude lugemine SB p 40-42, WB p 42. Kokkuvõte 1. trimestrist.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

6.klassis õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. - 5.kl. omandatut.
Õpilane
* omandab vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* õpib kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* oskab kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks.
* õpib paarilisega dialoogi harjutades suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* oskab moodustada omadussõnade võrdlusastmeid.
* oskab moodsutada omadussõnadest määrsõnu (-ly).
* oskab kasutada asesõnu (I, my, me, myself jne).
* oskab kirjutada lühijutte oma vaheajast, parimast sõbrast, isetegemisest, vanavanemast.
* oskab kirjutada e-kirja
* oskab moodustada lauseid kestvas minevikus
* oskab lugeda aastaarve
* oskab kasutada asesõnu omastavas käändes (kelle oma)
* oskab kirjutada lühijuttu kaubamajast, Eestist (8 lauset)
* teab olulisi kohti Briti kaardil (WB p 42)
* oskab jutustada õppetükkide palasid teemade kaupa (a'-10 lauset)

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeperioodi hinne kujuneb arvestuslike hinnete (3 testi) ja protsessihinnete põhjal. Protsessihinded (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine, tunnis kaasatöötamine jne )
annavad kokku veel ühe/kaks (olenevalt protsessihinnete arvust) KT-dega samaväärse hinde (s.t trimestri kokkuvõttev hinne = 3 testide hinnet + protsessihinnete koondhinne).

Lugemisel, jutustamisel hinnatakse
# õpitud teksti esitamist
# tundmatu teksti lugemist ja arusaamist teksti sisust
# tööd tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine)
# teksti jutustamist

· Kirjutamisel hinnatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus
# kirjalikud kontrollharjutused
# keelelised kontrolltööd
# õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi
# lühiteksti kirjutamine kuulmise järgi
# jutukese kirjutamine

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon esmaspäeval kell 14.00-14.45 ruumis 412 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina (seotud arvestuslikust õppetegevusest puudumisega). "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata.


Märkused:
Õppekomplekt: Ülle Kurm ja Ene Soolepp "I Love English" 4., kirjastus Studium, Tartu 2015 (õpik, TV, CD)