Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 31. august 2019. a. kell 14.41
Muudetud: 2. september 2019. a. kell 21.17

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

https://www.riigiteataja.ee/akt/13273133
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1327/3133/13275423.pdf#

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Põhikooli lõpuks õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;
3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;
4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal:
Sep 2-6 2019
1) Sissejuhatus, eesmärgid. Unit 1: New beginning. Talk about the summer holidays. Aegade kordamine: Tenses (WB p 3-4,6-8 ex 1, 4, 6)
2) Classroom behaviour. Töö tekstiga “New Beginning”I, TB p 10-11 ex 4-5, WB p 9/1.
3) Töö tekstiga “New Beginning” II, TB p 12-13 ex 6-7, WB p 9/2. Signal discontent (TB p 8-9). Metaphors and similes (TB p 7-8, 13 ex 8).

II nädal:
Sep 9-13
1) Töö tekstiga “New Beginning” I-II, retelling. Talk about the breaks between classes in your school (TB p 13 ex 9-11). Prefixes (WB p 4-5 ex 2-3).
2) The cartoon illustration, TB p 133, WB p 10. Writing an email (WB p 40). Revision.
3) TEST unit 1 - 13.09.2019 (listening, writing an email, tenses, prefixes, vocabulary and phrases). Tutvumine unit 2 sõnavaraga. 10 interesting things about air (TB p 16-19 ex 6-8)

III nädal:
Sep 16-20 (19.09 - Reipalt koolipinki!, 18.-20.09 - 9.kl Peterburis)
1) Unit 2: Up in the air. Describe photos. Chemical composition of air. Phrases with AIR (TB p 14-16, WB p 11 ex 1)
2) 9. klasside õppe- ja kultuurireis Peterburi
3) 9. klasside õppe- ja kultuurireis Peterburi

IV nädal:
Sep 23-27
1) About St Petersburg. Air Quality Index (TB p 19-20 ex 9-12). Too ... (adjective or adverb) ... for sb + infinitive (WB p 13-14 ex 3-5)
2) The Great Smog of 1952 (WB p 17). Tenses: Pr Perf Simple or Pr Perf Continuous (WB p 15-16)
3) How to improve the air quality? Intensifiers, strong adjectives (WB p 11-13 ex 2-3; WB p 3. Revision. Unit 2 tööleht.

V nädal:
Sep 30 - Oct 4
1) Unit 3: Crime (vocabulary, crime situations), dialogues (TB p 21-23, WB p 18 ex 1). Passive / active (WB p 32, 18-19)
2) Passive (WB p 20-21 ex 4). Text "I ain't what it looks like" by Bob Morrissey (TB p 24-25)
3) Töö tekstiga "I ain't what it looks like" by Bob Morrissey (TB p 26 ex 6-8), create your own ending. Listening (WB p 24 ex 8). Write a summary of the story (WB p 24 ex 9)

VI nädal:
Oct 7-11
1) Translation (WB p 21). Talk about pros and cons of being a police officer (TB p 26 ex 9, WB p 24 ex 10)
2) Tenses (WB p 22-23). Revision.
3) TEST unit 2-3 - 11.10.2019 (Tenses: active / passive, vocabulary, listening, writing: Why do you want / don't want to become a police officer)

VII nädal:
Oct 14-18
1) Unit 4: Life in the past. Speculate about a picture (TB p 27). Workhouses in England. Text "Visit to a workhouse" by Pamela Oldfield (TB p 28-31 ex 2-6)
2) Töö tekstiga "Visit to a workhouse" (TB p 31-33 ex 8-11). Nouns, verbs, adjectives (WB p 25-28 ex 1-5), Adj/adv + enough; enough + noun + to verb
3) Projektipäev

Koolivaheaeg 19.–27. oktoober 2019

VIII nädal:
Oct 28 - Nov 1
1) Töö tekstiga "Visit to a workhouse" (WB p 30-31, translation, listening). Writing about Rosie Chubbs.
2) Events that changed the course of history in Estonia (TB p 33 ex 12). Revision (TB p 38). Adj/adv + enough; enough + noun + to verb (WB p 34 ex 2)
3) Revision: similes, metaphors; word with negative or opposite prefixes (TB p 34-37, WB p 34 ex 1)

IX nädal:
Nov 4-8
1) Revision: tenses (active / passive (WB p 35-39))
2) TEST unit 4-5 - 07.11.2019 (Verb forms, active / passive, vocabulary, listening reading, describing people and places)
3) Unit 6: Types of intelligences, strengths and talents (TB p 39-40), Tingimuslaused (conditional sentences), WB p 41-43 ex 2-4)
Kodus: The article "Should robots have rights?" (TB p 41-44 ex 4-9)

X nädal:
Nov 11-15
1) The article "Should robots have rights?"(TB p 41-44 ex 4-9, WB p 43-44 ex 5). Write a list of instructions for your helper robot (in 2035), WB p 46.
2) Revision (tenses, vocabulary), WB p 44-45. Unit 6 tööleht (enesekontrolliga).
3) Unit 7: Wales. Basic facts, the symbols of Wales (TB p 45-47, WB p 52 ex 8). Countries and languages (WB p 47)

XI nädal:
Nov 18-22
1) Similarities and differences of Wales and Estonia (TB p 48 ex 5, TB p 51, WB p 52 ex 9). Make up questions (kaudkõne <-> otsekõne), WB p 48
2) Töö tekstiga "The Story of Gelert" (TB p 48-50). Articles a/an, the, - (WB p 49)
3) Revision of vocabulary, translation (WB p 51-51 ex 7). Kokkuvõtte 1. trimestril õpitust. Tagasiside. Edasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1. trimestri lõpuks õpilane
1. omandab uue sõnavara teemade kaupa
2. oskab lugeda ja saab aru õpitud sõnavaral baseeruvatest tekstidest, mõistab konteksti abil üksikuid tundmatuid sõnu/väljendeid sisaldavat kirjutist
3. oskab vestluse/jutustuse kuulamisel leida tekstist vajalikku infot
4. oskab alustada vestlust tutvuse sobitamiseks.
5. oskab kasutada tegusõna erinevaid vorme isikulises ja umbisikulises tegumoes (tenses: active / passive), kasutada fraasi ”have sth done”, moodustada erandlikku mitmust,
6. oskab sõna tüvest tuletada nimisõnu, tegusõnu, omadus- ja määrsõnu
7. oskab moodustada tingimuslauseid (zero, first, second conditional) - if ja unless
8. oskab rääkida vahetundidest koolis, robotitest ja inimestest, lemmikloomadest, sündmustest, mis mõjutasid Eesti ajalugu; arutleb Eesti ja Walesi sarnasuste ja erinevuste üle; toob välja poolt- ja vastuargumendid politseiniku elukutse omandamisel, lemmiklooma kinkimisel
9. teab metafoore ja võrdlusi
10. teab sõnade meeldejätmise tehnikaid, erinevaid lugemistehnikaid ja püüab neid kasutada
11. oskab moodustada eitavaid ja vastandavaid sõnu eesliidete anti-, de-, dis-, il-, im-, in-, ir-, mis-, non-, un- abil
12. oskab koostada mõttekaarti
13. oskab kirjutada e-kirja sõbrale
14. oskab nimetada sõnaliike, eristab nimi-, omadus-, määr- ja tegusõnu
15. oskab moodustada küsimusi tuginedes tekstis olevale infole

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeperioodi hinne kujuneb arvestuslike hinnete (3 testi) ja protsessihinnete põhjal. Protsessihinded (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine, tunnis kaasatöötamine jne )
annavad kokku veel ühe/kaks (olenevalt protsessihinnete arvust) KT-dega samaväärse hinde (s.t trimestri kokkuvõttev hinne = 3 testide hinnet + protsessihinnete koondhinne).
Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon esmaspäeval kell 14.00-14.45 ruumis 412 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord. Üldjuhul toimub järelvastamine õpilase eelregistreerimisega kooli kodulehel
https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php?d=2018x9

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina (seotud arvestuslikust õppetegevusest puudumisega). "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata.

Õppekomplekt:
Ü. Kurm, E. Soolepp "I Love English" 7, Student's book + WB + CD; testid; kirjastus Studium, 2018