Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 3_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 31. august 2019. a. kell 12.19
Muudetud: 2. september 2019. a. kell 21.09

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2019/20
1. nädal (Sep 2-6)
1) Let's study English! Sissejuhatus ainesse. Inglise keelt kõnelevad maad. Tutvumine. Nimi. TB p 7
2) Tervitamine, hüvasti jätmine. Dialoog. Hääldusmärgid (lühike/pikk i, u, e, õ), häälikupikkus sõnades. TB p 8-9
3) How are you? Dialoog. Hääldusmärgid (lühike/pikk a, o, ä), häälikupikkus sõnades. TB p 10. Let's play ... Rütmisalmid.

2. nädal (Sep 9-13)
1) Täringumäng. TB p 11-12. Colours (värvid). TB p 13-14.
2) Sõna hääldamine hääldusmärkide järgi, häälduse seostamine sõna ja pildiga. TB p 15-16
3) Mäng sõnakaartidega. Täishäälikuühendid. Rütmisalm. TB p 16 (ex 20) - 18

3. nädal (Sep 16-20)
1) Sulghäälikud b-p, g-k, d-t, nende hääldus + rütmisalm. TB p 19
2) Nimede kirjutamine ja hääldamine, häälikute erinevus inglise ja eesti laste nimedes. Täringumäng. TB p 20-21
3) Names (nimed), enda tutvustamine. Veel eesti keelest erinevaid häälikuid, nende hääldusmärgid. Rütmisalmid. TB p 22-23

4. nädal (Sep 23-27)
1) Names. Sõnade hääldamine, sobitamine piltidega. Täringumäng. TB p 24-25
2) Kordamine. Rütmisalm TB p 26. I like ... (mulle meeldib). Sõnavara kordamine. TB p 27
3) Sõnavara, häälikute ja häälikuühendite kordamine.

5. nädal (Sep 30 - Oct 4)
1) Suulise eelkursuse kokkuvõte. TB p 28-31. Juhend vanematele TB p 109-110
2) Unit 1: Hello! I'm from .... (ma olen pärit ...). Ülakoma lühendvormides. He / she. TB p 32-33, WB p 3-4 (ex 1-4)
3) He / she is from ... (tema on pärit ...). Dialoogid: tervitamine, tutvumine, hüvasti jätmine, vabandamine. TB p 34-35, WB p 4 (ex 5-7)

6. nädal (Oct 7-11)
1) Sõnavara (TB p 111) ja dialoogide kordamine. TB p 36, WB p 5
2) Kontrolltööks kordamine
3) TEST (unit 1) - 09.10.2019

7. nädal (Oct 14-18)
1) Kordamine.
2) Ristsõnade lahendamine.
3) Mängud. Kordamine, kokkuvõte õpitust.

KOOLIVAHEAEG 19.-27. okt 2019

8. nädal (Oct 28-Nov 1)
1) Kordamine. He / She; lühendites (He's a boy. She's 10 years old.)
2) Unit 2: Kaaslase tutvustamine, pereliikmed. TB p 37/ 2- 4; WB p 7 / 3
3) Unit 2: His/ her; ülakoma omastavaline tähendus; TB p 38/ 4- 5; WB p 6/2; 8/5, 9/7-8;

9. nädal (Nov 4-8)
1) This/these; nimisõna mitmuse moodustamine TB p 39/ 6-7; 40/ 8; WB p 7/4, 8/6, 9/9;
2) Unit 2: Tähestik A- G; TB p 40/ 9- 10; 41/ 11; kordamine: WB p 10/10- 12
3) 06.11.2019 - TEST (unit 2); Unit 3 sõnavaraga tutvumine

10. nädal (Nov 11-15)
1) Unit 3: TB p 42/1- 4, WB p 11/1- 3
2) Unit 3: I`m good at... Tegusõna BE vormid; TB p 43/ 5- 7; WB p 13/6- 9; 14/10
3) Unit 3: Spelling names. TB p 44/ 8- 11; WB p 12/ 4- 5; 14/11

11. nädal (Nov 18-22)
1) Unit 3: kordamine TB p 45/ 12- 13. Unit 3 tööleht
2) Unit 4: Asesõnade mitmus: we, you, they; TB p 46/1, 47/2; WB p 15/ 1- 3. Artikkel a/ an; nr 7- 10; TB p 47/ 3
3) Unit 4: nr 7- 10; TB p 48/4- 7; WB p 16/6, 17/7- 8; 18/9-10.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimestri vältel õpilane
* läbib suulise eelkursuse
* tutvub hääldusmärkidega, omandab hääldusalused, programmikohase sõnavara (s.h Unit 1- 4 sõnavara nii kõnes kui kirjas)
* õpib sõnu hääldusmärkide abil õigesti hääldama
* tutvub inglise ja eesti keele häälikute erinevustega
* õpib tervitama, hüvasti jätma, ennast ja kaaslast tutvustama, küsima ja ütlema nime ja vanust, kaasama tegevusse (Let's...), paluma vabandust ja sellele vastama, väljendama meeldimist, paluma ja tänama, kutsuma
* oskab tutvustada ennast, oma kaaslast ja pereliiget
* teab ülakaoma omastavalist tähendust
* oskab kasutada asesõnu my/his/ her
* teab ja oskab kasutada tegusõna BE vorme
* oskab moodustada nimisõna mitmust
* oskab häälida nimesid
* teab numbreid 1-10, oskab öelda telefoninumbreid
* oskab esitada Kas- küsimust ja sellele vastata
* oskab kasutada umbmäärast artiklit a/an nimisõna ees
* teab tähestikku

Hindamine üles

·Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse kujundavat hindamist, antakse suulist või kirjalikku tagasi-/edasisidet; sõnalisi hinnanguid.

* Algastmes hinnatakse-tagasisidestatakse kõike: järelehääldamist, sõnatähenduse taipamist, vaatlus-, vestlus-, lugemisoskust, õigesti ja ilusa käekirjaga tehtud harjutust, ärakirja jne.
* Kirjutamisel hinnatakse-tagasisidestatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus ;
# TV täitmine;
# kirjalikud kontrollharjutused ;
# keelelised kontrolltööd

I trimestri lõpul hinnatakse järgmisi osaoskuseid (kajastuvad eKoolis tunnistusel):
* tunned ja eristad hääldusmärke;
* loed ilmekalt ning õige intonatsiooniga;
* tunned tähestikku, oskad nimesid tähthaaval hääldada;
* oskad tutvustada ennast ja oma kaaslast ning rääkida oma perekonnast;
* tead õpitud sõnade ja väljendite tähendust, oskad neid kirjutada;
* oskad kasutada tegusõna BE vorme (am/is/are) jaatavas, eitavas ja küsilauses;
* oskad kasutada asesõnu he/she ning omastavaid asesõnu my/his/her;
* oskad kasutada kõnes ja kirjas omastavat käänet ('s) ja nimisõna mitmust.

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata

Lisaks on eKoolis kasutusel tähekombinatsioon KH (kujundav hindamine), millele järgneb selgitus, milline on osaoskuse saavutus.
Kasutusel (eKoolis) on ka kirjaliku töö puhul saavutatud punktide arv, mille puhul selgitusse on lisatud maksimumpunktid ja viide osaoskustele.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö (õigeid vastuseid alla 50%) järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö (TEST) sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub sõnalise hinnanguga pärast töö tegemist / esitamist. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik 10 päeva jooksul.
Kirjaliku töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ja sooritada töö kokkulepitud ajal uuesti. Konsultatsioon esmaspäeviti 14.00-14.45 ruumis 412.
Konsultatsioonitunnis saab õpilane
1) Küsida õpetajalt abi või selgitusi teema kohta, mis on talle raske
2) Teha järele puudumise tõttu tegemata töid
3) Uuesti vastata ebaõnnestunud tööd

Õppekomplekt:
Ü. Kurm, Ene Soolepp "I love English" 1., Book + WB + CD, Studium 2011