Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 30. august 2019. a. kell 09.23
Muudetud: 30. august 2019. a. kell 09.23

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

A-võõrkeele õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, internetti), et leida vajalikku infot teisteski valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2. - 6. sept
1) UNIT 1 Holidays. Summer activities. Beach scene. TB p 7 ex 1, 2, 3; WB ex 1
2) Did you... ? - küsimuste esitamine ja vastamine. Dialoog. Ebareeglipärased tegusõnad. TB p 9 ex 4, 5, 6; WB ex 2, 3
3) Fishing camp. TB P 11 ex 7, 8, 9, 10; WB ex 4, 5

9. - 13. sept
1) My summer holidays. (A) lot(s) of/ many/ much. TB p 12 ex 11, 12; WB ex 6, 7, 8, 9 Unit 13 word test
2) Test unit 1
3) UNIT 2 Home. Different homes. Move house. TB p 13 ex 1, 2; WB ex 1

16. - 20. sept
1 Home in the north. TB p 14 ex 3-6, WB ex 2
2) TB p 16 ex 7,8; WB ex 3-6
3) Tervisespordipäev "Reipalt kooli!" - 19.09.2019

23. - 27. sept
1) My home. Ainsuse 3. pööre. Don't/ doesn't. TB p 16 ex 9-10, WB ex 8, 9 Unit 2 word test. Kordamine
2) UNIT 3 - Spelling bee. Spelling. Dialoog - enese tutvustamine. Asesõnad. Be-vormid. Everybody/ nobody. TB p 18 ex 1-3; WB ex 1-4
3) Sharing news. Have/ had. TB p 19 ex 4-5, WB ex 5, 8, 9

30.sept - 4. okt
1) Eriküsimuste esitamine ja nendele vastamine. Have got=have, has got=has. TB p 20 ex 6-10; WB ex 6, 7, 10
2) Eriküsimuste esitamine ja nendele vastamine, pildi kohta lausete kirjutamine. WB ex 11-13 Unit 3 word test
3) Test unit 2-3

7.-11. okt
1) UNIT 4 Clean-up day. There was/ were... TB p 23 ex 1- 4; WB ex 1-3
2) Clean-up day. There is/ are... TB p 26 ex 5-7; WB ex 4-6
3) Cleaning a room. WB ex 7, 8, 11, 12. Unit 4 word test

14.-18. okt
1) Unit 4 test
2) Unit 5 Countries TB p 29- 30 ex 1 -5
3) WB p 29 – 31 grammar revision

Koolivaheaeg 21.–27. oktoober

28. okt- 1. nov
1) Unit 5. Countries TB p 31 Ex 6; U.5 sõnad 1-20
2) TB p 32-33 ex 8-9 Great Britain. London. U 5 sõnad 21- 35
3) Unit 5 word test My Country and my home town TB p 34 ex 10, WB p 35 ex 11 Show what you know TB p 35

4.-8. nov
1) Unit 6 That's me. TB p 36-38 ex1-4; Wb p 36-37
2) Töö tekstiga „ Old times photos” TB p. 38 - 40 Ex 5 - 7, WB p. 38-39 Ex3-6
3) Retell the story TB p 41 ex 8; WB p40-42 Ex 7-9

11.-15. nov
1) Unit 6 word test Kordamine kontrollltööks.
2) TEST unit 6
3) Unit 7 Games TB p. 42 - 44 Ex 1 - 5; WB p 43-45 ex 1 - 3.

18.-22. nov
1) Unit 7 TB p. 45-46 Ex 6,7; WB p 46-47 ex 4,6
2) Unit 7 TB p. 46 - 47 Ex 8,9, WB p.46-48 ex 5,7,8
3) Unit 7 TB p 47 ex 10, WB p 49 ex 9,10

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimestri lõpuks õpilane
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid esimese kümne õppetüki piires. Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpib korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandab õige kõnerütmi.
* paarilisega dialoogi harjutades õpib suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* oskab koostada tänuteksti ja kirjeldada pilti 5 lausega
* oskab kasutada 'olema' (be) ja 'omama' (have got) lihtolevikus (nii jaatavas, eitavas vormis kui küsimuses)ja lihtminevikus
* oskab moodustada lihtminevikus üldküsimusi ja eriküsimusi ja neile vastata (did+ I pv)
* oskab moodustada lauseid lihtolevikus ja kestvas olevikus ning nendel aegadel vahet teha
* teab millistes lausetes kasutada lots of/ a lot of/ much/ many
* oskab nimesid tähthaaval öelda (teab tähestikku)
* oskab lausetes kasutada omastavaid asesõnu
* oskab jutustada olulisemaid fakte Ühendatud Kuningriigi kohta (Ex 6 p 31)
* oskab kirjeldada inimese välimust ja iseloomu õpitud sõnavara piires
* oskab mängida mängu " Vanaisa vanad püksid" inglise keeles
* oskab kirjutada ja lugeda kuupäevi
* on võimeline jutustama suunavate lausete abil õpitud teksti
* oskab väljendada tulevikuplaane väljendi BE GOING TO abil
* teab sõna LIKE erinevaid tähendusi (meeldima, kellegi moodi)
* oskab vormistada kirja

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Lugemisel, jutustamisel hinnatakse
# õpitud teksti esitamist
# tundmatu teksti lugemist ja arusaamist teksti sisust
# tööd tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine)
# teksti jutustamist

Kirjutamisel hinnatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus
# kirjalikud kontrollharjutused
# keelelised kontrolltööd
# õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi
# lühiteksti kirjutamine kuulmise järgi
# jutukese kirjutamine

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Õppeperioodi vältel toimub
1) Jooksev hindamine ettevalmistuseta, tunni töö
2) Jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara tundmise kontrollimine
3) testid + üks etteütlus, mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Kõik testid peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel). Konsultatsioon K kell 14.00-14.45 ruumis 404. Lisakonsultatsioonid ja järelvastamine õpetajaga kokkuleppel. Ebaõnnestunud kirjaliku töö ümbervastamisel esitab õpilane eelnevalt nõuetekohase vigade paranduse.
Kui õpilasel on kodutöö tegemata, siis on tal samal päeval võimalus oma tegemata töö ära teha peale tunde õpitugis (graafik klassis seinal). Kui õpilane seda võimalust ei kasuta, on kodutöö hinne "1" ja seda enam parandada ei saa.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata.
Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete põhjal.