Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Sirje Mehik

klassiõpetaja

Kontakt: sirje.mehik@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2019. a. kell 16.17
Muudetud: 27. oktoober 2019. a. kell 15.11

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist, rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-, majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I trimester

02. - 06.09
Sissejuhatus õppeainesse. Ajalugu ja kodulugu.

09. - 13.09
Ees- ja perekonnanime saamislugu. ( ajaloo tv lk 6 )

16. - 20.09
Teemapäev. Vanade asjade päev - Õpilased võtavad klassiruumi kaasa vanu koduloolise väärtusega esemeid. (ajaloo tv lk 15)

23. - 27.09
Muuseum ja arhiiv - tutvumine

30. 11 - 04.10
Sündmus minu elu ajaloos: tv lk. 29

07. - 11.10
Kodukoha kultuuriväärtus, infotahvli kujundamine: tv lk. 21

14. - 18.10
Varbola linnus: tv lk. 40

Vaheaeg

28.10 - 01.11
Saaremaa ajaloo lühiülevaade

4. - 8.11
Kuressaare loss ja selle ajalugu

11. - 15.11
Kirjeldame muistset hansalinna: tv lk 53 ( kirja kirjutamine )

18. - 22.11
Käsu Hansu salmi kirjutamine tänasesse eesti keelde: tv lk 61

II trimester

25. - 29.11
Filmi ,,Viimne reliikvia " vaatamine ja arutelu, tv lk 62

02. - 06.12
Eestikeelsed aabitsad läbi ajaloo

9. - 13.12
Saaremaa rahvarõivad

16. - 20.12
Rahvakalenderi tähtpäevad

Vaheaeg

06. - 10.01
Rahvakalendri tähtpäevad

13. -17.01
Õppekäik Kuressaare lossi

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
* tunneb huvi oma kodukoha ajaloo ja kultuuriväärtuste kohta;
* väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombestikku, kultuuri;
* tunneb huvi oma paikkonna kultuuri, sealt pärit kirjanike, kunstnike ja muusikute loomingu vastu;
* tunneb kohalikke kultuuritraditsioone (käsitöö, rahvarõivad; külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
* oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest (sh turismiinfo);
* oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamisväärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Kasutatakse mitteeristuvat hindamist. Mitteeristaval hindamisel õpitulemuste saavutatuse taset pole vajalik eristada. Õpilane on saavutanud tema õppe aluseks oleva õppekavaga seatud õpitulemused. Õppeprotsessi käigus antakse hinnang õpilase tunniülesannete täitmisele, iseseisvale tööle , aktiivsusele, meeskonnatööle, töölehtede täitmisele. Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet. Oodatavast madalamal tasemel tulemust väljendatakse hindega "mittearvestatud" (MA).
Õppeperioodis rakendatakse järgmisi hinnanguid: arvestatud „AR”, mittearvestatud „MA” või null „0” ( kui oluline töö on tegemata). Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele meeldetuletuseks kajastub esitamata või sooritamata töö eKoolis nullina. "0" asendub hinnanguga "AR" pärast töö tegemist/ esitamist või märkega "MA", kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Tööde hinded võivad kajastuda eKoolis ajaloo päevikus (vastav märge koduloo päevikus).
Kokkuvõttev hinnang kujuneb poolaasta lõpuks (AR/ MA ).

Konsultatsioon kolmapäeviti kell 13 ruumis 307.