Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12094 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

Muusika: 9a, 9b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2019. a. kell 15.13
Muudetud: 10. september 2019. a. kell 14.11

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arendada õpilaste muusika kuulamis- ja analüüsimisoskust. Elava musitseerimise kaudu kujundada muusikalist maitset ning kinnistada õpitud muusikalisi teadmisi ja oskusi. Anda ülevaade erinevatest muusikateatri liikidest: ooper, operett, muusikal, ballett. Tutvustada neile meie oma maa kultuuripärandit ning anda ülevaade tähtsamatest muusikaga seotud teemadest (muusikainstrumendid, -˛anrid, eri kultuuride muusika jm.)

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

04.09,6.09 Kooli laul. Ainekaardi tutvustamine. See suvepäev, Pihlapuu, Õpetaja.
11.09,13.09 Ansambel ja ansambliliigid. MK. näiteid. Ansambel Stomp. Sha Sha Sha. Laul Tuulevaiksel ööl.
18.09,20.09 Ukulele mängimine.
25.09,27.09 Orkester, dirigent, partituur, sümfooniaorkester. Näiteid you tubest. Laul Põhjamaast.
02.10,04.10 Orkestriliigid. MK näited. Kuula ja mõtle kaasa "Variatsioonid ja fuuga Purcelli teemale" Laul Tüdruk, Tulgu tuuled.
09.10,11.10 Ukulele mängimine.
16.10,18.10 Näidisretsensiooni kirjutamine klassis erinevate muusikanäidete põhjal. Referaadi kirjutamise juhend. Laulud laulikust.
Vaheaeg
30.10,01.11 Ukulele mängimine
06.11,08.11 Hääl, hääleorganid, kõrgus, tämber, tugevus, häälemurre. Hääleliigid: naishääled-sopran, metsosopran, alt.
13.11,15.11. Meeshääled-tenor, bariton, bass. MK: näiteid. Referaadi esitamine. Muusika esituskoosseisude ansamblid, orkestrid teema kordamine. Pihlapuu, Ostetud hääl.
20.11,22.11 Kordamine kontrolltööks hääl ja hääleliigid, MK ülesannete kordamine. Laulud laulikust. 1. trimestri lõpp.
27.11,29.11.Tutvumine uue teemaga- Itaalia muusikakultuur. Itaalia laulud, ballaadid, lüürilised laulud, Napoli laul. MK näiteid. Santa Lucia. Töölehe täitmine.
04.12,06.12. Kontrolltöö esituskooseisud ja hääleliigid. MK ülesanded. Sissejuhatus teemasse muusikateater-ooper.
11.12,13.12. Ooperi teema jätkamine. Georges Bizeti ooperi "Carmen" tutvumine züzeega ja muusika kuulamine. Jõululaulud laulikust.
18.12,20.12 Muusikateater -operett. MK näiteid. Kankaan operetist "Orpheus põrgus". Jõulud näevad tulla. Näärisokk jt.
dets.12 Vaheaeg
08.01,10.01 Muusikateater -muusikal. MK näiteid, video näiteid. Kas pole tore see.
15.01,17.01 Grupitöö muusikateatrist. NV vahehindamine. Kontserdiretsensioonide esitamine.12.01.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab nimetada ja iseloomustada erinevaid ansamblikoosseise ja orkestriliike, tunneb hääleliike, on tutvunud ooperi, opereti ja muusikaliga. Tunneb muusikalisi väljendusvahendeid, oskab nende kaudu muusikat iseloomustada. Kasutab muusikapala analüüsimisel muusikalisi termineid, oskab kirjutada nõuetele vastavat kontserdiarvustust, leida ning kasutada internetis olevat materjali Eesti interpreetide ja muusikakollektiivide kohta.

Hindamine üles

I poolaasta arvestuslikud tööd:
1. Projekttöö orkestri- või ansambliliikidest.
2. Tööleht hääleliikidest, ristsõna ooperist ja võrdlev tabel muusikateatri alaliikidest (koondhinne)
3. Kontserdiarvustus
4. Konspekti hinne (korrektsus, täidetud ülesannete maht ja õigsus).

Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.

KONSULTATSIOON toimub kolmapäeviti kl 15:00-15:45 klassis 001, järelvastamine kindlaks määratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.