Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 9a, 9b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2019. a. kell 15.13
Muudetud: 29. oktoober 2019. a. kell 09.57

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arendada õpilaste muusika kuulamis- ja analüüsimisoskust. Elava musitseerimise kaudu kujundada muusikalist maitset ning kinnistada õpitud muusikalisi teadmisi ja oskusi. Anda ülevaade erinevatest muusikateatri liikidest: ooper, operett, muusikal, ballett. Tutvustada neile meie oma maa kultuuripärandit ning anda ülevaade tähtsamatest muusikaga seotud teemadest (muusikainstrumendid, -˛anrid, eri kultuuride muusika jm.)

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

04.09,6.09 Kooli laul. Ainekaardi tutvustamine. See suvepäev, Pihlapuu, Õpetaja.
11.09,13.09 Ansambel ja ansambliliigid. MK. näiteid. Ansambel Stomp. Sha Sha Sha. Laul Tuulevaiksel ööl.
18.09,20.09 Ukulele mängimine.
25.09,27.09 Orkester, dirigent, partituur, sümfooniaorkester. Näiteid you tubest. Laul Põhjamaast.
02.10,04.10 Orkestriliigid. MK näited. Kuula ja mõtle kaasa "Variatsioonid ja fuuga Purcelli teemale" Laul Tüdruk, Tulgu tuuled.
09.10,11.10 Ukulele mängimine.
16.10,18.10 Näidisretsensiooni kirjutamine klassis erinevate muusikanäidete põhjal. Referaadi kirjutamise juhend. Laulud laulikust.
Vaheaeg
30.10,01.11 Ukulele mängimine
06.11,08.11 Hääl, hääleorganid, kõrgus, tämber, tugevus, häälemurre. Hääleliigid: naishääled-sopran, metsosopran, alt.
13.11,15.11. Meeshääled-tenor, bariton, bass. MK: näiteid. Referaadi esitamine. Muusika esituskoosseisude ansamblid, orkestrid teema kordamine. Pihlapuu, Ostetud hääl.
20.11,22.11 Kordamine kontrolltööks hääl ja hääleliigid, MK ülesannete kordamine. Laulud laulikust. 1. trimestri lõpp.
27.11,29.11.Tutvumine uue teemaga- Itaalia muusikakultuur. Itaalia laulud, ballaadid, lüürilised laulud, Napoli laul. MK näiteid. Santa Lucia. Töölehe täitmine.
04.12,06.12. Kontrolltöö esituskooseisud ja hääleliigid. MK ülesanded. Sissejuhatus teemasse muusikateater-ooper.
11.12,13.12. Ooperi teema jätkamine. Georges Bizeti ooperi "Carmen" tutvumine züzeega ja muusika kuulamine. Jõululaulud laulikust.
18.12,20.12 Muusikateater -operett. MK näiteid. Kankaan operetist "Orpheus põrgus". Jõulud näevad tulla. Näärisokk jt.
dets.12 Vaheaeg
08.01,10.01 Muusikateater -muusikal. MK näiteid, video näiteid. Kas pole tore see.
15.01,17.01 Grupitöö muusikateatrist. NV vahehindamine. Kontserdiretsensioonide esitamine.12.01.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab nimetada ja iseloomustada erinevaid ansamblikoosseise ja orkestriliike, tunneb hääleliike, on tutvunud ooperi, opereti ja muusikaliga. Tunneb muusikalisi väljendusvahendeid, oskab nende kaudu muusikat iseloomustada. Kasutab muusikapala analüüsimisel muusikalisi termineid, oskab kirjutada nõuetele vastavat kontserdiarvustust, leida ning kasutada internetis olevat materjali Eesti interpreetide ja muusikakollektiivide kohta.

Hindamine üles

Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.

Koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viiepalli süsteemis:
Märge "AR" / Hinne "5"
töövahendid alati kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
on hästi omandanud muusikalised teadmised ja oskused
oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitut
kõik arvestuslikud tööd on õigeaegselt esitatud
Märge "AR" / Hinne "4"
töövahendid enamasti kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
töödes esineb üksikuid vigu
on omandanud muusikalised teadmised ja oskused
Märge "AR" / Hinne "3"
õppevahendid aeg-ajalt kodus
suhtumine töösse huvitu
tööülesannete täitmisel esineb palju vigu
ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil
teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi
Märge "MA" / Hinne "2"
õppevahendid pidevalt kodus
õppeülesanded poolikult täidetud või täitmata
puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas
ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu
suhtumine töösse huvitu
Märge "MA" / Hinne "1"
õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilane keeldub vastamast
puuduvad töövahendid
õpilane puudub põhjuseta ja ei osale konsultatsioonitunnis.

KONSULTATSIOON toimub kolmapäeviti kl 15:00-15:45 klassis 001, järelvastamine kindlaks määratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.