Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2019. a. kell 11.19
Muudetud: 29. august 2019. a. kell 11.19

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2.-6. sept
1) Unit 1 - Summer. Erinevad suvised tegevused; dialoogide täiendamine; küsimustele vastamine SB 1, 2, 3 WB 1, 2
2) Vestlus ja küsimused suve kohta; eriküsimused; ebareeglipärased tegusõnad; küsitlus SB 4, 5, 6; WB 3, 4, 5
3) Alan's summer SB 7, 8, 9, 10; WB 6, 8

9.-13. sept
1) Mina ja minu tegevused vaheajal; loitsud SB 11, 12, 13; WB 9, 10
2) Kordamine. Test (unit 1) - 11.09.218
3) Unit 2 - Wise servant. Viisakas käitumine ja käitumisreeglid; omadussõnade võrdlemine SB 1-4; WB 1, 2, 5, 6

16.-20. sept
1) Wise servant; sidesõnad SB 5-8; WB 3, 4
2) Tongue twisters ("keeleväänajad"); The best antelope; e-kirja kirjutamine SB 9-10 ; WB 7-8
3) Parimast sõbrast kirjutamine WB 9, 10. Kordamine.

23. - 27. sept
1) Unit 3 - Do it yourself. Lühendid; vaba aja veetmise viisid; eessõnad SB 1-4; WB 1, 2
2) Määrsõnade moodustamine WB 3, 4, 5
3) How to make a kite - juhiste andmine. Oma tegevusest kirjutamine; ajavormid SB 5, 6, 7; WB 6, 7, 8

30.sept-4. okt
1) Instruktsiooni andmine, turvareeglid, isetegemine SB 8, 9, 10; WB 9, 10. Kordamine.
2) Test (unit 2-3) - 02.10.218
3) Unit 4 - History. Ametid peres ja suguvõsas; asesõnad; ajavormid; SB 1, 2; WB 1, 2, 3

7.-11. okt
1) History assignment; will-tulevik; eessõnad SB 3-5 WB 4, 5, 6
2) History assignment; Helen's great-grandmother SB 6-7; WB 7-9
3) Info küsimine eluloo kohta ja küsimustele vastamine; vanavanematest kirjutamine SB 8; WB 10

14.-18 okt
1) Vanavanematest kirjutamine ja jutustamine SB 8; WB 10
2) Kordamine. Unit 4 tööleht
3) Projektipäev

KOOLIVAHEAEG 21.-27. okt 2018

28. okt - 1. nov
1) Kordamine.
2) Kordamine. History assignment; will-tulevik; eessõnad SB 3-5 WB 4, 5, 6. Helen's great-grandmother SB 6-7; WB 7-9
3) Unit 5 - Trick or treat. Halloween. Täisminevik. SB p 27-30. Vastandid ja samatähendusega sõnad. Show what you know SB ex 5/26, SB p 31-32

4.-8. nov
1) Show what you know: omadussõnad, määrsõnad, asesõnad WB p 27-29; ajavormid, eessõnad ajamäärustes, lausete tõlkimine, kuulamine WB p 30-32
2) Test (unit 4-5) - 06.11.2018 . Unit 6 sõnavaraga tutvumine, harjutamine.
3) Asesõnad SB ex 1-4; WB ex 1-3; Shopping for dresses (part 1) SB ex 5-6

11.-15. nov
1) Shopping for dresses (part 2) SB ex 7-10; WB ex 4
2) Jutustamine SB ex 10/38; asesõnade harjutamine
3) Shopping for dresses (part 3 listening), kestev minevik SB p 38-39, WB ex 6, 7, 5, 8

18.-22. nov
1) Kordamine: kestev minevik, kaubanduskeskuse kirjeldamine ja sellest kirjutamine WB ex 9
2) Tööleht (unit 6) Unit 7 sõnavaraga tutvumine. SB p 40-41
3) Geograafilised nimed, ajaga seotud väljendid, aastaarvude lugemine SB p 40-42, WB p 42

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

6.klassis õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. - 5.kl. omandatut.
Õpilane
* omandab vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* õpib kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* oskab kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks.
* õpib paarilisega dialoogi harjutades suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* oskab moodustada omadussõnade võrdlusastmeid.
* oskab moodsutada omadussõnadest määrsõnu (-ly).
* oskab kasutada asesõnu (I, my, me, myself jne).
* oskab kirjutada lühijutte oma vaheajast, parimast sõbrast, isetegemisest, vanavanemast.
* oskab kirjutada e-kirja
* oskab moodustada lauseid kestvas minevikus
* oskab lugeda aastaarve
* oskab kasutada asesõnu omastavas käändes (kelle oma)
* oskab kirjutada lühijuttu kaubamajast, Eestist (8 lauset)
* teab olulisi kohti Briti kaardil (WB p 42)
* oskab kirjutada jõulukaarti
* teab jõulupuu kombest Inglismaal
* oskab lausetes kasutada modaalverbe can/ may/ must
* teeb vahet loendatavatel ja loendamatutel nimisõnadel
* oskab jutustada jõuludest Eestis ja õppetükkide palasid teemade kaupa (a'-10 lauset)

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Lugemisel, jutustamisel hinnatakse
# õpitud teksti esitamist
# tundmatu teksti lugemist ja arusaamist teksti sisust
# tööd tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine)
# teksti jutustamist

· Kirjutamisel hinnatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus
# kirjalikud kontrollharjutused
# keelelised kontrolltööd
# õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi
# lühiteksti kirjutamine kuulmise järgi
# jutukese kirjutamine

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Õppeperioodi vältel toimub
1) Jooksev hindamine ettevalmistuseta, tunni töö
2) Jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara tundmise kontrollimine
3) testid + üks etteütlus, mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Kõik testid peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel). Konsultatsioon K kell 14.00-14.45 ruumis 404. Lisakonsultatsioonid ja järelvastamine õpetajaga kokkuleppel. Ebaõnnestunud kirjaliku töö ümbervastamisel esitab õpilane eelnevalt nõuetekohase vigade paranduse.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata.
Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete põhjal.