Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 4a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2019. a. kell 08.58
Muudetud: 29. august 2019. a. kell 08.58

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2.-6.sept
1) Sissejuhatus õppeaastasse. Õpikuga tutvumine. Ainekaardi tutvustus. Hindamine. Ülevaatlik kordamine.
2) Countries, map, languages (English, Russian, Swedish, German). TB p 6-7 Tervitamine, tutvustamine TB p 10-11ex 3-6, WB p 3 ex 1 . Is/are/am, have got/has got TB p 10 ex 4 WB p 3-4 ex 2-5
3) My school and classmates TB p 11 ex 7. Omastavad asesõnad WB p 5 ex 6-7

9.-13.sept
1) What’s the English for …? It’s… WB p 6 ex 8 TB p 11 ex 8 Can I …? Read and make up dialogues TB p 12 ex 9-10
2) Our lessons, weekdays. WB p 7 ex 10
3) Revision of vocabulary. Dialogues.Tööleht unit 1. Räägin endast ja oma koolist.

16.-20.sept
1) Numbers 1-20, numbers 20, 30….100, numbers 21-100 TB p 13-14 ex 1-4
2) Numbers 1-100 . Family members. Age.WB p 8-9 ex 1-4
3) Reipalt koolipinki.

23.-27.sept
1) Word test: numbers 1-100 Töö tekstiga „ A letter“ What’s your address? My house number is.. TB p 15-16 ex 6-7 Can/can’t WB p 9 ex 5-6
2) What’s the time? TB p 16 ex 9-10 Bigger than/smaller than WB p 11 ex 8-9 TB p 17 ex 11-12 .
3) Unit 2 word test. Revision for a test WB p 11-12 ex 9-12 TB p 18 ex 13-14 How old is…?

30. sept.- 4.okt
1) Test Unit 2. Unit 3. Friendly, good, helpful, kind TB p 19-20 ex 1-2
2) Short answers ( kas-küsimused)Wb p 13- 14 ex 1-3
3) Töö tekstiga: Match the dialogues and pictures TB p 2o-21 ex 3-5. Answer the questions. (Wh-questions) TB p 22 ex 6-8 WB p 15 ex 4-5

7.-11.okt
1) Unit 3 word test. Revision of vocabulary TB p 23 ex 9, WB p 15-17 ex 8-11
2) Test Unit 3. Unit 4: Animals at the zoo TB p24ex 1-2 WB p 18 ex 1
3) There is/there are. Is there?/ are there? TB p 24-25 ex 3- 6 WB p 18-19 ex 2-4

14.-18.okt
1) I like / I don’t like TB p 26-27 ex 7-8, WB p 21 ex 6 don’t / doesn’t WB p 22 ex 7
2) I like / I don’t like TB p 26-27 ex 7-8, WB p 21 ex 6 don’t / doesn’t WB p 22 ex 7
3) projektipäev

Koolivaheaeg 21.–27. oktoober 2019

28.okt- 1.nov
1) Töö tekstiga TB p 28-29 ex 9-12. Revision of grammar: WB p 25-30
2) Show what you know .TB p 33 -36 ex 1-9 Group-work.
3) Show what you know .TB p 33 -36 ex 1-9 Group-work.

4.-08.nov
1) Unit 5 Classroom rules TB p 30-32 ex 1-5
2) My friendTB p37-39 Ex1-5; Grammar exercises ( töölehed)
3) We both like/ hate. Do you like…? TB p 39-40; WB p 33-34 ex 5-7

11.-15.nov
1) Unit 6 word test. Nimisõna mitmus WB p 31-32 ex 1- 4
2) My best friend. TB p 41 ex 9-11 we both like/ hate. Do you like…
3) Test unit 6. Talk about your friend.

18.-22.nov
1) My day. In the morning. Before/ after TB p 42-43 WB p 36-37 ex 1-5
2) Fay’s morning. Tegusõna lihtoleviku 3. pöördes. TB p 43 ex 4, WB p 38-39 ex 6-7
3) Fay’s week TB p 44-45 ex 5-8 . Always, usually, sometimes, never TB p 47 ex 10-12

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimester:
1. Omandavad vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa.
2. Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni.
3. Paarilisega dialoogi harjutades õpivad õpitud keelefraasidega suhtlema inglise keeles.
4. Oskavad kaaslasele esitada kas-küsimusi ja küsisõnaga algavaid küsimusi ja nendele korrektselt vastata.
5. Oskavad nimetada ja kirjutada numbreid 1-100 ja neid vestlustes ka kasutada.( vanus, aadress, kellaaeg – tunnid ja minutid, paaris ja paaritud numbrid (even and odd numbers).
6. Oskavad nimetada seitset keelt ( English, Estonian, Swedish, German, Russian, Finnish, Estonian) ja teavad reeglit: kirjutame suure algustähega.
7. Oskavad rääkida oma klassist ja koolist vähemalt 7 lausega.
8. Oskavad moodustada etteantud sõnadest grammatiliselt korrektseid lauseid.
9. Oskavad sõnastada käskivas kõneviisis vähemalt 7 reeglit klassis käitumisel.
10. Osakavad moodustada lauseid we both like/ hate .
11. Oskavad moodustada nimisõna mitmust. Teavad enimlevinud erandeid ( children, mice etc).
12. Oskavad rääkida oma hommikust ja mõnest nädalategevusest.
13. Oskavad rääkida ja kirjutada 8 lauset oma sõbrast.
14. On alustanud tegusõna lihtoleviku ( the Present Simple) õppimist ( like/likes, don’t/doesn’t) ja
oskavad moodustada lihtoleviku ainsuse 3. pööret.

4. klassi lõpetaja:
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lausetest, lühikestest vestlustest ja tekstidest;
2) saab aru teksti mõttest ja olulisest teabest;
3) oskab kirjutada õpitud sõnavara piires lühikirjeldusi ja -sõnumeid (nt sõnum sõbrale);
4) oskab lühidalt kirjeldada oma lähiümbrust ja inimesi, igapäevaseid toiminguid;
5) tuleb toime väga lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada lühivestlust (nt reageerib küsimustele ja korraldustele);
6) on omandanud esmased teadmised inglise keelt kõnelevate maade ja oma kodumaa kultuuri sarnasuste ja erinevuste kohta;
7) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid, oskab töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) oskab õpetaja abiga seada endale õpieesmärke ning hinnata oma saavutusi.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suuliste või kirjalike hinnangutega.

Lugemisel, jutustamisel hinnatakse:
* õpitud teksti esitamist (3.-6.kl.);
* tundmatu teksti lugemist ja arusaamist teksti sisust (4.-6.kl.);
* tööd tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine) (4.-6.kl.);
* teksti jutustamine (põhiliselt 5.-6.kl.).

Kirjutamisel hinnatakse
*õpitud sõnavara õigekiri + tähendus (3.-6.kl.);
* kirjalikud kontrollharjutused (3.-6.kl.);
*keelelised kontrolltööd (4.-6.kl.);
*õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi (3.- 6.kl.);
* lühiteksti kirjutamine kuulmise järgi (4.-6.kl.);
* jutukese kirjutamine (4.-6.kl.).

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust on õige
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Õppeperioodi vältel toimub
1) Jooksev hindamine ettevalmistuseta, tunni töö
2) Jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara tundmise kontrollimine
3) testid, mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Kõik testid peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel). Konsultatsioon toimub teisipäeviti kell 13.00 - 13.45 ruumis 404. Lisakonsultatsioonid ja järelvastamine õpetajaga kokkuleppel. Ebaõnnestunud töö ümbervastamisel esitab õpilane eelnevalt nõuetekohase vigade paranduse. Ebaõnnestunud tööd on võimalik järele vastata üks kord.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul pärast kooli tulemist tööd järele ei vastata.
Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri jooksul saadud hinnete põhjal, kontrolltöö hinne on suurema kaaluga jooksvatest hinnetest.