Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2019. a. kell 07.26
Muudetud: 4. november 2019. a. kell 14.02

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

A-võõrkeele õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, internetti), et leida vajalikku infot teisteski valdkondades ja õppeainetes.

https://oppekava.innove.ee/pohiharidus/voorkeeled/a-voorkeel-2/

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2. – 6. sept
1) Unit 1 – Summer holidays. Suvest rääkimine, peatüki sõnavara harjutamine, täringumäng SB 1, 2, 3, 4; WB 1
2) Kas-küsimustele vastamine, kirja täiendamine, ajavormid SB 5, 6; WB 2, 3, 4

9. – 13. sept
1) Beach huts - töö tekstiga, sõnavara kinnistamine, kuulamine SB 7, 8, 9, 10; WB 5, 6, 7
2) Vestlus paarilisega ja ekirja kirjutamine, SB 11; 10
3) Kordamine, jutukese kirjutamine suvest WB 8, 9

16. – 20. sept
1) Unit 2 – Books. Mina ja lugemine, oma arvamuse väljendamine, peatüki sõnavara harjutamine SB 1, 2, 3, 4; WB 1, 2
2) Asesõnade harjutamine WB ex 5-6
3) The beginning of adventures (part 1) - töö tekstiga. Küsisõnade kordamine, "what" ja "which" erinev kasutamine SB 5, 6; WB 3, 4

23. – 27. sept
1) The beginning of adventures (part 2) - töö tekstiga. Sõnavara harjutamine SB 7, 8, 9 ; WB 7
2) The beginning of adventures - töö tekstiga. Jutukese kirjutamine lugemisest SB 10, 11, 12; WB 8, 9
3) Kordamine. Unit 3 sõnavaraga tutvumine WB ex 1, 2

30. sept – 4. okt
1) Unit 3 – Manners. Viisakusväljendid arvamuse avaldamiseks SB 1, 2, 3; WB ex 3
2) Advice from a catepillar – töö tekstiga. Sõnade tuletamine, määrsõnade moodustamine SB 4, 5, 6; WB 4, 5
3) Küsijätkud. Sõnavara kinnistamine. Oma arvamuse avaldamine, viisakas käitumine, reeglite olulisus – plakat SB 7, 8, 9; WB 6, 7, 8

7. – 11. okt
1) The butterfly life cycle - töö tekstiga. SB 10,11,12; WB 11, 12
2) Kordamine. Kirjutamine liblikast. Kuulamisülesanne WB ex 9, 10
3) Unit 4 – The Vikings. Aastaarvude lugemine, lühendid. Ajaloolised sündmused SB 1, 2, 3; WB 1

14. – 18. okt
1) Umbisikuline tegumood (passive) SB 4, 5, 6; WB 2, 3, 4
2) The Viking Age (part 1) - töö tekstiga. Sõnade tuletamine: eesliide un-. Sõnavara harjutamine SB 7, 8; WB 5, 6, 7
3) The Viking Age (part 2) - töö tekstiga. Kuulamisharjutus SB 9, 10, 11; WB 8, 9

21. – 27. oktoober KOOLIVAHEAEG

28. okt – 1. nov
1) Viikingitest rääkimine/kirjutamine. Kordamine SB 12, 13, 14; WB 10, 11
2) Kordamine ja kinnistamine
3) Unit 5 – Show what you know. Tegusõnade "make" ja "do" erinev kasutamine. Täringumäng. Grammatika kordamine ja kinnistamine SB 1, 2, 3; WB 1, 2, 3, 4

4. – 8. nov
1) Sõnade tuletamine. Arvamuse väljendamine. Grammatika kordamine ja kinnistamine SB 4, 5; WB 5, 6, 7, 8
2) Sõnamäng. Grammatika kordamine ja kinnistamine SB 6, 7; WB 9, 11
3) Jutukese kirjutamine. TEST 5

11. – 15. nov
1) Unit 6 – Work. Ametid ja kutsevalik, kohustused majapidamises. Umbisikulise tegumoe küsilause (Was...called?) SB 1, 2; WB 1, 2, 3
2) How the camel got his hump (part 1) - töö tekstiga. Umbisikulise tegumoe küsilause (Was...called?). Küsijätkud. SB 3, 4, 5; WB 4, 5
3) Küsijätkud. Sõnavara harjutamine. How the camel got his hump (part 2) - kuulamisülesanne SB 6, 7; WB 6, 7, 8, 9

20. – 22. nov
1) Töö tekstiga/jutustamine SB 8, 9; WB 10
2) Kordamine. Rääkimine erinevatest töödest, kohustustest, neist kirjutamine SB ex 10; WB ex 11
3) Unit 7 – The weather. Ilmaga seotud väljendid, ilma kohta küsimine ja rääkimine SB 1, 2, 3; WB 1, 2

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

7. klassis õpilased:
* omandab vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa;
* mõistab õpitud sõnavara piires endale tuttaval teemal kõike olulist;
* oskab kirjeldada oma tundeid, kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ning plaane;
* oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal (ekiri, ettekanne, blogi sissekanne, jutuke; kirjeldus);
* saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtluses enamasti hakkama;
* kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info otsimiseks;
* töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;
* kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi;
* oskab kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks;
* paarilisega vesteldes õpib suhtlema õpitud suhtlusfraasidega;
* teeb eakohast iseseisvat tööd (lugemine, infot hankimine, projektides osalemine jne);
* oskab kasutada lause alguses sobivat küsisõna;
* teeb vahet küsisõnadel which ja what;
* oskab kasutada lauses sobivaid isikulisi asesõnu;
* oskab moodustada uusi sõnu järel- ja eesliidete abil;
* oskab kasutada lauses küsijätke - ..., is it?
* oskab kasutada lauses sobivaid ajavorme.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.
Protsessihindeid saab õpilane kontrolltööde, sõnade tööde (hõlmavad selle õppetüki raames õpitud sõnavara ja väljendeid), kodutöö, tunnitöö, töövihiku ja õpiku harjutuste (valikuliselt), kodus õpitud teksti jutustamise jms eest. Kui trimestri kokkuvõttev hinne on kahe hinde vahel, siis jäävad otsustavaks kontrolltööde hinded.

JUTUSTAMINE:
Hinne „5“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne
„4“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne.
„3“ - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas.
„2“ - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates.
„1“ - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele.

KONTROLLTÖÖD/TESTID:
Hinne
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Kui õpilasel on kodutöö tegemata, siis on tal samal päeval võimalus oma tegemata töö ära teha peale tunde õpitugis (graafik klassis seinal). Kui õpilane seda võimalust ei kasuta, on kodutöö hinne "1" ja seda enam parandada ei saa.

Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti kell 15.00-15.45 ruumis 403 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga. Enne järelvastamist peab õpilane esitama ebaõnnestunud töö kohta nõuetekohase vigade paranduse.

Vajalikud töövahendid:
* "I Love English 5" õpik ja töövihik
* jooneline kaustik (24-leheline)
* kirjutusvahend
* värvilised viltpliiatsid või tintenpen
* mapp (kiirköitja) töölehtede jaoks

Õpilase hindamine, kellele on rakendatud IÕK:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) kasutatakse diferentseeritud ehk õpilase võimeid ja arengut arvestavat hindamist;
3) kontrollimisel kasutatakse lihtsustatud või vähendatud materjaliga tööd;
4) hinnatakse väiksemate osade kaupa.

NB! Kui õpilasel on kõik poolaasta jooksul sooritatud tööd ebaõnnestunud st tehtud hindele "2", siis peab ta tegema trimestri lõpus arvestusliku kontrolltöö selle trimestri olulisemate grammatika teemade kohta.