Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 11b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2019. a. kell 22.29
Muudetud: 25. september 2019. a. kell 15.03

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 4 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele ja ta
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I kursuse kestvus 2.09 - 02.11.2019

I nädal
Tere, kool!
Introduction, review of the term. Level test.
U.7:Vocabulary: shopping.Listening /Supermarket psychology/, note-taking skills.
Text"Shopping: a curable disease...."-discussion


II nädal
Reading task "Living above the shop", additional tasks to the text (WB p.52-53)
2.-3. The present perfect simple and continuous,past simple tenses
Expressions and phrasal verbs with COME.Word formation

III nädal
Contrasting ideas; linkers. Word-formation.
Causes of contrast
3.-4. Practice exercises - use of English.


IV nädal
Vocabulary: Town and village. Expressing preferences (would rather/ would prefer/ prefer/ had better)
Review : u.7 grammar (present perfect simple and continuos, past simple; contrasting ideas; word formation)
Revision for u.7 vocabulary test
TEST , u.7 grammar - 28.09

V nädal
TEST : u.7 vocabulary - 30.09
About writing a complaint letter(features;useful vocabulary)
Writing - how to go about writing a Complaint letter
Writing a complaint letter

VI nädal
Reading task from NE 2008
U.8;Travel- vocabulary. Word formation - en suffix
Expressing the future (present tenses,will,be going to)
Expressing the future (future perfect,future perfect continuous,future continuous).Time linkers. Practice

VII nädal
Revision for the test on future forms .
TEST - The future - 16.10
3.-4.Projektipäev

VAHEAEG

VIII nädal
1.-2. Work on the text "Wish you were here?" reading, discussion, vocabulary; phrasal verbs
Reacting to the text. Listening practice (multiple choice).
Reading and use of English tasks (WB p.64-66) Giving grades.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I kursuse käigus on õpilane:
-õppinud ja korranud järgnevate teemadega seotud sõnavara:raha,kaubandus,kauplused;elu linnas ja maal;maaväline elu,reisimine
-harjutanud erinevate tüüpülesannete tegemist (kuulamine,lugemine,keelestruktuurid);
-korranud baaskeelestruktuure ja õppinud põhjalikumalt järgmiste keelestruktuuride kasutamist:the present perfect simple and continuous,past simple;expressing the future;expressing preferences;word formation
-õppinud era-ja ametlike kirjade kirjutamist, kirjutanud hindele kaebuskirja
-teinud tüüpülesandeid ja harjutusi kõigis osaoskustes

Hindamine üles

Kursuse koondhindeks on õpilasel vajalik sooritada järgnevad arvestuslikud tööd ja tegemised:
testid sõnavarale ja grammatikale
1 monoloog-esitlus + suuline asjakohane aktiivsus klassis
tunnikontrollid ja teised õppetöö käigus saadud hinded/ hinnangud (moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde

Testid ja kirjandid-kirjad peavad olema sooritatud vähemalt hindele \"3\".
Testide hinne: \"5\" = 91 -100%, \"4\"= 75-90%, \"3\"=50-74%, \"2\"= vähem kui 50%

Kirja ja kirjandi hindamisel arvestatakse grammatikat ja õigekirja, ülesehitust,, ülesande täitmist, loetavust ja stiili.

Järeltööd saab teha testidele ja kirjale ja kirjanditele, kui töö hinne on mitterahuldav.

Võlad likvideerida kuni 10 päeva jooksul.
Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Ettenähtud ülesande tegemata jätmine annab selle töö hindeks "1".
1 arvestusliku töö mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra.
Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
Puudumine 6 ja enam tundi madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra ( va haigus/esindamine)

*10.klassi lõpus sooritavad kõik õpilased kogu aasta materjalali hõlmava kirjaliku inglise keele eksami (lugemine,kuulaminemgrammatika);
11.klassi lõpus ja 12.klassi II kursuse lõpus arvestustöö.
12.klassi koondhinne kantakse lõputunnistusele.

Konsultatsioon EELNEVAL KOKKULEPPEL kolmapäeval 14.45 ruum 204.