Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2019. a. kell 12.40
Muudetud: 4. september 2019. a. kell 10.14

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal: 2.-6.sept.
1) Sissejuhatus aastasse. Ainekaardi tutvustus. Unit 1: New Beginning, populaarsed metafoorid+ebameeldivust väljendavad väljendid Bp7-9 Ex1,2
HW: töövahendid korda, õppida U.1 sõnad( 1.-20.)
2) Unit 1: New Beginning( töö tekstiga+ väljendid), part I Bp10-11 Ex3-5, WB Ex8p9( part I) HW: väljendid+ tõlkelaused
3) Unit 1: New Beginning( töö tekstiga+ väljendid), part II+ tõlkelaused Bp12-13 Ex6-9, WB Ex8p9( part II) HW: korrata ja õppida tunnikontrolliks väljendid Ex5p11+ Ex7p13+ tõlkelaused WB Ex8p9

II nädal: 09.-13.sept.
1) Tunnikontroll väljenditele+tõlkelausetele; Unit 1: minevikuajad( the past simple/ the past continuous/ the past perfect) ; vihikusse mineviku aegade reeglid+WBp3 Ex1, p6-8Ex4,5,6; HW: Unit 1 sõnad( 21.-lõpuni)+ vihikust reeglid õppida
2) Unit 1: prefixes( anti-, de-, dis-, il-, im-, in-, ir-, mis-, non-, un-) WB Ex2,3p4,5+ WB Ex9,10p10
+ U.1 teemade kinnistamine. HW: Korrata kontrolltööks U.1 sõnad+WB Ex1-6+vihikust ajad. NB! Õppida WB Ex2p4 eesliited( prefixes)
3) TEST( Unit 1+ sõnad): U.1 sõnavara;minevikuajad( the past simple/ the past continuous/ the past perfect); prefixes; kuulamisülesanne+ kuuldu põhjal küsimuste moodustamine
-13.sept.

III nädal: 16.-20.sept.
1) Töö analüüs; U.2: Up in the Air Bp14-16 Ex1-4( pildi kirjeldamine), intensifiers; WB Ex1p11
2) ülekooliline spordipäev
3)"10 interesting things about air" Bp16-18 Ex4-9+ intensifiers WB Ex2,3p11-14


IV nädal: 23.-27.sept.
1) U.2: How air quality in my home town can be improved?- vestlus Bp20 Ex11,12; sõnavormide moodustamine WB Ex4,5p14
U.2: present perfect simple+ present perfect continuous WB ex6p15
2)-3) lennureis Peterburgi


V nädal: 30.sept.-4.okt.
1)U.2 tööleht kinnistamiseks+ kuulamisül. WBp17+ WBp16
2) U.3: Crime; kuritegude liigid Bp21-23 Ex1-3, dialoogide moodustamine+ WB ex1,2p18
3) U.3:" It ain`t what it looks like" Bp23-26 Ex4-9

VI nädal: 7.-11.okt.
1) U.3: teksti lõpu kuulamine+ kokkuvõtte kirjutamine WBp24 HW: korrata U.3 sõnad+ väljendid tunnikontrolliks
2) Tunnikontroll sõnadele+ väljenditele; U.3: passive tenses WB Ex3,4p19-20+ tõlkeharjutus väljenditele WB ex5p21
3) U.3:lie/lay vormid WB p22-23, teemade kordamine

VII nädal: 14.-18.okt.
1) _Life in the Past_ piltide kirjeldamine WB Ex8p30( part I)
2) TEST( Unit 3)- 17.okt.-kuulamisülesanne; lie and lay vormid; ajad, passiiv
3) projektipäev

KOOLIVAHEAEG

VIII nädal 28.okt.-1.nov.
1) U.4: shooting a film Ex7p31 ; U.4: tekst+ väljendid Ex8-12p31-33; tõlkeharjutus WB Ex8p30( part II)+WB Ex9,10p31
2) U.4: the+ adjective; passive WBp25-26 Ex1,2+
sõnade moodustamine WB ex3-7p26-29
3) U.5: Show what you know Bp34-38

IX nädal 4.-8.nov.
1) U.5: Passive Voice WBp32; Intensifiers WBp33- teemade kordamine+ kinnistavad harjutused
2) U.5: teemasid kinnistavad harjutused WBp34-39
3) U.4/ U.5 teemade kinnistamine

X nädal 11.-15.nov.
1) TEST( Unit 4/ 5)-12.nov.- passiiv, lugemisülesanne, kuulamisülesanne; tuttava inimese või oma klassiruumi kirjeldamine 7 lausega; HW: WB p40 kirjale vastamine
2) WBp40 üle vaatamine; U.6: Robots- intelligentsi tüübid Bp39-40
3) U.6: tekst robotitest+ väljendid, küsimustele vastamine Bp41-43

XI nädal 18.-22.nov.
1) U.6: robotitest vestlemine+ if lause II tüüp Bp44+ WBp41-43 Ex1-4( tingimuslaused)
2) U.6: tõlkelaused; ajad, lünktekst WB ex5-7p43-46
3) U.6: kirjutamine robotile( 10 tööd talle) WBp46 Ex8+ teemade kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimestri lõpuks õpilane
* omandab uue sõnavara teemade kaupa U.1-U.6
* Oskab lugeda ja saab aru õpitud sõnavaral baseeruvatest tekstidest, mõistab konteksti abil üksikuid tundmatuid sõnu/väljendeid sisaldavat kirjutist ja oskab teha kuulamisharjutusi, mis baseeruvad õpitud teemadele
* Oskab vestluse/jutustuse kuulamisel leida tekstist vajalikku infot
* Oskab koostada dialoogi, võttes vajalikke rolle( n: politseinik, ohver, klient jne)
* Oskab lausetes kasutada passiivi aegu
* Teab ja oskab lausetes kasutada (intensifiers)intensiivsemaks muutvaid sõnu
* Oskab lauses kasutada have sth done konstruktsiooni
* Teeb vahet tingimuslausete 0, I ja II tüübil ja oskab tingimuslauseid moodustada
* Oskab lugeda ja kirjutada numbreid( erinevates kontekstides)
* Oskab lausetes teha vahet ja kasutada minevikuaegu( the past simple/ the past continuous/ the past perfect)
* Oskab väljendada vastumeelsust, kasutades sobivaid väljendeid
* Oskab moodustada uusi sõnu, kasutades eesliiteid-prefixes( anti-, de-, dis-, il-, im-, in-, ir-, mis-, non-, un-)
* Oskab kasutada lie ja lay erinevaid vorme
* Oskab kirjutada 8 lauset teemal, kuidas parandada õhu kvaliteeti; kirjeldada tuttavat inimest ja oma klassiruumi 7 lausega,
* Oskab kasutada artikleid a/an, the
* Oskab moodustada küsilauseid
* Oskab kasutada lausetes it`s/ there`s
* Oskab jutustada 8 lauset Wales`i kohta
* Oskab lausetes kasutada so, such, enough, too
* Oskab 7 lausega välja tuua poolt ja vastu argumente lemmiklooma pidamise kohta
* Oskab vastata emailile( vormistada kirja)*
* Koostab posteri, kus võrdleb Wales+ Estonia( sarnane/erinev)
* Oskab moodustada lauseid otse- ja kaudkõnes

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.

Trimestri vältel toimub
1) protsesshindamine ettevalmistuseta( tunnitöö )
2) protsesshindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 3 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd( testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet( kontrolltööd) jäävad trimestri hinde välja panemise ajaks "2" või "1", on trimestri hinne automaatselt"2"( olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200.


Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga protsesshinnetest.


Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 7 + WB 7+ CD, kirjastus Studium, Tartu 2018