Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 7d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2019. a. kell 11.48
Muudetud: 1. september 2019. a. kell 14.13

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 2.-6.september
1) 7.a avaaktus/ 7.d sissejuhatus.
2) Sissejuhatus poolaastasse, ainekaardi tutvustus. Topic: Summer Holidays. Unit 1: Bp7-9, lauamäng harjutamaks lihtminevikus küsimustele vastamist. Kas- küsimustele lühivastustega vastamine.
3) e-kirja kirjutamine Bp10+ WB Ex8p9. Beach huts Bp11-13 Ex7-10.

II nädal 9. - 13. september
1)Aegade kordamine WBp3-5. Lihtmineviku ja kestva mineviku võrdlus.
2) Käsud ja keelud WBp7-8.Tõlkelaused WBp6, 10.
3) Suvevaheajast rääkimine ja kirjutamine. Bp13 Ex11. WB Ex10p10.


III nädal 16. - 20. sept
1) Unit 2: Books. Raamatutest rääkimine Bp14-15. WB p11-12.Küsisõnadel what/ which vahet tegemine.
2) The Beginning of Adventures, part I, Bp16-17. WBp13 asesõnad inglise keeles.
3) ülekooliline tervisespordipäev

IV nädal 23. - 27. sept
1) The Beginning of Adventures, part II, Bp18-19. WB Ex7p14 tõlkelaused. Kuulamisülesanne WB Ex8p15.
2) Oma pere lugemusest kirjutamine WB Ex9p15. U.1,2 teemade kodamine.
3) TEST( Unit 1/2)-27.09( kuulamine, ajad the present simple/ the past simple/ the past continuous; tõlkelaused õpitud sõnavarale, suvisest koolivaheajast kirjutamine-6 lauset; küsisõnad, asesõnad) HW: U.3 sõnad( 1.-20.)

V nädal 30.sept. - 4. okt
1) Unit 3: Manners; arutelu viisakusest+ viisakusväljendid Bp21-22. Harjutusi sõnavarale WB p16-18 Ex 1-5.
2) Töö tekstiga " Advice from a Catepillar"Bp23-24
3) Question tags WBp19. Bp25 Ex8,9 posteri tegemine viisakusreeglite kohta.


VI nädal 7. - 11. okt
1) Töö tekstiga " The butterfly life cycle" Bp26-27 , sõnavara kinnistavad harjutused WBp20-21 Ex7,8.
Kordamine tööks. Fantasy Butterfly WB p21-22. Kuulamisülesanne WB Ex10p22.
2) 08.okt. 7a/10.okt. 7.d-TEST( Unit 3)- omadussõnade moodustamine, tag questions( küsijätkud), tõlkelaused õpitud sõnavarale ja väljenditele, lugemisül., headest lauakommetest kirjutamine-6 lauset(+ kellel jääb peale tööd aega WB Ex11,12p23).
3) Unit 4: The Vikings Bp28-29 Ex1-4 Passive; WBp24-26 Ex1-4( alustamine teemaga)

VII nädal 14. - 18. okt
1)The Viking Age, part I Bp30-32 Ex5-8. WBp27 eesliited, mis annavad vastupidise tähenduse
2) The Viking Age, part II Bp32-33, sõnavara kinnistavad harjutused WBp28-29.
3) Projektipäev.

KOOLIVAHEAEG

VIII nädal 28.10-01.11
1) Unit 4 teemade kinnistamine
2) Unit 5:make/do väljendid ( Bp34-35)+ WBp41 Ex2; Ex4,5,6p36-37 internetist info otsimine.
3) U.5: grammatika kinnistamine WB from p34 Ex3-7.HW: õppida make/do väljendid õpik p34

IX nädal 4.-08.11
1) Unit 6 Work, Bp38-41
2) B Ex6,8 p42+ töövihikust WB Ex8,9p38-39. WB p44.
3)The questions in passive WBp42-43, suffexis WBp45.

X nädal 11.-15.11
1) Talking about household chores: Bp43; WB Ex11p47. Sõnavara kinnistavad harjutused WBp46-47.
2) 12.nov.7.a/ 14.nov. 7.d- TEST( Unit 6) - kuulamisül., MAKE/DO kasutamine väljendites, küsilaused passiivis, küsijätkud( Question tags), tõlkelaused õpitud sõnavarale ja väljenditele, tööst perekonnas kirjutamine-6 lauset.
3) Unit 6 kokkuvõtete tegemine; U.7: the Weather Bp44-47

XI nädal 18.-22.11
1) Töö tekstiga Bp48+sing along. Ilmaga seotud sõnavara WBp48-49.
2) Suffixes to make adjectives WBp50
3)Oma ruumist kirjutamine, vajalik sõnavara WBp51-52

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimestri lõpuks õpilane
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid( ka viisakusväljendid) 1.-6. õppetüki piires
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpib suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* oskab rääkida ja kirjutada oma möödunud suvest, lugemisharjumusest oma peres( 10 lauset)
* oskab vastata lihtminevikus esitatud küsimustele
* oskab vesteldes kasutada kaaskõnelejaga nõustumist/ mitte nõustumist väljendavaid väljendeid
* teab millal kasutada sõna tegema tähenduses make/do
* oskab korrektselt kirjutada ekirja
* oskab moodustada käskivaid ja keelavaid lauseid
* teeb vahet lihtminevikul ja kestval minevikul, oskab nendes aegades lauseid moodustada
* teeb vahet küsisõnadel what/ which, oskab nendega küsimusi moodustada
* oskab kasutada omastavaid asesõnu lausetes
* teab reeglit, kuidas moodustada om. sõnadest määrsõnu
* oskab moodustada lihtsamaid lauseid lihtolevikus ja lihtminevikus passiivis
* oskab sõnadele lisada ees- ja järelliiteid un/re/less/ful; teab nende liidete tähendust
* oskab moodustada küsijätke
* on teinud posteri viisakusreeglite kohta
* oskab moodustada küsilauseid passiivis
* oskab kirjutada 8 lauset oma pere kodutööde kohta
* teab, millistes väljendites kasutada do/make
* oskab moodustada küsijätke
* oskab moodustada järelliiteid lisades omadussõnu
*oskab panna otsekõne lauseid kaudkõnesse
* oskab kirjutada 8 lauset oma toa kohta
* oskab abistavate lausete toel jutustada loetud tekste( leiab olulise)
* oskab koostada tänukirja, teab vajalikke väljendeid
* oskab osta kino, teatri jms piletit( teab vajalikke väljendeid)
* oskab moodustada järelliiteid -ant, -al,-ish, -able-, ous kasutades omadussõnu

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.

Trimestri vältel toimub
1) protsesshindamine ettevalmistuseta( tunnitöö )
2) protsesshindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 3 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd( testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet( kontrolltööd) jäävad trimestri hinde välja panemise ajaks "2" või "1", on trimestri hinne automaatselt"2"( olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200.


Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga protsesshinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 5 + WB 5 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2016

INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega ( nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi (puust ja punaseks).
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega