Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2019. a. kell 11.39
Muudetud: 28. august 2019. a. kell 12.08

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki kas vahetusõpilaseks või puhkusereisil koos vanematega või klassiekskursioonil võib vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad vastavat võõrkeelt. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida seda juba koolieas. Tööjõuturul mängib kindlasti suurt rolli erinevate keelte oskus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.nädal
03.09-06.09.2019
1. tund
Saksa keele õppimise tähtsusest, hääldusreeglid.
2. tund
Hääldusreeglid, saksa keele tähestik.
2. nädal
09.09-13.09.2019
1. tund
L.1 Tere tulemast Saksamaale! Kuidas on Teie nimi?
2. tund
Asesõnad ja tegusõna pööramine olevikus.
3. nädal
16.09-01.09.2019
L.2 Ma räägin saksa keelt. Dialoogid, tegusõna pööramine.
2. tund
Tegusõna olema pööramine, tv. harjutused.
4. nädal
23.09-27.09.2019
1. tund
L.3 Telefon-nimi-aadress. Numbrid 1-20
2. tund
Numbrid 20-100. Kui vana sa oled? Tv. harjutused.
5. nädal
30´.09.-04.10.2019
1.tund
Numbrite kordamine. Telefoninumbri, vanuse , aadressi ütlemine.
2. tund
Kordamine tööks (L. 1-3)
6. nädal
07.10-11.12.2019
1. tund
Kontrolltöö 1. (L.1-3)
7. nädal
15.10-19.10.2019
1. tund
L.4 See on auto. Määrava ja umbmäärase artikli kasutamine.
2. tund
Mis see maksab?
3. tund
Härra Wiedling sõidab autoga.

Vaheaeg

8. nädal
28.10-01.11.2019
1. tund
L.4 kordamine. Tv. harjutused.
2. tund
L.5 Minu koht või Teie koht? Omastav asesõna, selle kasutamine kasutamine.
9. nädal
04.11-08.11.2019
1. tund
L.5 Omastav ases. Tv. h. Kordamine. (L.4-5)
2. tund
Kontrolltöö 2. (L.4-5)
10. nädal
11.11-15.11.2019
1.tund
L.6 Mitu perekonda. Mitmuse moodustamine. Harjutused tv.
2. tund
Nimisõna mitmus, harjutused. Omastava asesõna kasutamine.
11. nädal
89.11-22.11.2019
1. tund
L.7 Millal? Kellaajad- dialoogid.
2. tund
Kellaajad. Öeldise koht jutustavas lauses. Harjutused tv.
12. nädal
25.11-29.11.2019
1. tund
L.8 Kalender Kuud, nädalapäevad, järgarvsõna.
2. tund
Kuupäeva ütlemine, dialoogid.
13. nädal
02.12-06.12.2019
1. tund
Kordamine (L.7-8)
2. tund
Kontrolltöö 3. (L.7-8)
14. nädal.
09.12-13.12.2019
1. tund
L.9 Mis Teil on täna kavas? Modaaltegusõnade pööramine olevikus.
2. tund
L.9 Lahutatava eesliitega sõnade pööramine, harjutused.
15. nädal
16.12-20.12.2019
1. tund
L.9 Minu päevaplaan. harjutused töövihikust.
2. tund
Jõululaulud, mängud.
16. nädal
06.01-10.01.2020
1. tund
L.9 Tegusõna pööramine. Dialoogid. Harj. tv.
2. tund
Kordamine tööks.
17. nädal
13.01-17.01.2020
1. tund
Test L. 8-9
2. tund
L.10 Guten Appetit.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kümnenda klassi esimesel kursusel alustavad õpilased saksa keele kui kolmanda võõrkeele õppimist. Nad õpivad saksa keele hääldusreegleid, tähestikku, tegusõna pööramist olevikus, nimisõna käänamist ja muid gr. reegleid. Õpilased õpivad sõnu ja sõnaühendeid, lausete moodustamist. Jutustava lause kõrval õpitakse ka moodustama küsilauseid- nii küsisõnaga kui ka kas-küsimusi.
Õpilased õpivad numbreid ja nende kasutamist vanuse , sünniaja , kuupäeva, kellaaja, autonumbri, hindade jne. ütlemisel.

kursuse lõpus õpilased oskavad:
1. kasutada toiduainete nimetusi koos omadussõnaga
2. rääkida, mida neile meeldib süüa ja juua ja mis neile ei maitse
3. pöörata lahutatava liitega sõnu ja neid lauses kasutada
4. osta poest riideid,mööblit, küsida hinda ja kasutada ostmisega seotud väljendeid
5. kasutada daativi ja akusatiivi eessõnu
6. käänata isikulist asesõna ja seda lauses kasutada
6. kasutada kõrvallauses sidesõnu
7. rääkida vaba aja teemal, oma tegemistest vabal ajal
8. rääkida kodustest töödest õpitud sõnavara abil

Hindamine üles

Hinne pannakse välja periodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
70-89 % õige "4"
50-69 % õige "3"
49-20 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Järelvastamiseks vajalik eelnev registreerimine.