Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2019. a. kell 09.46
Muudetud: 28. august 2019. a. kell 10.52

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (2.-6.09):
1. Tutvumine grupiga, vene keele tähtsus. Tund 1. Tervitamine ja tutvumine: eesnimi, perekonnanimi, poiss, tüdruk.Lk.7-8
2. Tund 1 kordamine, Tv.t.1 lk.4-5, Tund 2. Tutvus. Kuidas sinu nimi on? lk.9-10, TV.lk.6

II NÄDAL (9.-13.09):
1. Tund 1-2 kordamine. Tund 3. Linn. Lk. 11-14
2. Kordamine 1-2. Tund 3. TV.lk. 7-8
3. Tund 4. Perekond. Tähed: a,m,t,d. Lk.15-19, TV. lk.9-12, minu oma ( n.s, m.s)

III NÄDAL (16.-20.09):
1. Tund 4. Perekond. Lk.15-19, TV lk.9-12
2. Tund 5. Venemaa, Eesti. Tähed: o, n, k, g. Lk.20-25
3. Reipalt kooli!

IV NÄDAL (23.-27.09):
1.-2. Tund 5. Venemaa, Eesti. Nimisõna sugu. TV.lk.13-18
2. TK: tähed: a, m, t, d, o, n, k, d ja nende kasutamine. Tund 6. Eesti on minu kodu. Tähed: i, p, b. Lk.26-32
3. Tund.6. Lk.26-32, TV. lk.19-22

V NÄDAL (30.09.-4.10):
1.Tund 6. Eesti on minu kodu. TV.lk.19-22, nimisõna sugu.
2.-3. Tund 6 kordamine. Tund 7. Kuidas läheb? Tähed: u, l, f, v. Lk.33-37, TV. lk.23-26

VI NÄDAL (7.-11.10):
1. Tund 7. Kuidas läheb? TV.lk.23-26
2. TK: tähed: i, p, b, u, l, f, v ja nende kasutamine. Tund 8. Minu sõbrad. Tähed: õ, r. Lk.38-43
3. Tund 8. Minu oma, minu omad. Lk.39, TV. lk. 27-31

VII NÄDAL ( 14.-18.10):
1.Tund 8. Mitmuse moodustamine. Lk.42-43, TV.h.8-8 lk.30
2.Tund 8. Minu sõbrad - kordamine.
3.KONTROLLTÖÖ: tund 8. - 17.10

VAHEAEG

VIII NÄDAL (28.10.-1.11):
1.-3. Tund 9. Kohvikus. Tähed: s, z, i-kratkoe Lk.44-49, TV.t lk.32-35


IX NÄDAL (4.-8.11):
1.Tund 9 kordamine.
2. -3. Tund 10. Loomaaias. Tähed: e,je, jo, ju, ja. LK.50-55, TV. lk.36-39

X NÄDAL (11.-15.11):
1. Tund 10.kordamine.
2. KONTROLLTÖÖ: tunnid 9-10.
3. Tund 11. Talus. Tähed e, h. Lk.56-60

XI NÄDAL (18.-22.11):
1.-3.Tund 11. Talus. Nimisõna sugu. Omastav asesõna "minu" + nimisõna. TV.lk.40-44

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) oskab kokku viia hääliku ja tähe;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid I trimestril läbitud teemadel: tervitamine, tutvumine, linn, pere,Eesti, Venemaa, Kuidas läheb?, sõbrad, kohvikus, loomaaias, talus.
3) on võimeline läbitud õppematerjaliga monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure,
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;
7) omandab I trimestril õpitud keeleteadmised: tähestik, nimisõna sugu, isikulised asesõnad, küsimused - Mis see on? Kes see on?, omadussõna lõpud, omastav asesõna - minu oma;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega, kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega.
Toimub:
- tunni töö hindamine
- koduste tööde hindamine: kirjalik, suuline
- sõnavara kontroll: õigekiri+tähendus
- kontrolltööd , tunnikontrollid, diktandid
- töövihiku harjutuste valikuline hindamine

Tunnikontrollid, sõnade tööd , diktandid - arvestuslikud hinded
Kontrolltööd - arvestuslik hinne
Protsessihinded, kodused tööd - kokku arvestuslik hinne
Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd, tunnikontrollid, diktandid järele teha. Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see e-Koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis trimestri lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse trimestrihinde saamiseks peavad kõik arvestuslikud hinded olema positiivsed. Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast.
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Õppematerjal:
L.Panova, E. Panfilova " Trepist üles. Tähestik. " Õpik ja töövihik 6.klassile.
Õppetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid E kell 14.45-15.30 ruumis 410