Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 4_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reet Lasn

klassiõpetaja

Kontakt: reetv@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2019. a. kell 07.00
Muudetud: 2. september 2019. a. kell 07.34

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
* saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
* omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
* oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 02.-06.09
1) Avaaktus.
2) Sissejuhatus. Õpiku tutvustus. Ainekaardi ja hindamise tutvustus. Ülevaatlik kordamine- vestlused.
3) Countries, map, languages ( English, Russian, Swedish, German). TB p 6-7 Tervitamine, tutvustamine TB p 10-11ex 3-6, WB p3 ex 1 . Is/are/am, have got/has got TB p 10 ex 4 WB p 3-4 ex 2-5

II nädal 09. -13.09
1) My school and classmates TB p 11 ex 7. Omastavad asesõnad WB p 5 ex 6-7
2) What’s the English for …? It’s… WB p 6 ex 8 TB p 11 ex 8 Can I …? Read and make up dialogues TB p 12 ex 9-10
3) Unit 1 tööleht kinnistamiseks. Numbers 1-20, numbers 20, 30….100, numbers 21-100 TB p 13-14 ex 1-4

III nädal 16. -20.09
1) Numbers 1-100 . Family members. Age.WB p 8-9 ex 1-4
2) Word test: numbers1-100 Töö tekstiga „ A letter“ What’s your address? My house number is.. TB p 15-16 ex 6-7 Can/can’t WB p 9 ex 5-6
3) Reipalt koolipinki- spordipäev

IV nädal 23. -27.09
1) What’s the time? TB p 16 ex 9-10 Bigger than/smaller than WB p 11 ex 8-9 TB p 17 ex 11-12 .
2) WB p 11-12 ex 9-12 TB p 18 ex 13-14 How old is…? Revision for a test.
3) TEST Unit 2-26.09.

V nädal 30.09 -04.10
1) Unit 3 Friendly, good, helpful, kind TB p 19-20 ex 1-2
2)Short answers ( kas-küsimused)Wb p 13- 14 ex 1-3
3) Töö tekstiga: Match the dialogues and pictures TB p 2o-21 ex 3-5. Answer the questions. (Wh-questions) TB p 22 ex 6-8 WB p 15 ex 4-5

VI nädal 07. -11.10
1) Revision of vocabulary TB p 23 ex 9, WB p 15-17 ex 8-11
2) Unit 3 word test. Revision for a test.
3) TEST Unit 3 -10. 10; Unit 4: Animals at the zoo TB p24ex 1-2 WB p 18 ex 1


VII nädal 14. -18.10
1) There is/there are. Is there?/ are there? TB p 24-25 ex 3- 6 WB p 18-19 ex 2-4
2) I like / I don’t like TB p 26-27 ex 7-8, WB p 21 ex 6 don’t / doesn’t WB p 22 ex 7
3) Unit 4 word test Töö tekstiga TB p 28-29 ex 9-12. Revision of grammar: WB p 25-30

KOOLIVAHEAEG

VIII nädal 28.10-01.11
1) Sissejuhatus veerandisse. Unit 4 tööleht kinnistamiseks.
2)U.5: rules Bp30-32 Ex1-5
3) Show what you know Bp33-34


IX nädal 04.-08.11
1) Show what you know WBp25-26
2) Show what you know Bp35-36; WBp27-30
3) 07.11-TEST( Unit 5)

X nädal 11.-15.11
1) U.6 My Friend Bp37-39 Ex1-5; nimisõna mitmus WBp32 Ex3,4
2) U.6 likes/ hates Bp39-40; WBp33-34 Ex5-7
3) U.6 My Best Friend Bp41; WB Ex8,9p34-35

XI nädal 18.-22.11
1) U.6 Oma sõbrast rääkimine+ kirjutamine.
2) Unit 6 word test. U.6 tööleht kinnistamiseks.
3) Trimestrist kokkuvõtete tegemine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Omandavad vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa ( School. Numbers. Thank you. Zoo)
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni
* Paarilisega dialoogi harjutades õpivad õpitud keelefraasidega suhtlema inglise keeles
* Oskavad kaaslasele esitada kas-küsimusi ja küsisõnaga algavaid küsimusi ja nendele korrektselt vastata.
* Oskavad nimetada ja kirjutada numbreid 1-100 ja neid vestlustes ka kasutada.( vanus, aadress, kellaaeg – tunnid ja minutid, paaris ja paaritud numbrid (even and odd numbers)
* Oskavad nimetada seitset keelt ( English, Estonian, Swedish, German, Russian, Finnish, Estonian) ja teavad reeglit: kirjutame suure algustähega
* Oskavad rääkida oma klassist ja koolist vähemalt 7 lausega.
* Oskavad moodustada etteantud sõnadest grammatiliselt korrektseid lauseid.
* Oskavad sõnastada käskivas kõneviisis vähemalt 7 reeglit klassis käitumisel.
* On alustanud tegusõna lihtoleviku ( the Present Simple)õppimist ( like/likes, don’t/doesn`t)
Osakavad moodustada lauseid we both like/ hate
* Oskavad moodustada nimisõna mitmust.
* Oskavad rääkida ja kirjutada 8 lauset oma sõbrast.
* Oskavad moodustada om. sõnadel keskvõrret.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Trimestri vältel toimub
1) jooksev hindamine ettevalmistuseta( tunni töö )
2) jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 3 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd( testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet( kontrolltööd) jäävad poolaastahinde välja panemise ajaks "2" või "1", on poolaastahinne automaatselt"2"( olenemata ülejäänud hinnetest).
Konsultatsioon toimub N kell 14 ruumis 308.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga jooksvatest hinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 2 + WB 2 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2012