Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 10c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 27. august 2019. a. kell 17.47
Muudetud: 25. september 2019. a. kell 15.02

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 4 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele ja ta
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Kursuse kestvus: 1. september- 1.november 2019

Õppematerjal : Ready for First Certificate ( Roy Norris) - Book,WB, audiocassette
Murphy Grammar in use
Puzzle 10,11,12
Lisamaterjalid õpetajalt

I nädal
Tere kool!
Introduction. (Õppematerjal,ainekaart + hindamine). Personal information (tutvumine klassiga)
Level test.
Analysis. Revision: Grammar language words and grammatical terms.

II nädal
feedback to the level test. Grammatical terms revision. Tips for learning irregular verbs.
Revision: English Tense system
Present tenses. Adverbs of frequency
Past tenses

III nädal
Expressing the future - revision
Revision:Tenses - practice exercises.
Reipalt kooli! (spordipäev)
TEST on the use of tenses - 20.09

IV nädal
U.1 Lifestyle.Vocabulary - items of clothing.Habitual behaviour in the present and past; frequency adverbs.
Be used to, get used to and used to.
Habitual behaviour in the past - used to and would, practice.
Used to/would + infinitive; be/get used to + -ing/noun

V nädal
Reading strategies (skimming, scanning, thorough in detail). "Handle with care" - scanning
Text "Handle with care". Reading task and vocabulary analysis. About quizlet.
Listening - what to expect in the exam + Listening (occasions and clothing) Expressions, phrases and phrasal verbs with GET.
Linking devices (Mark´s letter, B p.10) Workbook - unit 1 tasks.

VI nädal
Practice test 1 (part 1)
Review unit 1 (B p.12-13)
Grammar review : u.1 .
Listening practice tasks. Revision for the test.

VII nädal
TEST: u.1 VOCABULARY - 14.10
TEST: U.1 GRAMMAR (used to, would, be/get used to; frequency adverbs; linkers) - 15.10
U.2 High energy: Music vocabulary. Listening (blank filling skills)
Projektipäev

Vaheaeg

VIII nädal
Oral presentation (article from the Internet). Reading task and vocabulary discussion /extreme and dangerous sports/.
Oral presentation. Reading task and vocabulary discussion (The thrill..."). Sport vocabulary.
Reported speech.
Reported questions. Giving grades. Kokkuvõte I kursusest.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I kursuse lõpuks õpilane on:
-õppinud ja teindanud järgnevate teemadega seotud sõnavara:inimeste välimus,riietus ja elustiil,muusika.sport.
-lihvinud erinevate osaoskusi (kuulamine,lugemine,keelestruktuurid),tüüpülesanded;
korranud ja õppinud järgmisi keelestruktuure(suurem tähelepanu järgnevale: used to/would,
kaudküsimuste moodustamine, ajavormid ( past tenses);verb + gerundium või infinitiiv
-sooritanud 5 arvestuslikku testi
-valinud internetist ja tutvustanud 1 artiklit päevakajalistel teemadel

Hindamine üles

Kursuse koondhindeks on õpilasel vajalik sooritada järgnevad arvestuslikud tööd ja tegemised:
testid sõnavarale ja grammatikale
1 monoloog-esitlus + suuline asjakohane aktiivsus klassis
tunnikontrollid ja teised õppetöö käigus saadud protsessi hinded/ hinnangud (moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde

Testid ja kirjandid-kirjad peavad olema sooritatud vähemalt hindele \"3\".
Testide hinne: \"5\" = 91 -100%, \"4\"= 75-90%, \"3\"=50-74%, \"2\"= vähem kui 50%

Kirja ja kirjandi hindamisel arvestatakse grammatikat ja õigekirja, ülesehitust,, ülesande täitmist, loetavust ja stiili.

Järeltööd saab teha testidele ja kirjale ja kirjanditele, kui töö hinne on mitterahuldav.

Võlad likvideerida kuni 10 päeva jooksul.
Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Ettenähtud ülesande tegemata jätmine annab selle töö hindeks "1".
1 arvestusliku töö mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra.
Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
Puudumine 6 ja enam tundi madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra ( va haigus/esindamine)

*10.klassi lõpus sooritavad kõik õpilased kogu aasta materjalali hõlmava kirjaliku inglise keele eksami (lugemine,kuulaminemgrammatika);
11.klassi lõpus ja 12.klassi II kursuse lõpus arvestustöö.
12.klassi koondhinne kantakse lõputunnistusele.

Konsultatsioon EELNEVAL KOKKULEPPEL kolmapäeval 14.45 ruum 204.