Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13179 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 27. august 2019. a. kell 13.45
Muudetud: 2. märts 2020. a. kell 22.48

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.trimester kestab 2.09 - 22.11.2019

I nädal
1.Taere kool!
2.Sissejuhatus õppeaastasse. Ainekaardi ja hindamise tutvustus. Kordamine. Tund 4a Tere tulemast!
3.Tund 4a, Tere tulemast! Dialoogid (R lk.36-37)

II nädal
1.T4a. Kus need asjad asuvad? Predlo˛nõi käände kordamine. Tv4a
2.Tund 4b. Tekst "Meie korter" R lk.40-41. Sõnavara kontroll.
3. Minu korteri plaan, kirjelduse koostamine.Valmistume jutustama oma kodust.

III nädal
1. Jutustame oma kodust (kirjeldus, plaani järgi) . Kordamine: põhi- ja järgarvud
2. T4v Järgarvsõnad ja omadussõnad + predloznõi kääne. Nädalapäevade kordamine.
3. Õppeained, nädalapäevad.Mis päeval? Meie tunniplaan. R lk.47

IV nädal
1. Kordamine. R lk.48-49, Tv 4v
2. Kordamine KT-ks: 4.tsükkel, kordava töölehe täitmine
3. Kontrolltöö: 4.tsükkel - 27.09
Tund 5a sõnavara

V nädal
1. Kontrolltöö analüüs ja vigade parandus. Tund 5a, Kus midagi linnas asub? Dialoogid lk.52
2.Kordamine: Linn (tõlkeharjutus). Sõnavara kontroll - T5a (Linn; tegusõnade pööramine)
3.Tekstikesed aastaaegadest. Tund 5b sõnad ja väljendid.

VI nädal
1.Koostame ristsõnu linna teemal.
2.Lühitekstid - mis aastaaeg see on. Tund 5b sõnad ja väljendid.

VII nädal
1. Tv (T5a) harj.5.1 - 5.7.
2.Piltteksti "Linnas" lugemine sõnastiku abil, küsimustele vastamine kirjalikult..
3.Projektipäev

Vaheaeg

VIII nädal
1. Esitluse koostamine - Minu kodulinn Kuressaare.
2. Asesõnad predlo˛nõi käändes (unistama, mõtlema, rääkima kellest?). Jätkame tööd esitlusega.
3.Asesaõnad (kellest? - predlo˛nõi k.), Tv harj. Tõlkeharjutus. Esitluse viimistlemine.

IX nädal
1. Esitluse (Minu kodulinn Kuressaare). Kordamine.
2. Esitluse (Minu kodulinn Kuressaare). Kordamine KT-ks:
3. KONTROLLTÖÖ: 5.tsükkel - 8.11
T 6a sõnad.

X nädal
1. T 6a Kool. Kes on täna korrapidaja? R lk.59-61
2. Mõttekaart (Kool). (sõnavara ja väljendite kordamine, kinnistamine)
3.T6a. Dialoogid: Koolis; kasulikud väljendid koolis.

XI nädal
1.T6a Räägime koolist, R lk.66, TV 6a h.6.1 - 6.7. Dialoogide vastamine.
2.T6b Töö tekstiga "Minu kool" R lk.64-65. Sõnavara kontroll(T6a)
3.Teksti "Minu kool" vastamine. Tv 6b; Kirjutame jutukese oma koolist.
Kokkuvõte trimestrist.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - I trimestri teemad: korter, õppeained,nädalapäevad,tunniplaan, linn ; kool
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas I trimestril läbitud keelematerjali: isikulised asesõnad predloznõi käändes,omadussõna ja nimisõna käänamine predloznõi käändes, põhi- ja järgarvud ;
7) oskab töödada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest.

Hindamine üles

Õpitulemuste hindamise aluseks on õppekava üldosas sätestatud hindamise põhimõtted. Hindamise täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas. Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Kujundaval hindamisel kasutatakse hinnanguid ja antakse juhiseid õpitulemuse parandamiseks ( väga tubli, tubli, harjuta, korda konkreetset materjali jne). Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.

Õppeveerandi kokkuvõtva hinde kujunemine
* Õppetöö käigus hindeline ja kujundav hindamine/ protsessihinded :
- suulised vastused, esitlused
- ettevalmistusega ja ettevalmistuseta tunnitöö, kodutööd,
- sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus) tundmise kontrollimine , mille eest saadud hinded on arvestusliku osakaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
- TV hindamine valikuliselt
* Kokkuvõtvad hindelised tööd : 3 kontrolltööd
Trimestrihinne pannakse välja õppeveerandi jooksul saadud arvestuslike hinnete ja õppetöö käigus saadud protsesshinnete (suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd ,tunnikontrollid, jne.) alusel. Arvestuslikel hinnetel on suurem kaal.

Kirjalike tööde hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

Kõik testid, s.h. tööd sõnavarale peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd ja sõnavarakontrollid järele teha. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele.
Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kolm tegemata kodust tööd hinnatakse "1"-ga ja seda hinnet parandada ei saa.
Positiivse trimestrihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.

Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 7.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid EELNEVAL KOKKULEPPEL teisipäeval kell 14.45 ruumis 204 ,