Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 27. august 2019. a. kell 13.44
Muudetud: 2. märts 2020. a. kell 22.48

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. trimester kestab 2.sept.-22.nov.2019

I nädal
1.Tarkuse päev
2.Sissejuhatus õppeaastasse.Ainekaardi ja hindamise tutvustus. Tund 11A: Hakkame (midagi) tegema
3.Tund 11B.Söök.Toiduained. lk.123

II nädal
1.T11b: söök;sööma,jooma; mulle meeldib/ei meeldi + Vinitelnõi kääne. lk.123-125
2.-3.Tund 11v. Tegusõna "olema" minevik. Nädalapäevad, millal? + Vinitelnõi kääne. lk.125
T11v: Tegusõna minevik. Kes oli millal ja kus? lk.123

III nädal
1. Tund 11v:Tegusõna minevik; oli/olin/olid millal?kus? TV 11v.
2. Kordamine : 11.tsükkel
3. Kordamine kontrolltööks: 11.tsükkel

IV nädal
1. Kontrolltöö - 11.tsükkel - 23.09
T12A sõnavara , lk.129
2.T12A: Käskiv kõneviis, lk.129-130
3.Käskiv kõneviis + Vinitelnõi kääne. Lühidialoogid. lk.130, TV 12a

V nädal
1.T12B: Puuviljad ja marjad. lk.131-132
2.T12b.Puuviljad ja marjad . TV 12b
3. T12v. Tegusõna "olema" minevik.

VI nädal
1.Kaart õpetajale. .Ristsõnade koostamine teemal Puuviljad ja marjad
2. T12v: Tegusõna minevik, moodustamine, R lk.134-135 TV 12v.
3.Tõlkelaused. Teks "Laiskvorst" lk 136 .Sügisluuletus.

VII nädal (12.-16.10)
1.Kordamine : 12.tsükkel. Luuletus "Sügis"
1 .Kordamine KT-ks: 12.tsükkel
2 .KONTROLLTÖÖ: 12.tsükkel -16.10

VAHEAEG

VIII nädal
1.T13a, Kas tahad või ei taha?
2.Kas tahad või ei taha? T13b sõnad.
3.T 13b, Köögiviljad R lk.138-140

IX nädal
1.T 13b Köögiviljad TV T 13a,b
2.Tund 13v.Omastavad asesõnad.R lk.141-142
3.T 13v. Omastavad asesõnad. TV 13v. Tõlkeharjutus.

X nädal
1. Kordamine KT-ks: 13 tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 13 tsükkel. Tund 14a sõnad. - 12.11
3. T 14a (nõusoleku/mittenõusoleku väljendamine); T 14b. Arvud 100-1000

XI nädal
1. T 14b. Arvud 100-1000, TV T 14b
2. - 3. T 14v Järgarvud, Mitmes? ; Tv 14v
Kokkuvõte trimestrist.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1.trimestri lõpuks õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid I poolaastal läbitud teemadel: toiduained,puuviljad ja marjad,söök; köögiviljad, värvused; omastavad asesõnad,numbrid
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab 1.trimestril õpitud keeleteadmised: omastavad asesõnad, arvsõnad ,kohakääne, eitus, vinitelnõi kääne, tegusõna minevik; arvsõnad 100-1000.
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Õpitulemuste hindamise aluseks on õppekava üldosas sätestatud hindamise põhimõtted. Hindamise täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas. Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Kujundaval hindamisel kasutatakse hinnanguid ja antakse juhiseid õpitulemuse parandamiseks ( väga tubli, tubli, harjuta, korda konkreetset materjali jne). Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.


Õppeveerandi kokkuvõtva hinde kujunemine
* Õppetöö käigus hindeline ja kujundav hindamine/ protsessihinded :
- suulised vastused
- ettevalmistusega ja ettevalmistuseta tunnitöö, kodutööd,
- sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus) tundmise kontrollimine , mille eest saadud hinded on arvestusliku osakaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
- TV hindamine valikuliselt
* Kokkuvõtvad hindelised tööd : 3 kontrolltööd

Trimestrihinne pannakse välja õppeveerandi jooksul saadud arvestuslike hinnete ja õppetöö käigus saadud protsesshinnete (suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd ,tunnikontrollid, jne.) alusel. Arvestuslikel hinnetel on suurem kaal.

Kirjalike tööde hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

Kõik testid, s.h. tööd sõnavarale peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd ja sõnavarakontrollid järele teha. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele.
Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kolm tegemata kodust tööd hinnatakse "1"-ga ja seda hinnet parandada ei saa.
Positiivse trimestrihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.

Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 6.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid EELNEVAL KOKKULEPPEL teisipäeviti kell 14.45 ruumis 204