Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12094 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

Muusika: 4a, 4d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 27. august 2019. a. kell 11.52
Muudetud: 10. september 2019. a. kell 13.55

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03.09;04.09 Meenutame suve. Sissejuhatus ainesse. Kooli laul. Kooliaeg käes-õpime kuulmise järgi. Tv ül 1 täitmine.
05.09. Meenutame õpitud astmeid. Mäkke ronimine. MK: "Body Music:Slammed" Tv ül 2 + plaat ja rütmipillid.
10.09.11.09 Juba linnukesed. MK: A.Vivaldi "Sügis" II osa. Õpitud noodipikkuste kordamine. Tv ül 3 a), b). Tantsulaul-laulame ka astmenimedega.
12.09. Minu õpetaja-püüame laulda ka kahehäälselt. MK: R.Rannap "Maateadus". Rütmimäng +kehapill.
17.09,18.09. Tervisespordipäev. Sügis, laulu autorist R. Rannapist, segno märk.
19.09.Sügis, laulu autorist R. Rannapist, segno märk. Mõiste taktimõõt kordamine. Tantsuringis- sõnadega, astmenimedega+ plaatpillid.
24.09,25.09. Miks?-õpime kuulmise järgi. 1. ja 2. volt. Tv ül 4 a), b), c) täitmine.
26.09. Minu õpetaja-kordav lau. Tule, sõber, kaasa-kuulmise ja astmenimedega, kaanonis laulmine. Ostinato saade rütmipillidel.
01.10,02.10. Taktimõõt 4/4. Tervenoot ja tervepaus , tv ül 5 täitmine. Kuidas me hakkame elama-õpime kuulmise järgi.
03.10. Õpetajate päev
08.10,09.10. Jo-astmerida ehk duur-helilaad ja duur-kolmkõla. Tv ül 6 . Kordav laul "Mängulaul". LK. 27 rütmiseeritud astmenoodist laulmine.
10.10. Pillerpall-laulame kuulmise ja ka astmenimedega. Üritame ka kahehäälselt laulda. Tv ül 7 . Töövihikute vahehindamine.
15.10,16.10. Läksin metsa-regilaulust. MK: "Mõistatuslaul". Lemmiklaulude kordamine.
17.10. Duur helilaadi ja duur kolmkõla kordamine. Pillerpall-kordame, kahehäälne laulmine refräänis. Tv ül.8. Karvast sõpra oodates. Muusikapala kuulamine.
29.10,30.10 Duur helilaadi ja duur kolmkõla kordamine. Tv ül.7. Karvast sõpra oodates-kordav laul. Muusikapala kuulamine.
31.10 Karvast sõpra oodates-kordav laul. Uus laul Dippido-TI-paus muusikas. Tv ül 8 lahendamine.
05.09,06.11 Dippidoo-kordamine. Tv ül 8 jätk. Matkalaul-Ti pausi kinnistamine.
07.11 MK Sügistuul. Mardipäevast, Mardilaul koos kandle saatega. Ilmatu rock-kordav.
12.11,13.11 Kiigu, liigu laevukene-õpime kuulmise järgi, ka AN kahehäälselt.Saadame laulu plaatpillidel. Kordame õpitud dünaamikamärke. Tv ül 9.
14.11 Vesi laulab-õpime kuulmise järgi, AN-ga, kaanonis. Saade plaatpillidel. MK:Vee tants.
19.11,20.11 Vesi laulab-kordav. Moll helilaad ja moll-kolmkõla. Tv ül 10 . Tuule laul-kordav.
21.11 Kadripäeva kommetest, Kadrilaul. MK pala. Sügismõtted-õpime kuulmise järgi, ka kahehäälselt. Tv lk 48 muusikakuulamise ülesanne.
26.11,27.11 Ühtvalu-õpime kuulmise järgi ja kahes grupis. Tv ül 11+ saade plaat-ja rütmipillidel.
28.11 Ding-dong-õpime kuulmise järgi, ka noodist AN-ga, kaanonis. Saade plaatpillidel+ kehapill. Tv ül 12.
03.12,04.12 Peegel-uus rütmigrupp TI-TI-RI ja TI-RI-TI. Tv lk 49 ja ül 13.
05.12 Meie elu-õpime kuulmise järgi, ka AN-ga. Heliloojast ja MK palad.
10.12,11.12.Laulurõõm-kuulmise järgi. Hääl ja hääleliigid. MK näiteid. Tv ül 14. TV vahehindamine. Üle lume lagedale+ saade rütmipillidel.
12.12 Hääleliikide kuulamine. tv lk 19. Lumelaul. Jõulukell+ kellamängud. We Wish you a merry Christmas.
17.12,18.12 Pühade ootamine. Jõuluvana on tulemas.
19.12 Jõululaulude kordamine koos rütmipillidega.
Vaheaeg
07.01,08.01 Uue aasta kaanon erinevates keeltes + kandlesaade.
09.01 Kordame kaanonit pillisaatega. Talvelaul, Tv.
14.01,15.01 Uus laul Tabatinna. Tv ül 17
16.01 Mäng - pillihunt.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. Teadvustab helirea olemust ja suudab seda laulda, valdab õpitud rütmivältusi, oskab neid taasesitada ja ise luua, tunneb kaheksandikpausi. Teab mõisteid pide, helirida, duur, moll, astmenimed, pooltoon, tervetoon, kolmkõla, dünaamika, tunneb kõla järgi hääleliike. Õpilane suudab improviseerida lihtsaid meloodiaid lauldes või pillil, tugevnenud on meetrumi ja rütmitaju. Rütmiliste kaasmängude ja pillisaadete abil on arenenud õpilase koordinatsioon.

Hindamine üles

I poolaasta
Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.

KONSULTATSIOON toimub kolmapäeviti kl 15:00-15:45 klassis 001, järelvastamine kindlaks määratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.