Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 27. august 2019. a. kell 11.40
Muudetud: 14. november 2019. a. kell 13.42

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 2.-6. sept.
1) Sissejuhatav tund (õppetöö korraldus ja-materjalid). Sissejuhatus ainesse. Grammatika kordamine(ajad +põhivormid).
Unit 1 Summer: sõnavara harjutamine; B Ex 1, 2, 3 WB Ex 1, 2
2) Talk about your holidays B Ex 4, 5, 6; WB Ex 3, 4, 5
3) Allan`s Summer B Ex 7, 8, 9, 10; WB Ex 6, 7, 8

II nädal 9.-13. sept.
1) Retelling the story B Ex 11,12, 13; WB 9, 10.
2) Kordamine tööks.
3) Unit 2 Wise Servant: sõnavara harjutamine; B Ex1, 2, 3; WB Ex1, 2

III nädal 16.-20. sept.
1) TEST( Unit 1)-17.sept. Tutvumine U.2 sõnavaraga.
2) Reipalt koolipinki- spordipäev.
3) töö tekstiga B Ex 4, 5, 6; WB Ex 3, 4, 5

IV nädal 23.-27.sept.
1) Retelling the story B Ex 7, 8, 9; WB Ex 6, 7
2)-3) Kordamine ja kinnistamine.

V nädal 30.sept.-4. okt.
1) TEST( Unit 2)-01.okt.
2) Unit 3 Do it yourself: sõnavara harjutamine; B Ex1, 2; WB Ex 1, 2
3) A dialogue B Ex 3, 4; WB Ex 3, 4, 5

VI nädal 7.-11. okt.
1) How to make a kite? B Ex 5, 6, 7; WB Ex 6, 7, 8
2) B 8, 9, 10; WB 9, 10.
3) Unit 3 kinnistavad harjutused.

VII nädal 14.-18. okt.
1) TEST( Unit 3); Unit 4 History: sõnavara harjutamine; B Ex 1, 2; WB 1, 2, 3.
2) History Assigment B Ex 3, 4;WB Ex 4, 5, 6
3) Projektipäev.

KOOLIVAHEAEG

VIII nädal 28.okt. -1. nov.
1) Töö tekstiga. B Ex 5, 6; WB Ex7, 8
2) Interviewing your grandparents.B 7, 8; WB 9, 10
3) Trick or Treat Bp27-30

IX nädal 4.-08 . nov.
1) U.4 kinnistamine.
2) TEST( Unit 4)-07.nov. HT_ Ex4p29 väljendid
3)U.5 teemade kordamine Bp 31-32+ grammatika kordamine WBp27-29 HT: U.5 words( 1.-18.)


X nädal 11.-15. nov.
1) U.5 grammatika kordamine WBp30-32;_U.5 words( 19.-36.)
2) Unit 6: "Department Store" Bp33-36 Ex1-6
3) "Shopping for Dresses" Bp36-37 Ex7-9


XI nädal 18.-22. nov.
1) The past continuous Bp38-39 WBp37. Writing about a department store.
2) U.6 tööleht kinnistamiseks.
3) Trimestrist kokkuvõtete tegemine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

6.klassis õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. - 5.kl. omandatut.
I trimestri lõpuks õpilane:
* on omandanud vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa( Unit 1.-6.)
* oskab kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks
* oskab moodustada omadussõnade võrdlusastmeid
* oskab moodustada omadussõnadest määrsõnu (-ly)
* oskab kasutada asesõnu (I, my, me, myself jne)
* oskab kirjutada lühijutte oma vaheajast, parimast sõbrast, isetegemisest, vanavanemast
* oskab kirjutada e-kirja
* oskab moodustada lauseid kestvas minevikus
* oskab lugeda aastaarve
* oskavab kasutada asesõnu om. käändes( kelle oma)
* oskavab kirjutada lühijutte kaubamajast ja Eestist( 8 lauset)
* teab olulisi kohti Britannia maakaardil( WBp42)
* oskab lausetes kasutada modaalverbe can/ may/ must
* teeb vahet loendatavatel ja loendamatutel nimisõnadel

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.

Trimestri vältel toimub
1) protsesshindamine ettevalmistuseta( tunnitöö )
2) protsesshindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 4 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd( testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet( kontrolltööd) jäävad trimestri hinde välja panemise ajaks "2" või "1", on trimestr ihinne automaatselt"2"( olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200.


Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga protsesshinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 4 + WB 4 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2015

INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega ( nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi (puust ja punaseks).
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega