Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 1c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 27. august 2019. a. kell 11.37
Muudetud: 2. detsember 2019. a. kell 15.17

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03.09 Saame tuttavaks. Tutvumine uue lauliku ja töövihikuga. Kus on minu koduke-räägime oma kodust. Tv. harj 1.
05.09 Rändame muusikamaale. Laula, laula, lapsuke. Tere-juurde liigutused. Mõisted lõpumärk, kordusmärk.

10.09 Sünnipäev. Õnnitluslaul, Sünnipäevalaul. Tv harj 3, 4.
12.09 Mina ja liiklus. Kolm sõpra-arutelu. Kooliteel, liigutused laulude juurde. Valgusfoor+ kehapilli saade. Tv 5

17.09 Valgusfoor kordav laul, Tv 6 täitmine. Kooliteel koos liigutustega.
19.09 Olen koolilaps. Meie kiisul kriimud silmad-mõtleme juurde liigutused. MK pala.

24.09 Küll on tähed. Teeme kahepeale tähti. Kui su nime algustäht on... Tv har 7.
26.09 Kui su nime...Tähestiku laul+ liigutused. Paha pliiats. Mõisted helilooja ja luuletaja.

01.10 Õpetajale lk 24. Esimene õpetaja lk 11. Tv harj 8.
03.10 Muusika süda. Mäng asjade edasiandmisega. Poisid, ritta!-marsime kaasa.

08.10 Muusika pulss, Poisid , ritta-kordame. Tv harj 9. Elevandimarss+liikumine.
10.10 Elevandimarss. Sügiskuud. Sügise laul-esimene ja teine lõpp. Juurde liikumine.

15.10 Rütm TA ja TI-TI lk 26, 27,28, 29. loeme ja plaksutame kaasa. Tv har 10, 11.
17.10 Kordame rütme keha- ja plaatpillidel. Mõistata koos kehapilliga.

29.10 Rütm TA ja TI-TI lk 26, 27,28, 29. loeme ja plaksutame kaasa. Tv har 10, 11. Kehapill. Mõistata-õpime kuulmise järgi.
31.10 Mõistata-kordame. Sügis ja Sügis, vahva mees+liigutusede ja piltnoodi esitamine. Tv ül.14 ja 15.

05.11 Sügis, vahva mees-kordav laul. Seeneralli.
07.11 Seeneralli -kordav laul, TV.ül 17. Isaga on julgem. Mardilaul.

12.11 Pillilaul. Rütmipillidest, saadame laulu rütmipillidel.
14.11 TV ül 19 rütmipillide kohta. Ül 20, 21, 22. Padjasõja laul.

19.11 Sokukene-õpime kuulmise järgi. Kahes grupis esitamine. Liigutustega.
21.11 Tere, Toomas! saade rütmipillidel. TV ül 25. Kadrilaul. Regilaulu mõiste.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kirjutada rütme noodijoonestikule, teab PAUSI, TA, TI-TI, vältusi; meetrumi, takti ja taktimõõdu, piano ja forte mõistet, oskab määrata taktijoonte asukohta. Suudab saata laule keha-, plaat- ja rütmipillidel. Omab kuulamisharjumust ja teab ilmeka laulmise põhitõdesid.

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 3 korda aastas trimestri lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded töölehtedel
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Trimestri lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
3. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI
4. laulad peast 3-4 laulu, sh Kooli laulu
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.