Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 27. august 2019. a. kell 11.16
Muudetud: 1. september 2019. a. kell 14.12

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 2. - 6. september
1) Avaaktus.
2) Sissejuhatus. UNIT 1 - Holidays. Summer activities. Beach scene. B ex 1, 2,3; WB ex 1
3) Fishing camp. B 7, 8, 9, 10; WB 4, 5

II nädal 9. - 13. september
1) My summer holidays. (A) lot(s) of/ many/ much. B 11, 12; WB 6, 7, 8.
2) U.1 sõnade töö, kinnistavad harjutused
3) 12 .sept.- TEST ( Unit 1). Sissejuhatus Unit 2: tutvumine sõnavaraga.

III nädal 16. - 20. september
1)UNIT 2 - Home. Different homes. Move house. B ex 1, 2; WB ex 1
2) Home in the north. B ex 3-6, WB ex 2,7
3) Reipalt koolipinki- spordipäev.

IV nädal 23. - 27. september
1) B ex 7,8; WB Ex3-6
2) My home. Ainsuse 3. pööre. Don't/ doesn't. B ex 9-10, WB ex 8,9
3) 26 .sept. - TEST( Unit 2). Unit 3 sõnavaraga tutvumine.

V nädal 30.sept. -4. oktoober
1) UNIT 3 - Spelling bee. Spelling. Dialoog - enese tutvustamine. Asesõnad. Be-vormid. Everybody/ nobody. B 1-3; WB 1-4
2) Sharing news. Have/ had. B 4-5, WB 5, 8, 9
3) Eriküsimuste esitamine ja nendele vastamine. Have got=have, has got=has. B 6-10; WB 6, 7, 10
Eriküsimuste esitamine ja nendele vastamine, pildi kohta lausete kirjutamine. WB ex 11-13

VI nädal 7. - 11. oktoober
1) U.3 sõnade töö. Kinnistavad harjutused.
2) 09.okt. TEST( Unit 3). Unit 4 sõnavaraga tutvumine.
3) UNIT 4 - Clean-up day. Clean-up day. There was/ were... B 1- 4; WB 1-3

VII nädal 14. - 18. oktoober
1) Clean-up day. There is/ are... B 5-7; WB 4-6
2)Cleaning a room. WB 7, 8, 11, 12.
3) U.4 tööleht kinnistamiseks.

KOOLIVAHEAEG

VIII nädal 28. okt. -1. november
1) Sissejuhatus veerandisse.Unit 5 Countries B p29- 30 Ex 1 -4; WB p 29 - 31. HW: U.5 sõnad( 1.-18)
2)Unit 5 Bp31-32 Ex5-7 . WB p. 32 HW: harjutada etteütluseks Bp30 Ex4
3)Unit 5 Etteütlus hindele. Bp32-34 Ex8-10. WBp33-35, HW: U.5 sõnad( 19.-35.)

IX nädal 4.-08. november
1) U.6 Bp36-38 Ex1-4; WBp36-37
2) Unit 6 B p. 38 - 40 Ex 5 - 6, WB p. 38-39 Ex3-6
3) Unit 6 B p. 40-41 Ex 7-8; WB p40-42 Ex 7-9

X nädal 11.-15. november
1) U.6: Bp41 Ex9-10; WBp42.
2) Kordamine tööks. U.6 sõnade vastamine hindele.
3) 14. nov. TEST( Unit 6), U.7 sõnavaraga tutvumine

XI nädal 18.-22. november
1) Unit 7 Games B p. 42 - 44 Ex 1 - 5; WB p43-45 Ex1 - 3.
2) Unit 7 B p. 45-46 Ex6,7; WB p46-47 4,6
3) Unit 7 B p. 46 - 47 Ex8,9, WB p.46-48 Ex 5,7,8

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimestri lõpuks õpilane
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid esimese seitsme õppetüki piires
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpib suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* oskab koostada tänuteksti ja kirjeldada pilti 5 lausega
* oskab kasutada 'olema'(be) ja 'omama'(have got) lihtolevikus (nii jaatavas, eitavas vormis kui küsimuses)ja lihtminevikus
* oskab moodustada lihtminevikus üldküsimusi ja eriküsimusi ja neile vastata( did+ I pv)
* oskab moodustada lauseid lihtolevikus ja kestvas olevikus ning nendel aegadel vahet teha
* teab millistes lausetes kasutada lots of/ a lot of/ much/ many
* oskab nimesid tähthaaval öelda( teab tähestikku)
* oskab lausetes kasutada omastavaid asesõnu
* oskab jutustada olulisemaid fakte Ühendatud Kuningriigi kohta ( Ex6p31)
* oskab kirjeldada inimese välimust ja iseloomu õpitud sõnavara piires
* oskab mängida mängu " Vanaisa vanad püksid" inglise keeles
* oskab kirjutada ja lugeda kuupäevi
* on võimeline jutustama suunavate lausete abil õpitud teksti
* oskab väljendada tulevikuplaane väljendi BE GOING TO abil
* teab sõna LIKE erinevaid tähendusi( meeldima, kellegi moodi)
* oskab vormistada kirja

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.

Trimestri vältel toimub
1) protsesshindamine ettevalmistuseta( tunnitöö )
2) protsesshindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 4 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd( testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet( kontrolltööd) jäävad trimestri hinde välja panemise ajaks "2" või "1", on trimestri hinne automaatselt"2"( olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200.


Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga protsesshinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 3 + WB 3 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2014