Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

A-võõrkeel: 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 27. august 2019. a. kell 11.01
Muudetud: 3. september 2019. a. kell 09.38

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

NB! Iga moodul täpsustub vahetult mooduli alguses! 

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane 
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest; 
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust; 
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi; 
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires; 
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu; 
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti; 
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada; 
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist; 
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid; 
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Tundideks vajalik: õpik, töövihik, harjutuste vihik, kirjutusvahend, värvilised pliiatsid või vildikad+ õpetaja kätte üks tavaline vihik tunnikontrollide ja lühietteütluste jaoks ja õhuke kiirköitja töölehtede ja lisamaterjalist korrektse õpimapi koostamiseks. 

Esimene trimester kestab 02.09. 2019 - 22.11.19

Kodune töö on üldjuhul sõnade õppimine ja kinnistamine IGAKS TUNNIKS ja tunnis õpitu kindla osa kordamine. Kodus õpitud sõnu kontrollime igas tunnis etteütluste või väikeste tunnikontrollidega.

Inglise keeles jagan nädalad mooduliteks, iga moodul keskmiselt 3-4 nädalat (kaks teemat ehk unitit õpikus). NB! IGA MOODULI SISU TÄPSUSTUB VAHETULT MOODULI ALGUSES! 
Mooduli hinne koosneb: 
50%- tundides suuliste ja kirjalike ülesannete vastamised, lühietteütluste koondhinne (kodus õpitud sõnavara!), töövihiku hinne (kõik ettenähtud ülesanded täidetud ja iseseisvalt kontrollitud, hinnatakse enesekontrolli täpsust), töölehtede täitmise hinne (hinnatakse iseseisvat tööd materjali kasutamisega ja enesekontrolli täpsust)
50%-mooduli kokkuvõttev kontrolltöö (ebaõnnestumise korral vaja osaleda konsultatsioonis ja teha järeltöö) 

Iga moodul lõpeb õpiku,töövihiku ja harjutustestide materjalil põhineva kokkuvõtva kontrolltööga, milles kontrollitakse sõnavara omandamist koos korrektse õigekirjaga, sõnavara kasutamist lausetes, läbitud keelestruktuuride kasutamise oskust, lugemis- ja kuulamisülesannete tegemise oskust, iseseisvat tekstiloomise oskust. 

TRIMESTER 1, MOODUL 1 (02.09.19- 27.09.19) 
I õppetöö nädal 02.09.19-06.09.19
1. Trimestri ja moodul 1 info. Holidays (TB U1 ex 1-4, WB U1 ex 9,10)
2. Katie's e-mail Answer using the short answers. (TB U1 ex 5,6 WB U1 ex 8). Past Simple and Present Simple WB U1 ex 2)
3. Beach huts TB U1 ex 7-9 reading and vocabulary exercises. Past Simple and Past Continuous WB U1 ex 3

II õppetöö nädal 09.09.19- 13.09.19
4. Beach huts revision (TB U1 ex 7-9) , vocabulary exercise WB U1 ex 5. Past Simple and Past Continuous WB U1 ex 4
5. Beach rules. Speak and listen WB U1 ex 6 and groupwork WB U1 ex 7. U1 harjutustest koos enesekontrolliga
6. Books - speaking, reading and vocabulary skills: TB U2 ex 1-6; WB U2 ex 1, 2

III õppetöö nädal 16.09.19-20.09.19
7. The Lion, The Witch and the Wardrobe - reading and vocabulary skillsTB U2 5-9 . Asesõnade kordamine WB U2 ex 5-6
8. spordipäev
9. U2 reading and vocabulary revision ( WB U2 ex 7). Listening skills WB U2 ex 8. Küsisõnade kordamine WB U2 ex 3,4

IV õppetöö nädal 23.09.19- 27.09.19
10. U1 and U2 revision - mida testiks? U2 harjutustest enesekontrolliga. Miniposteri koostamise alustamine ( WB U2 ex 9 about reading)
11. TEST U1, 2 26.09.19 / kodus miniposteri lõpetamine
12. Miniposteri näitus. Testi tagasiside ja konsultatsiooni-järelvastamise vajadus. Uue mooduli info ja alustamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

TRIMESTER 1, MOODUL 1 (02.09.19- 27.09.19 ) 

*on õppinud ja oskavad kasutada nii suuliselt kui kirjalikult U 1 ja 2 ga seotud sõnavara õpikus (suvi ja puhkus, raamatud ja lugemine) esitatu ulatuses
* etteütluste kaudu korrigeerinud oma õigekirjaoskust ja vilumust uue sõnavara kirjutamisel ja kuulamisel
* on korranud ja tunneb tegusõna lihtmineviku vorme, sealhulgas tegusõna ebareeglipäraseid vorme
* oskab eristada lihtminevikku, kestvat minevikku, lihtolevikku (Past Simple, Past Continuous, Present Simple)
* oskab kasutada lihtminevikku, kestvat minevikku, lihtolevikku lausetes
* on korranud ja oskab kasutada lausetes asesõnu (N I, my, mine,me)
* on korranud ja oskab kasutada erinevaid küsisõnu küsimuste moodustamiseks
* oskab osaleda grupitöös, et koostada rannas käitumise reeglid
* iseseisvalt koostanud miniposteri lugemise ja raamatute teemal
* tunnis suulisi harjutusi tehes korrigeerinud hääldust, intonatsiooni ja soravust
*paaris ja rühmatöödes suulisi harjutusi tehes omandanud julgust ja vilumust kasutada omandatud väljendeid suhtluskeeles

Hindamine üles

Trimestri hinne kujuneb mooduli hinnetest. Kui üks mooduli hinne jääb mitterahuldav, langetab see koondhinnet ühe palli võtta. Kui kaks moodulihinnet on mitterahuldavad, on trimestri hinne mitterahuldav. Kui moodulite hinded jagunevad võrdselt, siis otsustavaks on progress ehk viimased moodulid ja testide hinded. 

Mooduli hinne koosneb: 
50%- tundides ja kodus ettevalmistud suuliste ja kirjalike ülesannete vastamised, lühietteütluste koondhinne (kodus õpitud sõnavara!), töövihiku hinne, vihiku hinne, töölehtede täitmise hinne 
50%- kokkuvõttev mooduli lõputest (ebaõnnestumise korral vaja osaleda konsultatsioonis ja teha järeltöö) Iga moodul lõpeb õpiku, töövihiku ja harjutustestide materjalil põhineva kokkuvõtva kontrolltööga, milles kontrollitakse sõnavara omandamist koos korrektse õigekirjaga, sõnavara kasutamist lausetes, läbitud keelestruktuuride kasutamise oskust, lugemis- ja kuulamisülesannete tegemise oskust, iseseisvat tekstiloomise oskust. Kokkuvõtva kontrolltöö hinne on arvestuslik hinne, mis annab 50% mooduli koondhindest. 

Hindamisskaala kirjalikele töödele NB! Õpetaja peab käekirjast aru saama!: 
„5“ 90-100% 
„4“ 75-89 % 
„3“ 50-74 % 
„2“ 25- 49% 
„1“ 0 – 24% 

Suulise vastuse hindamine: 
Hinne „5“ ehk "väga hea" - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne , õpetaja abi ei vaja 
Hinne „4“ ehk "hea" - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne, vaja on mõningaid õpetaja suunavaid küsimusi 
Hinne „3“ ehk "rahuldav"- jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas, vajab palju õpetajapoolset suunamist 
Hinne „2“ ehk "puudulik"- oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates. 
Hinne „1“ ehk "nõrk" - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele. 

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud mooduli kokkuvõttev töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Mooduli kokkuvõtva testi järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või hindega "1" kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Järelvastamine toimub kooli poolt etteantud korra alusel