Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12194 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

A-võõrkeel: 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiva

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 26. august 2019. a. kell 13.25
Muudetud: 30. oktoober 2019. a. kell 22.28

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2.-6.sep
1) Sissejuhatus veerandisse. Ainekaardi tutvustus. Unit 1: Friends. TBp7-8 ex1,2 Aegade tabel töövihikus- tuletame meelde õpitud ajad WB Ex1p32.
2) harjutusi aegadele WB ex1-4p3-5, õpikus ajad TBp131-133. " Meeting Andy" part I , Ex4p10 väljendid
3) "Meeting Andy" part II Ex5-7p10-12. Ex5p10 WB ex 6 p 6 part I- tõlkelaused

9.-13.sep
1) Ex6 p 6 part II tõlkelaused väljenditele; WB ex 5 p 5 adjectives and adverbs,
2) TBp13+ WB p8 oma sõbrast rääkimine ja kirjutamine+ kuulamisülesanne( vanasõnad)
3) TEST( Unit 1)

16.-20.sep
1) Unit 2 Sports: do=practise/go/play Bp14-15 Ex1-4; WB ex1p9
2) Sports in my family
3) tervisespordipäev

23.-27.sep
1) Unit 2 ajalehe artikli lugemine+ väljendid TBp16-18 ex5-8
2) Unit 2 the present and past passive WBp10-11 ex2,3, harjutusi sõnavarale WB Ex4,5p11-12
3) Unit 2 sporditeemast vestlemine TBp18 Ex9; harjutus aegadele WB Ex6p13

30.sep-4.okt
1) Unit 2 WBp14 kuulamis- ja kirjutamisülesanne spordist, kordamine tööks
2) TEST( Unit 2)
3) Unit 3 Jobs: erinevatest ametitest rääkimine TBp19-20; WB p15-16 ex1-2

7.-11.okt
1) Unit 3 ametitega seotud omadussõnad TBp21, WB ex3,4p16-17+ mäng TBp33
2) Unit 3 tekst" Dream Come True" TBp22-23; WB ex5p17
3) Unit 3: ajad, passiiv WB Ex6,7p18-19; kuulamisül. WB ex9p21, WB ex10p21)

14.-18.okt
1) Unit 3 kordamine tööks( 6 lauset ametite kohta); oma pere ametitest rääkimine TBp24; tõlkeharjutus WB ex8p20
2) TEST( Unit 3) kuulamisülesanne, tegijanimede moodustamine, ajad, passiivi moodustamine, ametitest kirjutamine (6 lauset)
3) Job interviews,summer jobs etc. Youtube videos.

vaheaeg
28.okt – 1.nov
1) Unit 4 Art TBp25-26 kunstist vestlemine; kaudkõne WBp22-24
2) Unit 4 aegade muutumine kaudkõnes, reegel WBp25-26 Ex5,6
3) Unit 4 tekstid kuulsatest kunstnikest, väljendid TBp27-29

4.-8.nov
1) Unit 4 Ühest kunstnikust jutustamiseks valmistumine Ex4,6p27-28. Pildi kirjeldamine TBp30. Kuulamisül. WB ex9p28. Tõlkelaused WB ex7,8p26-27
2) Ühest kunstnikust jutustamine; Unit 5 grammatika kinnistamine WB Ex2,3,4p32-34
3) Unit 5 Harjutus eessõnadele WB Ex5p35; Phrases with DO Bp31-32, 34 dialoogide moodustamine

11.-15.nov
1) Unit 6 Safety First Bp37 ex1-5 üllatushüüded; WBp37 sõnavarale harjutus, Kaudkõne WB ex2,3p38-39
2) Unit 6 " The Great Fire of London" part I TBp38-39+ WB ex4p40 part 1
3) Unit 6 " The Great Fire of London" part II TBp39-40+ WB ex4p41 part 2

18.-22.nov
1) Unit 6 tekstide jutustamine Ex13p41( üks osa jutustada- õpilane valib); there...lausete moodustamine WB Ex5p42, kuulamisül. WB ex6p42, WB ex9p44
2) TEST( Unit 5/6)- ajad, kaudkõne, eessõnad, lugemisülesanne.
3) teksti" The Great Fire of London" jutustamine hindele( samal ajal teised WB Ex7p43)

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimestri lõpuks õpilane:
1) oskab vestelda oma suvest ja uuest kooliaastast+küsida, et kuidas sõbral suvi möödus
2) oskab rääkida oma parimast sõbrast( 10 lauset)
3) oskab lausetes kasutada järgmisi aegu: the Past Simple/ Continuous/ Perfect; the Present Simple/ Continuous/ Perfect; the Future Simple oskab lausetes kasutada little/ a little/ few/a few( teab reeglit)
4) oskab moodustada omadussõnast määrsõnu -ly liite lisamisega
5) oskab kasutada väljendit used to
6) oskab moodustada lauseid passiivis( present/past)
7) oskab vestelda/ kirjutada spordist oma peres ning ametitest, kunstist
8) oskab panna lauseid kaudkõnesse
9) on omandanud õppetükkide 1.-6. piires sõnavara+ väljendid
10) oskab kirjeldada suvalist pilti 10 lausega

Hindamine üles

Õpilane saab trimestri jooksul hindeid ja hinnanguid ( e -koolis märge KH) sõnade tööde, kontrolltööde, jutustamise, koduste ja tunnitööde (töölehed) sooritamise eest . Trimestrite hinded moodustavad õppeaasta lõppedes aastahinde.
1) iga õppetüki (unit) lõppedes sooritab õpilane kontrolltöö (test), mis hõlmab kogu õppetüki vältel õpitud sõnavara, grammatikat ja kirjutamis-, kuulamis või lugemisülesannet.
Hindamisskaala:
Hinne 5 90-100%
4 75-89 %
3 50-74 %
2 20- 49%
1 0 - 19% maksimaalsest võimalikust punktide arvust

2) enne kontrolltööd sooritab õpilane sõnade töö ( word test), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara.(vt hindamisskaala)

3) igas kuus vastab õpilane vähemalt kord kodus ettevalmistatud jutustamisülesannet.

Hindamine:
Hinne 5 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne, saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;
Hinne 4 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne. Saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õpitulemustele;
Hinne 3 - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas, kuid saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel
Hinne 2 - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates, õpilase areng on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel
Hinne 1 - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele, saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.

4) Õpilane saab hindeid koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest (töölehed)

Järelvastamine:
Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. ( vajadusel kokkulepe õpetajaga). Puudulikult sooritatud tööle esitab õpilane vigade paranduse.
Tegemata kodutöö hindeks on "1" ja tuleb esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks.

Jutustamise hinnet saab järele vastata õpetaja järelvastamise- ja konsultatsiooni tunnis.
Järelvastamine eelregistreerimisega kooli kodulehel https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php?d=2018x9
Konsultatsiooniaeg esmaspäeval kell 14.45 ruumis 200a

Õppetunnis vajalikud õppevahendid::
inglise keele õpik
töövihik
korrektne inglise keele vihik
mapp töölehtedele
kirjutusvahend