Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12194 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

A-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiva

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 26. august 2019. a. kell 13.25
Muudetud: 30. oktoober 2019. a. kell 22.28

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2.-6.sep
1) Sissejuhatus. Unit 1 Summer TB p 7 ex 1, 2, 3 WB ex 1, 2
2) Talk about summer holidays TB p 9 ex 4, 5, 6; WB ex 3, 4, 5
3) Töö tekstiga „Allan`s Summer” TB p 10 ex 7, 8, 9, 10; WB ex 6, 7, 8

9.-13.sep
1) Retelling the story TB p12 ex 11,12, 13; WB 9, 10. Kordamine.
2) Test unit 1
3) Unit 2 Wise Servant.TB p 13 ex1, 2, 3; WB ex1, 2

16.-20.sep
1) Töö tekstiga „ Wise Servant” TB p 15 ex 4, 5, 6; WB ex 3, 4, 5
2) Retelling the story TB p 16 ex 7, 8, 9; WB ex 6, 7
3) Reipalt kooli

23.-27.sep
1) Tongue twisters TB p 17 ex 10; WB ex 8, 9, 10. Kordamine.
2) Unit 2 tööleht
3) Unit 3 Do it yourself. TB p 19 ex1, 2; WB ex 1, 2

30.sep.-4.okt
1) A dialogue TB p 19 ex 3, 4; WB ex 3, 4, 5
2) How to make a kite? TB p 20 ex 5, 6, 7; WB ex 6, 7, 8
3) Revision TB p 22 ex 8, 9, 10; WB 9, 10.

7.-11.okt
1) Test unit 3
2) Unit 4 History. TB p 23 ex 1, 2; WB ex 1, 2, 3.
3) Töö tekstiga „History Assigment” TB p 24 ex 3, 4 WB ex 4, 5, 6

14.-18.okt
1) Töö tekstiga „History Assigment” TB p 26 ex 5,6,7,8 ; WB ex7, 8
2) Interviewing grandparents.B 7, 8; WB 9, 10 Unit 4 tööleht kinnistamiseks.
3) projektipäev

vaheaeg

28.okt – 1.nov
1) Unit 5: Trick or Treat TB p 27-30. Halloween.
2) Show what you know TB p 31-32
3) Show what you know WB p 27-32

4.-8.nov
1) Unit 5 test
2) Unit 6 Department Store TB p 33-36 ex1-6
3) omastavad asesõnad; WB p 33-34

11.-15.nov
1)Töö tekstiga „Shopping for Dresses” TB p 36-37 ex7-9
2) Retelling the story TB p 38 ex10 WB p 36 The Past Continuous Tense TB p 38 ex 11
3) The Past Continuous Tense . Tööleht. Harjutamine.

18.-22.nov
1) Revision WB p 37. Writing about a department store. WB p 37 ex 9
2) Unit 6 test
3) Unit 7 Mystery TB p 40-42 Aastaarvud.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimestri lõpuks on õpilased

* Omandavad vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Oskavad kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpivad suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* Oskavad moodustada omadussõnade võrdlusastmeid.
* Oskavad moodsutada omadussõnadest määrsõnu (-ly).
* Oskavad kasutada asesõnu (I, my, me, myself jne).
* Oskavad kirjutada lühijutte oma vaheajast, parimast sõbrast, isetegemisest, vanavanemast.
* Oskavad kirjutada e-kirja.
* Oskavad moodustada lauseid kestvas minevikus.
* Oskavad lugeda aastaarve.
* Oskavad kasutada asesõnu omastavas käändes( kelle oma).
* Oskavad kirjutada lühijutte kaubamajast, Eestist ( 8 lauset).

Hindamine üles

Õpilane saab trimestri jooksul hindeid ja hinnanguid ( e -koolis märge KH) sõnade tööde, kontrolltööde, jutustamise, koduste ja tunnitööde (töölehed) sooritamise eest . Trimestrite hinded moodustavad õppeaasta lõppedes aastahinde.
1) iga õppetüki (unit) lõppedes sooritab õpilane kontrolltöö (test), mis hõlmab kogu õppetüki vältel õpitud sõnavara, grammatikat ja kirjutamis-, kuulamis või lugemisülesannet.
Hindamisskaala:
Hinne 5 90-100%
4 75-89 %
3 50-74 %
2 20- 49%
1 0 - 19% maksimaalsest võimalikust punktide arvust

2) enne kontrolltööd sooritab õpilane sõnade töö ( word test), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara.(vt hindamisskaala)

3) igas kuus vastab õpilane vähemalt kord kodus ettevalmistatud jutustamisülesannet.

Hindamine:
Hinne 5 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne, saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;
Hinne 4 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne. Saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õpitulemustele;
Hinne 3 - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas, kuid saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel
Hinne 2 - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates, õpilase areng on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel
Hinne 1 - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele, saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.

4) Õpilane saab hindeid koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest (töölehed)

Järelvastamine:
Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. ( vajadusel kokkulepe õpetajaga). Puudulikult sooritatud tööle esitab õpilane vigade paranduse.
Tegemata kodutöö hindeks on "1" ja tuleb esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks.

Jutustamise hinnet saab järele vastata õpetaja järelvastamise- ja konsultatsiooni tunnis.

Konsultatsiooniaeg esmaspäeval kell 13.45 ruumis 200a

Õppetunnis vajalikud õppevahendid::
inglise keele õpik
töövihik
korrektne inglise keele vihik
mapp töölehtedele
kirjutusvahend