Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12194 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

A-võõrkeel: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiva

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 26. august 2019. a. kell 13.24
Muudetud: 30. oktoober 2019. a. kell 22.29

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

A-võõrkeele õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1)saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2)huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3)omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4)omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5)huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6)oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, internetti), et leida vajalikku infot teisteski valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2. - 6. sep
1) UNIT 1 Holidays. Summer activities. Beach scene. TB p 7 ex 1, 2, 3; WB ex 1
2) Did you... ? - küsimuste esitamine ja vastamine. Dialoog. Ebareeglipärased tegusõnad. TB p 9 ex 4, 5, 6; WB ex 2, 3
3) Fishing camp. TB P 11 ex 7, 8, 9, 10; WB ex 4, 5

9. - 13. sep
1) My summer holidays. (A) lot(s) of/ many/ much. TB p 12 ex 11, 12; WB ex 6, 7, 8, 9 Unit 1 word test
2) Test unit 1
3) UNIT 2 Home. Different homes. Move house. TB p 13 ex 1, 2; WB ex 1

16. - 20. sept (Spordipäev)
1 Home in the north. TB p 14 ex 3-6, WB ex 2
2) TB p 16 ex 7,8; WB ex 3-6
3) My home. Ainsuse 3. pööre. Don't/ doesn't. TB p 16 ex 9-10, WB ex 8, 9

23. - 27. sept
1) Present simple/Present continuous. Tööleht unit 2. Unit 2 word test
2) UNIT 3 - Spelling bee. Spelling. Dialoog - enese tutvustamine. Asesõnad. Be-vormid. Everybody/ nobody. TB p 18 ex 1-3; WB ex 1-4
3) Sharing news. Have/ had. TB p 19 ex 4-5, WB ex 5, 8, 9

30.sep-4. okt
1) Eriküsimuste esitamine ja nendele vastamine. Have got=have, has got=has. TB p 20 ex 6-10; WB ex 6, 7, 10
2) Eriküsimuste esitamine ja nendele vastamine, pildi kohta lausete kirjutamine. WB ex 11-13 Unit 3 word test
3) Test unit 3

7.-11. okt
1) UNIT 4 Clean-up day. There was/ were... TB p 23 ex 1- 4; WB ex 1-3
2) Clean-up day. There is/ are... TB p 26 ex 5-7; WB ex 4-6
3) Cleaning a room. WB ex 7, 8, 11, 12. Unit 4 word test

14.-18. okt
1) Unit 4 test
2) Unit 5 Countries TB p 29- 30 ex 1 -5
3) WB p 29 – 31 grammar revision

vaheaeg

28.okt- 1. nov
1) Unit 5 Countries TB p 31 Ex 6; U.5 sõnad 1-20
2) TB p 32-33 ex 8-9 Great Britain. London. U 5 sõnad 21- 35
3)Unit 5 word test My Country and my home town TB p 34 ex 10, WB p 35 ex 11 Show what you know TB p 35

4.-8.nov
1) Unit.6 That's me. TB p 36-38 ex1-4; Wb p 36-37
2) Töö tekstiga „ Old times photos” TB p. 38 - 40 Ex 5 - 7, WB p. 38-39 Ex3-6
3) Retell the story TB p 41 ex 8; WB p40-42 Ex 7-9

11.-15.nov
1) Unit 6 word test Kordamine kontrollltööks.
2) TEST unit 6
3) Unit 7 Games TB p. 42 - 44 Ex 1 - 5; WB p 43-45 ex 1 - 3.

18.-22.nov
1) Unit 7 TB p. 45-46 Ex 6,7; WB p 46-47 ex 4,6
2) Unit 7 TB p. 46 - 47 Ex 8,9, WB p.46-48 ex 5,7,8
3) Unit 7 TB p 47 ex 10, WB p 49 ex 9,10 Unit 7 word test

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimestri lõpuks õpilane
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid esimese seitsme õppetüki piires
Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpib suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* oskab koostada tänuteksti ja kirjeldada pilti 5 lausega
* oskab kasutada 'olema'(be) ja 'omama'(have got) lihtolevikus (nii jaatavas, eitavas vormis kui küsimuses)ja lihtminevikus
* oskab moodustada lihtminevikus üldküsimusi ja eriküsimusi ja neile vastata( did+ Ipv)
* oskab moodustada lauseid lihtolevikus ja kestvas olevikus ning nendel aegadel vahet teha
* teab millistes lausetes kasutada lots of/ a lot of/ much/ many
* oskab nimesid tähthaaval öelda( teab tähestikku)
* oskab lausetes kasutada omastavaid asesõnu
* oskab jutustada olulisemaid fakte Ühendatud Kuningriigi kohta ( Ex.6.p31)
* oskab kirjeldada inimese välimust ja iseloomu õpitud sõnavara piires
* oskab mängida mängu " Vanaisa vanad püksid" inglise keeles

Hindamine üles

Õpilane saab trimestri jooksul hindeid ja hinnanguid ( e -koolis märge KH) sõnade tööde, kontrolltööde, jutustamise, koduste ja tunnitööde (töölehed) sooritamise eest . Trimestrite hinded moodustavad õppeaasta lõppedes aastahinde.
1) iga õppetüki (unit) lõppedes sooritab õpilane kontrolltöö (test), mis hõlmab kogu õppetüki vältel õpitud sõnavara, grammatikat ja kirjutamis-, kuulamis või lugemisülesannet.
Hindamisskaala:
Hinne 5 90-100%
4 75-89 %
3 50-74 %
2 20- 49%
1 0 - 19% maksimaalsest võimalikust punktide arvust

2) enne kontrolltööd sooritab õpilane sõnade töö ( word test), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara.(vt hindamisskaala)

3) igas kuus vastab õpilane vähemalt kord kodus ettevalmistatud jutustamisülesannet.

Hindamine:
Hinne 5 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne, saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;
Hinne 4 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne. Saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õpitulemustele;
Hinne 3 - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas, kuid saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel
Hinne 2 - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates, õpilase areng on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel
Hinne 1 - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele, saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.

4) Õpilane saab hindeid koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest (töölehed)

Järelvastamine:
Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. ( vajadusel kokkulepe õpetajaga). Puudulikult sooritatud tööle esitab õpilane vigade paranduse.
Tegemata kodutöö hindeks on "1" ja tuleb esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks.

Jutustamise hinnet saab järele vastata õpetaja järelvastamise- ja konsultatsiooni tunnis.

Konsultatsiooniaeg esmaspäeval kell 13.45 ruumis 200a

Õppetunnis vajalikud õppevahendid::
inglise keele õpik
töövihik
korrektne inglise keele vihik
mapp töölehtedele
kirjutusvahend