Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 26. august 2019. a. kell 13.22
Muudetud: 30. oktoober 2019. a. kell 22.30

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist,
rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-,
majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises;

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2.sep-6.sep
Sissejuhatus õppeainesse. Ajalugu ja kodulugu.

9.sep -13.sep
Ees- ja perekonnanime saamislugu. ( ajaloo tv lk 6)

16.sep -20sep
Teemapäev. Vanade asjade päev - Õpilased võtavad klassiruumi kaasa vanu koduloolise väärtusega esemeid.  (ajaloo tv lk 15)

23.sep -27.sep
Saaremaa Koduloomuuseumi /arhiivi külastus

30.sep -4.okt
Infotahvli koostamine kodukohas kaitse alla võetud objektist ( ajaloo tv lk 21)

7.okt -11.okt
Minu elu on üks osa ajaloost. Ajatelje koostamine ( ajaloo tv lk 29)

14.okt -18.okt
Sissejuhatus muinasaega.

Vaheaeg

28.okt -1.nov
Ajalooliste jutukeste kirjutamine muinasajast


4.-8.nov
Muinaseestlaste kodud. Õ lk 39 Leib - muinaseestlaste põhitoit tv lk 38

11.-15.nov
Muistne vabadusvõitlus. Lembitu. Madisepäeva lahing. Tv lk 43-44 Ristiusu vastuvõtmine Saaremaal. Muinasasukohad Saaremaal ( Asva, Muhu linnus, Valjala maalinn) ( tööleht)

18.-22.nov
Muuseumikülastus. Muinaseesti leiud Saaremaal.


25.nov- 29.nov
Maasi ordulinnus, Kuressaare piiskopilinnus, Pöide kirik

2.-6.dets
Kuressaare kesklinn. Ajaloolised hooned Kuressaares.(meeskonnatööd)

9.-13.dets
Meeskonnatööde esitlused - ekskursioon linnas

16.-20.dets
Meeskonnatööde esitlused - ekskursioon linnas

vaheaeg

6.-10.jaan
Film „ Viimne reliikvia” tv lk 62

13.-17.jaan
Eestikeelse koolihariduse algus. Aabitsa ajalugu. Tv lk 65-66

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
tunneb kohalikke looduslikke vaatamisväärsusi, matkaradu;
väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombestikku, omakultuuri;
oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest (sh turismiinfo)
oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamisväärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Koduloos kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Hinne õppeaasta lõpul "arvestatud" AR/ "mittearvestatud" MA
Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega "AR" pärast töö tegemist/ esitamist või hindega "MA", kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Tegemata tunnitöö hinnanguks on "mittearvestatud" - MA. Õpetaja lisab sellele ka kommentaari, milles täpsustatakse järeletegemise võimalus.

I poolaastal piisav õpitulemus arvestuse saamiseks
õpilane
1) uurib oma ees ja perekonnanime saamislugu ja kirjutab selle üles.
2) kirjutab loo oma kodu kõige vanemast asjast ja esitleb seda
3) koostab ajatelje oma eluaastatega
4) osaleb muuseumikülastusel Kuressaare linnusesse
5) osaleb meeskonnatöös – esitlused ja ekskursioon Kuressaare linnas

Konsultatsioon ruumis 200a esmaspäeval kell 13.45

Vajalikud õppevahendid:
ajaloo õpik K. Antons, T. Hallik " Pääsukese lend läbi ajaloo".
ajaloo töövihik
kirjutusvahend ( sinine tinten pen)
värvilised pliiatsid/vildikad
joonlaud
harilik pliiats