Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 26. august 2019. a. kell 13.22
Muudetud: 30. oktoober 2019. a. kell 22.30

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

5. klassi ajalooõpetuse kaudu tutvuvad õpilased ajaloo põhimõistetega ning omandavad mitmesuguseid oskusi: küsimuste esitamine ja neile vastamine, informatsiooni hankimine, suuline ja kirjalik eneseväljendus, koostööoskus ja kujutlusvõime, funktsionaalne kirjaoskus. 
Õpitakse kasutama aja mõistega seonduvaid sõnu ja fraase; tutvutakse erinevate ajalooallikatega; kasutatakse ajalooalast sõnavara. Arutletakse mineviku erinevate esituste ja tõlgenduste üle, millega õpilane kokku puutub. Õpitakse kasutama ajatelge ja ajalookaarti ning täitma kontuurkaarti; jutustama ümber teksti ja sellest olulisemat esile tooma, koostama kava ning lühijuttu. Toetutakse koduloolisele ainestikule, õpitakse tundma kodukoha ajaloolisi paiku.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2.-6.sep
Sissejuhatus. Uurime ajalugu. Ajalooallikad.

9.-13.sep
Muuseum ja arhiiv

16.-20.sep
Arheoloogia

23.-27.sep
Muinsusjutt ei ole muinasjutt

30.sep-4.okt
Ajaarvamine

7.-11.okt
Ajaarvamine

14.-18.okt
Muinasaeg. Kiviaeg.

Vaheaeg

29.okt- 1.nov
Pronksiaeg ja rauaaeg õ lk 35-37, tv 33-36

4.-8.nov
Muinas- ja keskaja piiril õ lk 38- 41 Linnused. Varbola linnus. tv lk 39-40

11.-15.nov
Kui Lembitu võitles. Õ lk 42-44 Ümera lahing tv lk 41-42 Henriku Liivimaa kroonika.

18.-22.nov
Muuseumikülastus. Muinaseesti leiud Saaremaal.

25.nov- 29.nov
Vabaduseta, aga ikka Euroopas. Jüriöö ülestõus Õ lk 46-49, tv lk 46-49

2.-6.dets
Kontrolltöö

9.-14.dets
Linnaõhk teeb vabaks. Keskaegne linn. Õ lk 50-53, tv lk 50-51

16.-21.dets
Kirik keset küla õ lk 54-57, tv lk 54-57

vaheaeg

6.-10.jaan
Liivimaale tullakse kosja õ lk 58-61, tv lk 58-61 Vene – Liivi sõda. Põhjasõda.

13.-17.jaan
Vana hea Rootsi aeg õ k 62-65 tv lk 63-64 Tartu ülikool. Eestikeelse koolihariduse algus.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1. kasutab kontekstis mõisteid, lühendeid ja fraase sajand, aastatuhat, eKr, pKr,araabia number, Rooma number, kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline allikas;
2. teab ajaloo periodiseerimise üldisi põhimõtteid;
3. leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
4. kasutab ajalookaarti ning töötab lihtsamate allikatega.
5. teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest
6. kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu;
7. väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;

Hindamine üles

Hindamise vormid:
Suuline ja kirjalik küsitlus, tööd kaartide, allikmaterjali ja piltidega, loovtööd ning jutustuse kirjutamine. Lühijutu ning kirjelduse puhul hinnatakse ülesehituse loogikat ja terviklikkust, mõistete ning märksõnade sobivust konteksti, stiili ja ainealast õigekirja. 5. klassis ei kontrollita kontrolltöödega enamat kui üht õpitud teemat korraga. Praktiliste tööde puhul hinnatakse mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi kulgu.
Poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest (rühma- ja paaristööd, tunnitöö, töövihiku ja töölehtede ülesanded, tunnikontrollid ja kontrolltööd) ja hinne pannakse välja poolaastas
kirjalikud tööd:
90-100% "5"
75-89% "4"
50-74% "3"
49-18% "2"
17- 9 % "1"
Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. ( vajadusel kokkulepe õpetajaga).
Tegemata kodutöö /tunnitöö hindeks on „1” ja tuleb õpilasel esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks.


Konsultatsioonid ja järelvastamine: esmaspäeval kell 13.45 ruumis 200a

Vajalikud õppevahendid:
ajaloo õpik K. Antons, T. Hallik " Pääsukese lend läbi ajaloo".
ajaloo töövihik
kirjutusvahend ( sinine tinten pen)
värvilised pliiatsid/vildikad
joonlaud
harilik pliiats