Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Sirje Mehik

klassiõpetaja

Kontakt: sirje.mehik@oesel.edu.ee

Loodud: 23. august 2019. a. kell 14.28
Muudetud: 27. oktoober 2019. a. kell 17.33

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02. - 06.09
Pranglimine
http://miksike.ee
korrutustabel
https://quizlet.com/class/730048/?fbclid=IwAR1p1znWTnt-t5SiF7UABGQ8ORQVTLBd68g_hXnDBt9Mc0z5TKzJtLbCEcE

9. - 13.09
Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html
Tangrammid https://www.mathplayground.com/tangrams.html

16. - 20.09
Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html
Rooma numbrid https://www.taskutark.ee/m/test/rooma-numbrid-vali-oige-variant/

23. - 27.09
Ümardamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

30.09. - 04.10
Arvavaldis ja tähtavaldis
Arvavaldis
Lohista korraldus kokku https://learningapps.org/1191490
Milline tehe tekstülesandes https://learningapps.org/1194852
Nimetused avaldises https://learningapps.org/1181462
http://www.kool.ee/?10373
Tähtavaldis
http://www.kool.ee/?10374
Peastarvutamist

07. - 11.10
Kirjalik liitmine ja lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html
Naturaalarvude liitmine ja lahutamine
Liitmine ja lahutamine (kirjalik) (NB! Koma eraldab arvu järku)
https://eu.ixl.com/math/grade-5/add-and-subtract-whole-numbers-up-to-millions
Leia puuduv arv
https://eu.ixl.com/math/grade-5/fill-in-the-missing-digits
Liitmine meeldejätmisega: http://www.kae.edu.ee/exercise/liitmine_4
Lahutamine laenamisega: http://www.kae.edu.ee/exercise/lahutamine_4


14. - 18.10
Korrutamise harjutamine
http://www.sites.google.com/site/matemaatikaleht


Vaheaeg 21.- 27.10


28.10 - 01.11
Geomeetrilised kujundid http://www.mathema.ee

04. - 08.11
Korrutamise harjutamine

11. - 15.11
Lihtsustamine ja sulgude avamine http://www.palmiste.weebly.com/ristsotildenad-ja-maumlngud.html

18. - 22.11
Korrutamine, jagamine

25.- 29.11
Mõõtühikute teisendamine: http://www.koolielu.ee

02. - 06.12
Mõõtühikute teisendamine: http://www.koolielu.ee

9. - 13.12
Jaguvuse tunnused: http://www.mathema.ee

16. - 20.12
Jõulunädala üritused


Vaheaeg 21.12 - 05.01.2020


Kõikide teemade puhul kasutame mänge lehelt ,,Matemaatika koolis "

6. - 01.01
Arvude suurim ühistegur ja vähim ühiskordne ,,Greatest Common Favctor "

13. - 17.01
Nurgad ,,Banana Hurt "; ,,Alien Angles "

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Kasutatakse mitteeristuvat hindamist. Mitteeristaval hindamisel õpitulemuste saavutatuse taset pole vajalik eristada. Õpilane on saavutanud tema õppe aluseks oleva õppekavaga seatud õpitulemused. Oodatavast madalamal tasemel tulemust väljendatakse hindega "mittearvestatud" (MA).
Õppeperioodis rakendatakse järgmisi hinnanguid: arvestatud „AR”, mittearvestatud „MA” või null „0” ( kui oluline töö on tegemata). Kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid.
Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis kantakse hinne eKoolis matemaatika päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud valikaine arvuti matemaatikas tunnis. Arvestuslik hinnang kujuneb poolaasta lõpuks (AR/ MA ). Konsultatsioon kolmapäeviti kell 13 ruumis 307.