Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Sirje Mehik

klassiõpetaja

Kontakt: sirje.mehik@oesel.edu.ee

Loodud: 23. august 2019. a. kell 14.28
Muudetud: 10. september 2019. a. kell 13.11

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02. - 06.09
Pranglimine
http://miksike.ee

9. - 13.09
Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html
Tangrammid https://www.mathplayground.com/tangrams.html

16. - 20.09
Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html

23. - 27.09
Ümardamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

30.09. - 04.10
Ümardamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

07. - 11.10
Kirjalik liitmine ja lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

14. - 18.10
Korrutamise harjutamine
http://www.sites.google.com/site/matemaatikaleht


Vaheaeg 21.- 27.10


28.10 - 01.11
Geomeetrilised kujundid http://www.mathema.ee

04. - 08.11
Korrutamise harjutamine

11. - 15.11
Lihtsustamine ja sulgude avamine http://www.palmiste.weebly.com/ristsotildenad-ja-maumlngud.html

18. - 22.11
Korrutamine, jagamine

25.- 29.11
Mõõtühikute teisendamine: http://www.koolielu.ee

02. - 06.12
Mõõtühikute teisendamine: http://www.koolielu.ee

9. - 13.12
Jaguvuse tunnused: http://www.mathema.ee

16. - 20.12
Jõulunädala üritused


Vaheaeg 21.12 - 05.01.2020


Kõikide teemade puhul kasiutame mänge lehelt ,,Matemaatika koolis "
6. - 01.01
Arvude suurim ühistegur ja vähim ühiskordne ,,Greatest Common Favctor "

13. - 17.01
Nurgad ,,Banana Hurt "; ,,Alien Angles "

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Kasutatakse mitteeristuvat hindamist. Mitteeristaval hindamisel õpitulemuste saavutatuse taset pole vajalik eristada. Õpilane on saavutanud tema õppe aluseks oleva õppekavaga seatud õpitulemused. Oodatavast madalamal tasemel tulemust väljendatakse hindega "mittearvestatud" (MA).
Õppeperioodis rakendatakse järgmisi hinnanguid: arvestatud „AR”, mittearvestatud „MA” või null „0” ( kui oluline töö on tegemata). Kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid.
Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis kantakse hinne eKoolis matemaatika päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö
teostatud valikaine arvuti matemaatikas tunnis. Arvestuslik hinnang kujuneb poolaasta lõpuks (AR/ MA ). Konsultatsioon kolmapäeviti kell 13 ruumis 307.