Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reet Lasn

klassiõpetaja

Kontakt: reetv@oesel.edu.ee

Loodud: 23. august 2019. a. kell 08.21
Muudetud: 2. september 2019. a. kell 07.21

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02. - 06.09
Pranglimine
http://miksike.ee

9. - 13.09
Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html

16. - 20.09
Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html

23. - 27.09
Ümardamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

30.09. - 04.10
Ümardamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

07. - 11.10
Kirjalik liitmine ja lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

14. - 18.10
Korrutamise harjutamine
http://www.sites.google.com/site/matemaatikaleht

Vaheaeg 21.- 27.10

28.10 - 01.11
Geomeetrilised kujundid http://www.mathema.ee

04. - 08.11
Korrutamise harjutamine http://www. sites.google.com/site/matemaatikaleht

11. - 15.11
Lihtsustamine ja sulgude avamine http://www. palmiste.weebly.com/ristsotildenad-ja-maumlngud.html

18. - 22.11
Korrutamine, jagamine: mott.edu.ee/ mottwiki

25.- 29.11
Mõõtühikute teisendamine: http://www.koolielu.ee

02. - 06.12
Mõõtühikute teisendamine: http://www.koolielu.ee

9. - 13.12
Jaguvuse tunnused: http://www.mathema.ee

16. - 20.12
Jõulunädala üritused

Vaheaeg 21.12 - 05.01.2020

Kõikide teemade puhul kasutame mänge lehelt ,,Matemaatika koolis "
6. - 01.01
Arvude suurim ühistegur ja vähim ühiskordne ,,Greatest Common Favctor "

13. - 17.01
Nurgad ,,Banana Hurt "; ,,Alien Angles "

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hinded kantakse e- koolis matemaatika päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang kujuneb poolaasta lõpuks (AR/ MA ) Konsultatsioon N kell 14:00 ruumis 308.