Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reet Lasn

klassiõpetaja

Kontakt: reetv@oesel.edu.ee

Loodud: 23. august 2019. a. kell 08.21
Muudetud: 31. oktoober 2019. a. kell 06.54

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02. - 06.09
Pranglimine
http://miksike.ee

9. - 13.09
Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html

16. - 20.09
Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html

23. - 27.09
Ümardamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
Tangrammid https://www.mathplayground.com/tangrams.html

30.09. - 04.10

Ümardamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

Arvavaldis ja tähtavaldis
Lohista korraldus kokku https://learningapps.org/1191490
Milline tehe tekstülesandes https://learningapps.org/1194852
Nimetused avaldises https://learningapps.org/1181462
http://www.kool.ee/?10373
Tähtavaldis
http://www.kool.ee/?10374
Peastarvutamist
07. - 11.10
Kirjalik liitmine ja lahutamine

Liitmine ja lahutamine (kirjalik) (NB! Koma eraldab arvu järku)
https://eu.ixl.com/math/grade-5/add-and-subtract-whole-numbers-up-to-millions
Leia puuduv arv
https://eu.ixl.com/math/grade-5/fill-in-the-missing-digits
Liitmine meeldejätmisega: http://www.kae.edu.ee/exercise/liitmine_4
Lahutamine laenamisega: http://www.kae.edu.ee/exercise/lahutamine_4
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html
Võrrandite lahendamine
Ülesanne 1. Märgi iga lõigu, kiire ja sirge juurde õige nimetus ja tähis. Kirjuta, kuidas läks. https://learningapps.org/3951622 *
Ülesanne 2. Lahenda võrrandid, vajadusel arvuta vihikus. Kirjuta, mitu õiget ja valet vastust said. https://www.taskutark.ee/m/test/arvutamine-lahenda-vorrand-leia-puuduvad-numbrid/ *
Ülesanne 3. Lahenda vähemalt 3 mõistatust, kirjuta vastuseks üks mõiste, mille lahendasid. http://www.miksike.ee/en/mdiscipl.html?test=4780&gametype=1&clnr=&subject_id=&referer=http%3A%2F%2Fwww.miksike.ee%2Fen%2Flmtests2.html%3Ftheme%3D2653&miv= *
Ülesanne 4. Arva ära, milline neist on sirge (line), lõik (line segment) või kiir (ray). Kirjuta, mitu õiget vastust 10-st oli.https://www.mathgames.com/skill/4.2-lines-line-segments-and-rays *
Ülesanne 5. Mängi. Vali grade 4 ja + või - . Kirjuta kui kõrgele jaksasid hüpata. https://www.mathgames.com/play/mathleaper.html *
Ülesanne 6. Lahenda sudoku. Vastuseks kirjuta, kui kaua lahendasid. http://www.jigsawdoku.com/ *


14. - 18.10
Korrutamise harjutamine
http://www.sites.google.com/site/matemaatikaleht

Vaheaeg 21.- 27.10

6. Võrrandite lahendamine
Ülesanne 1. Märgi iga lõigu, kiire ja sirge juurde õige nimetus ja tähis. Kirjuta, kuidas läks. https://learningapps.org/3951622 *
Ülesanne 2. Lahenda võrrandid, vajadusel arvuta vihikus. Kirjuta, mitu õiget ja valet vastust said. https://www.taskutark.ee/m/test/arvutamine-lahenda-vorrand-leia-puuduvad-numbrid/ *
Ülesanne 3. Lahenda vähemalt 3 mõistatust, kirjuta vastuseks üks mõiste, mille lahendasid. http://www.miksike.ee/en/mdiscipl.html?test=4780&gametype=1&clnr=&subject_id=&referer=http%3A%2F%2Fwww.miksike.ee%2Fen%2Flmtests2.html%3Ftheme%3D2653&miv= *
Ülesanne 4. Arva ära, milline neist on sirge (line), lõik (line segment) või kiir (ray). Kirjuta, mitu õiget vastust 10-st oli.https://www.mathgames.com/skill/4.2-lines-line-segments-and-rays *
Ülesanne 5. Mängi. Vali grade 4 ja + või - . Kirjuta kui kõrgele jaksasid hüpata. https://www.mathgames.com/play/mathleaper.html *
Ülesanne 6. Lahenda sudoku. Vastuseks kirjuta, kui kaua lahendasid. http://www.jigsawdoku.com/ *

7. Joonestame ja mõõdame. Skaalad
Ülesanne 1. Lahenda ülesandeid skaala lugemise peale. Vali lahendamiseks kaks keskmist ülesannet. Teeni kummaski ülesandes 5 punkti. Kirjelda, kuidas läks. http://www.ictgames.com/weight.html *
Ülesanne 2. Leia raskeim objekt. Lahenda vähemalt Level 10-ni ja kirjuta kui palju punkte said. Võid ka rohkem lahendada, sel juhul kirjuta, mis tasemeni jõudsid ja punktiskoor. https://www.mathplayground.com/balance_scales.html *
Ülesanne 3. Püüa kalu ilma meduusi tabamata. Vasta peale kalapüüki ingliskeelsele küsimusele diagrammi kohta. Lahenda tasemeni 5. Hinda enda tulemust. http://toytheater.com/fishing/ *
Ülesanne 4. Täida sagedustabel, koosta selle põhjal tulpdiagramm ja seejärel piktogramm. Lahenda vähemalt kaks ülesannet. Kirjelda, kuidas ülesande lahendamine läks. http://www.kidsmathgamesonline.com/numbers/mathdata.html *
Ülesanne 5. Vasta 10 küsimusele ja kirjuta tulemuseks, mitu õiget, mitu valet vastust said: https://www.mathgames.com/skill/1.25-interpret-bar-graphs *
Ülesanne 6. Loe skaala pealt õige number. Kirjuta vastuseks mitu õiget said. https://learningapps.org/2556090 *
Ülesanne 7. Koosta sagedustabel, tulpdiagramm ja vasta küsimustele. Kirjelda, kuidas sul selle ülesande lahendamine läks. http://www.learnalberta.ca/content/me3us/flash/lessonLauncher.html?lesson=lessons/15/m3_15_00_x.swf *


8. Arvandmete korrastamine. Diagrammid
Excelis arvandmete korrastamine, diagrammide joonestamine

9. Naturaalarvude korrutamine
Korrutamine meeldejätmisega:
http://www.kae.edu.ee/exercise/korrutamine_6


10. Naturaalarvude jagamine

Ülesanne 1. Tõsta kokku tehe ja vastus. Jäägiga jagamine. Kirjuta, kuidas läks. Ja vasta küsimusele: Nooremal vennal kulub koolitulekuks aega 16 minutit, vanem vend tuleb sama maa 10minutiga. Kui kiiresti jõuavad vennad kooli koos tulles? https://learningapps.org/1169893
Ülesanne 2. Saa miljonäriks. Kas said? https://learningapps.org/2117386

Ülesanne 3. Järkarvude korrutamine ja jagamine. Lohista tehe õige vastusega kokku. Kirjuta vastuseks, kuidas läks. Ja vasta küsimusele: Kaks ema ja kaks tütart ostsid poest 3 jäätist nii, et igaüks sai ühe jäätise. Kuidas on see võimalik? https://learningapps.org/3398070

Ülesanne 4. Järkarvude korrutamine ja jagamine. Ülesandes on üks vale vastus õigeks loetud. Kirjuta vastuseks, milline oleks õige vastus. https://learningapps.org/3397990

Ülesanne 5. Lahenda läbi nii mitu ülesannet, kuni programm lubab sul edasi liikuda. Kirjuta, kuidas jagamine läks. Ja vasta küsimusele: Kumb on raskem, kas kilogramm rauda või kilogramm udusulgi? http://www.kae.edu.ee/exercise/jagamine_4

Ülesanne 6. Keerulisem jagamine. Lahenda läbi nii mitu ülesannet, kuni programm lubab sul edasi liikuda. Kirjuta, kuidas jagamine läks. Ja vasta küsimusele: Kuidas on võimalik kustutada viis tähte kaheksatähelisest arvsõnast nii, et järele jääb üks? http://www.kae.edu.ee/exercise/jagamine_6

Ülesanne 7. Jäägiga jagamine. Lahenda läbi niimitu ülesannet, kui programm lubab sul edasi liikuda. Kirjuta, kuidas jagamine läks. Ja vasta küsimusele: Ühes peres on 3 venda. Neil igaühel on üks õde. Mitu last on selles perekonnas? http://www.kae.edu.ee/exercise/jagamine_5

Ülesanne 8. Köievedu. Mängi üksi või koos klassikaaslastega. Kirjuta tulemus. Ja vasta küsimusele: Mitu korda saab hammustada ühest suurest tervest õunast?https://www.mathplayground.com/ASB_Pony_Pull_Division.html
Ülesanne 9. Arvuta peast. Vali KESKMINE raskustase ja JAGAMINE. Kirjuta, kuidas läks. http://pelala.net/calc/

11. Tehted naturaalarvudega
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

12. Arvu tegurid ja kordsed
Tegurid: http://www.matemaatika.edu.ee/sisu/0020/index.html
Kordsed: http://www.matemaatika.edu.ee/sisu/0018/index.html


13. Jaguvuse tunnused
Kolmega jaguvus http://www.kool.ee/?10357
9-ga jaguvus http://www.kool.ee/?10358
Jaguvuse reeglid http://www.kool.ee/?10359
http://www.kool.ee/?10360
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/
https://www.taskutark.ee/m/test/jaguvuse-tunnused-margista-ara-need-arvud-mis-jaguvad-antud-arvudega/
https://www.taskutark.ee/m/test/jaguvuse-tunnused-lohista-numbrid-oigesse-kasti/


14. Algarvud ja kordarvud. Kordarvu esitamine algteguriteks
https://learningapps.org/1591337
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/
Sõnarägastik https://learningapps.org/watch?v=pwcvxsxkt
Algarv ja kordarv karpi https://learningapps.org/watch?v=putwaowec
Test: https://www.taskutark.ee/m/test/algarvud-ja-kordarvud-leia-oiged-vastused/

15. Arvude ühistegurid ja ühiskordsed
https://www.taskutark.ee/m/test/arvuta-otstarbekalt-uhisteguri-leidmine/
http://www.v-maarja.ee/heli/oppematerjal/arvuteguridkordsed.htm
Leia VÜK: http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=543#
Leia SÜT: http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=537

16. Geomeetrilised kujundid. Nurk
Ülesandeid geogebras
Nurga mõõtmine (nihuta malli nurga suuruse teada saamiseks)
http://www.mathplayground.com/measuringangles.html
UFOde tulistamine
http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=75#.UQE2LKV3vfs
Tulnukate leidmise mäng
http://www.mathplayground.com/alienangles.html

17. Kordamist
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training28.10 - 01.11
Geomeetrilised kujundid http://www.mathema.ee

04. - 08.11
Korrutamise harjutamine http://www. sites.google.com/site/matemaatikaleht

11. - 15.11
Lihtsustamine ja sulgude avamine http://www. palmiste.weebly.com/ristsotildenad-ja-maumlngud.html

18. - 22.11
Korrutamine, jagamine: mott.edu.ee/ mottwiki

25.- 29.11
Mõõtühikute teisendamine: http://www.koolielu.ee

02. - 06.12
Mõõtühikute teisendamine: http://www.koolielu.ee

9. - 13.12
Jaguvuse tunnused: http://www.mathema.ee

16. - 20.12
Jõulunädala üritused

Vaheaeg 21.12 - 05.01.2020

Kõikide teemade puhul kasutame mänge lehelt ,,Matemaatika koolis "
6. - 01.01
Arvude suurim ühistegur ja vähim ühiskordne ,,Greatest Common Favctor "

13. - 17.01
Nurgad ,,Banana Hurt "; ,,Alien Angles "

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hinded kantakse e- koolis matemaatika päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang kujuneb poolaasta lõpuks (AR/ MA ) Konsultatsioon N kell 14:00 ruumis 308.