Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Matemaatika: 4d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Jasmin

klassiõpetaja

Kontakt: ruth@oesel.edu.ee

Loodud: 12. august 2019. a. kell 15.43
Muudetud: 7. november 2019. a. kell 19.13

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 4 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli matemaatikaõpetus annab õpilastele valmisoleku mõista ning kirjeldada loogilisi, kvantitatiivseid ja ruumilisi seoseid. Matemaatikakursuses omandatakse kirjaliku ja peastarvutamise oskus, tutvutakse tasandiliste ja ruumiliste kujundite omadustega, õpitakse matemaatiliselt seoseid kirjeldama. Omandatakse vajalikud algebra põhioskused. Põhikooli matemaatikakursuses omandatud meetodeid saavad õpilased kasutada teistes õppeainetes.
Matemaatikaõpetuses pööratakse erilist tähelepanu õpitavast arusaamisele ning õpilaste loogilise ja loova mõtlemise arendamisele. Rõhutatakse täpsuse, järjepidevuse ja õpilaste aktiivse mõttetöö olulisust kogu õppeaja vältel. Matemaatilisi probleemülesandeid lahendades saavad õpilased ahaa-elamuse kaudu kogeda edu ja avastamisrõõmu.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03. - 06.09
Number ja arv (õ lk 10, 11)
Arvkiir (õ lk 12, 13)
Rooma numbrid (õ lk 14, 15 )

09. - 13.09
Arvu järgud (õ lk 16, 17)
Järguühikud (õ lk 18-21)
Järguühikud (õ lk 22, 23) TK 1
KONTROLLTÖÖ nr.1, 13.09

16. - 20.09
Liitmine, lahutamine (õ lk 24-29)
Lahutamine (õ lk 32, 33)
Arvust summa lahutamine (õ lk 34-37)
Spordipäev

23. - 27.09
* Arvule vahe liitmine (õ lk 38, 39)
* Kirjalik liitmine ja lahutamine (õ lk 40-43)
* Mitmesuguseid ülesandeid (õ lk 44, 45) TK 2
* Mitmesuguseid ülesandeid

30.09.- 04.10
Korrutamine. Korrutamise omadused (õ lk 46-49)
Korrutamine. Korrutamise omadused (õ lk 50, 51)
Summa korrutamise omadus (õ lk 52-55)
Kordamine

07. - 11.10
Jagamine. Jagamise omadused (õ lk 56-59)
Jagamine. Jagamise omadused (õ lk 60, 61)
Jäägiga jagamine (õ lk 62-65)
Tehete järjekord (õ lk 66, 67) TK 3

14. - 18.10
Täht otsitava arvu tähisena (õ lk 70-73)
KONTROLLTÖÖ nr.2, 16.10
Täht otsitava arvu tähisena (õ lk 74, 75)
Projektipäev

VAHEAEG 21. - 27.10

29.10 - 02.11
Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga TK nr.3 õ.lk. 77 - 78, ül. 233 - 235
õ.ül. 238 - 241
Kirjaliku korrutamise harjutamine
Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga õ.ül. 244 - 248, TK nr. 4
04. - 09.11
õ.ül. 249 - 252
õ.ül. 253 - 258
õ.ül. 260 - 262
õ.ül. 263 - 268

11. - 15.11
Kirjaliku jagamise harjutamine
õ.ül. 269 - 276, TK nr. 5
õ.ül. 277 - 283
õ.ül. 284 - 292

18. - 22.11
õ.ül. 293 - 301
KONTROLLTÖÖ nr. 3, 20.11
Arvud 100 000 -ni õ.lk. 92 - 95
õ.ül. 323 - 334
25. - 29.11
Peast korrutamine ja jagamine 10- ga, 100-ga, 1000 -ga õ.ül. 338 - 348
õ.ül. 350 - 357
õ.ül. 361 - 373, TK nr. 6
õ.ül. 376, 382, 386 - 396

02. - 06.12
KONTROLLTÖÖ nr. 4

Pikkusühikud õ.lk. 110 - 113
Liidame ja lahutame nimega arve õ.lk. 114 - 116
Korrutame nimega arve õ.lk. 118 - 121

09 - 13.12
Jagame nimega arve õ.lk. 122 - 125
Ülesannete lahendamine õ.ül. 447 - 451, 459, TK nr. 7
Geomeetrilised kujundid õ.lk. 128 - 131
Ristkülik ja ruut. Ristküliku ja ruudu ümbermõõt õ.ül. 132 - 134

16. - 20.12
Pindala ja pindalaühikud õ.lk. 136 - 137, TK nr. 8
Ristküliku ja ruudu pindala ja ümbermõõt õ.lk. 138 - 141
õ.ül. 509 - 522
Projektipäev

VAHEAEG

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
* selgitab näidete varal mõisteid arv ja number; kasutab neid ülesannetes;
* kirjutab ja loeb arve 1 000 000 piires;
* esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste, tuhandeliste kümne- ja sajatuhandeliste summana;
* võrdleb ja järjestab naturaalarve, nimetab arvule eelneva või järgneva arvu;
* kujutab arve arvkiirel;
'* nimetab liitmise ja lahutamise tehte komponente (liidetav, summa, vähendatav, vähendaja, vahe);
* tunneb liitmis- ja lahutamistehte liikmete ning tulemuste vahelisi seoseid;
* kirjutab liitmistehtele vastava lahutamistehte ja vastupidi;
* sõnastab ja esitab üldkujul liitmise omadusi (liidetavate vahetuvuse ja rühmitamise omadus) ja kasutab neid arvutamise hõlbustamiseks;
* sõnastab ja esitab üldkujul arvust summa ja vahe lahutamise ning arvule vahe liitmise omadusi ja kasutab neid arvutamisel;
* kujutab kahe arvu liitmist ja lahutamist arvkiirel;
* liidab ja lahutab peast kuni kolmekohalisi arve;
* liidab ja lahutab kirjalikult arve miljoni piires, selgitab oma tegevust;
* nimetab korrutamise tehte komponente (tegur, korrutis);
* esitab kahe arvu korrutise võrdsete liidetavate summana või selle summa korrutisena;
* kirjutab korrutamistehtele vastava jagamistehte ja vastupidi;
* tunneb korrutamistehte liikmete ning tulemuse vahelisi seoseid;
* sõnastab ja esitab üldkujul korrutamise omadusi: tegurite vahetuvus, tegurite rühmitamine, summa korrutamine arvuga;
* kirjalikult liita, lahutada , korrutada , jagada
* peast korrutada , jagada 10- ga, 100-ga, 1000-ga
* teisendada pikkusühikuid
* liita, lahutada, korrutada, jagada nimega arve
* arvutada ristküliku ja ruudu ümbermõõtu ja pindala
* tunneb geomeetrilisi kujundeid
* oskab teisendada massiühikuid

Hindamine üles

Suuline vastamine:
HINNE "5" pannakse kui õpilane
* vastab esitatud küsimustele õigesti
* arvutab õigesti ja kiiresti
* oskab lahendada tekstülesannet, sõnastada oma tegevust ja sõnastada vastuse
* oskab kasutada mõõtmis- ja joonestamisvahendeid ja täidab ülesande täpselt ja korralikult
HINNE "4" pannakse õpilastele, kui vastus vastab põhiliselt samadele nõuetele, mis hinde "5" puhul, kuid õpilane
* teeb vastamisel üksikuid vigu sõnastamisel
* teeb arvutamisel üksikuid mitteolulisi vigu, mida on ise võimeline parandama
* tekstülesande lahendamisel ei anna küllalt täpseid selgitusi lahenduskäigu kohta
* täidab ebatäpselt mõõtmis- ja joonestamisülesandeid
Õpilane on võimeline end ise parandama õpetaja vähese abiga.
HINNE "3" pannakse, kui õpilane teeb palju vigu, kuid parandab need õpetaja abiga.
HINNE "2" pannakse õpilasele siis, kui ta üldse ei tunne aine materjali.

Kirjalikud tööd:
Punktid märgitakse ülesannete juurde. Tööhinne tuletatakse punktide koguarvust.
HINNE "5" 90- 100% punktide arvust
Hinne "4" 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" 50- 74% punktide arvust
Hinne "2" - 20-49% punktide arvust
Hinne "1" - 0-19% punktide arvust

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul kooli tulles tööd järele ei vastata.
Veerandihinde kujunemisel võetakse arvesse nii arvestuslikke hindeid, kui ka jooksvaid hindeid. Olulisemad on kontrolltööde hinded,hinne kujuneb kõigi hinnete aritmeetilise keskmise hinde põhjal.
Konsultatsioon toimub neljapäeval ruumis 308 kell 14.00. - 14.45 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga. Järele saab vastata 10 õppepäeva jooksul pärast töö kättesaamist. Enne järelvastamist peab õpilane esitama ebaõnnestunud töö kohta nõuetekohase vigade paranduse.