Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12532 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Loodusõpetus: 4d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Jasmin

klassiõpetaja

Kontakt: ruth@oesel.edu.ee

Loodud: 12. august 2019. a. kell 15.35
Muudetud: 30. oktoober 2019. a. kell 14.25

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Loodusõpetuse eesmärk on tekitada ja hoida huvi enda ümber oleva ja toimuva suhtes. Oluline on õpilasel kujundada algteadmised ja -oskused teiste loodusteaduslike ainete (bioloogia, füüsika, geograafia ja keemia) õppimiseks ning luua alus teadusliku mõtlemisviisi kujunemisele. Aitan õpilasel omandada üldised alused looduskeskkonna terviklikuks tajumiseks ning esmaste seoste mõistmiseks inimese ja tema elukeskkonna vahel. Suunan õpilast märkama ning eesmärgistatult vaatlema elus- ja eluta looduse objekte ning nähtusi, andmeid koguma ning analüüsima ning nende põhjal järeldusi tegema.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02. - 06.09
* Õppeaasta sissejuhatus, kokkulepped töökorralduse osas.
* Tähistaevas: täht, tähtkuju, Suur Vanker, Põhjanael http://www.astronoomia.ee/

09. - 13.09
* Maailmaruum: maailmaruum, galaktika, Linnutee. Maailmaruumi tutvustus Google Earth taevarakenduse
abil. http://www.kidsastronomy.com/
* Astronoomia -astronoomia -astroloogia -astronoom -teleskoop -satelliit. Arutelu. http://www.schoolsobservatory.org

16. - 20.09
* Päike -päikeseenergia
* Päikesesüsteem: planeedid, Maa tüüpi planeedid, hiidplaneedid. Rühmatöö – planeetide võrdlemine. Päikesesüsteemi plakat.

23. - 27.09
* Päikesesüsteem: mudel, astronoomiline ühik, valgusaasta. Päikesesüsteemi mudeli ehitamine.
* Kordamine

30.09. - 04.10
* Kontrolltöö. Planeet Maa: raskusjõud.
* Tiirlemine ja pöörlemine -aastaaegade vaheldumine -pööripäevad. Tiirlemise simulatsioon http://astro.unl.edu/naap/motion1/animations/seasons_eclipt ic.swf http://astro.unl.edu/clas saction/animations/coor dsmotion/sunmotions.h tml, aastaaegade vaheldumise plakat.

07. - 11.10
* Öö ja päeva vaheldumine -öö ja päeva pikkuse muutumine. Pöörlemise mudeldamine (üks õpilane on Päike ja teine on Maa – kuidas nad peaksid liikuma?) Google Earth öö ja päeva simulatsioon demonstratsioonina (öö ja päeva piir Maal).
* Kuu. Kuu faasid – rühmatöö: mudeldame kuu liikumist ümber Maa (üks õpilane on Maa ja teine on Kuu – kuidas nad peaksid liikuma?) http://www.astronoomi a.ee/tahistaevas/

14. - 18.10
* Päikesesüsteemi väikekehad: asteroidid, komeedid, meteoorid
* Esitlused

Vaheaeg 21. - 27.10

28.10 - 01.11
* Maa kuju -silmapiir. http://et.wikipedia.org/wi ki/Kuuvarjutus
* Gloobus: ekvaator, põhjapoolus, lõunapoolus, põhjapoolkera, lõunapoolkera. Kuidas tehakse gloobuseid (lühifilm) http://kottke.org/08/10/how-to-make-a-globe

04. - 08.11
* Mandrid ja ookeanid -manner, ookean, algmeridiaan, idapoolkera, läänepoolkera
* Kaart- atlas, looduskaart, riikide kaart

11. - 15.11
* Mõõtkava
* Eesti geograafiline asend -geograafiline asend, riigipiir, naaberriik

18. - 22.11
* Euroopa kaart Riigid Euroopas, poliitilise kontuurkaardi täitmine, riikide asendi kirjeldamine.
* Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane
1) tunneb huvi maailmaruumi ehituse vastu;
2) märkab tähistaeva ilu;
3) nimetab Päikesesüsteemi planeedid;
4) kirjeldab joonise põhjal Päikesesüsteemi ehitust;
5) kirjeldab praktilise töö tulemusena loodud mudeli põhjal Päikese ning planeetide suhtelisi suurusi ja omavahelisi kaugusi;
6) mudeldab Kuu tiirlemist ümber Maa;
7) mudeldab Maa tiirlemist ümber Päikese;
8) mudeldab Maa pöörlemist ning põhjendab gloobuse ja valgusti (taskulambi) abil öö ja päeva vaheldumist Maal;
9) kirjeldab tähtede asetust galaktikas;
10) teab, et Päikesesüsteem asub galaktikas nimega Linnutee;
11) jutustab müüti Suurest Vankrist;
12) leiab taevasfääril ja taevakaardil Suure Vankri ja Põhjanaela ning määrab põhjasuuna;
13) teab, et astronoomid uurivad kosmilisi kehi;
14) eristab astronoomiat kui teadust ja astroloogiat kui inimeste uskumist;
15) leiab eri allikaist infot maailmaruumi kohta etteantud teemal, koostab ja esitab ülevaate.
16) huvitub Maal toimuvatest loodusprotsessidest, nende toimumise põhjustest ja tagajärgedest;
17) kirjeldab gloobust kui Maa mudelit: kuju, pöörlemine, leppemärkide tähendus;
18) teab, mida tähendab väljend „poliitiline kaart“;
19) nimetab riigi geograafilise asendi tunnused;
20) iseloomustab maailma poliitilise kaardi järgi etteantud riigi, sh Eesti geograafilist asendit;
21) leiab atlase kaardilt kohanimede registri järgi tundmatu koha;
22) kirjeldab vulkaanipurset (tuhapilv, mürgised gaasid, laavavoolud) ja sellega kaasnevaid ohtusid loodusele, sh inimesele. Teab, et Maa sisemuses on piirkondi, kus kivimid pole kõvad.
23) toob näiteid erinevate looduskatastroofide kohta ning iseloomustab nende mõju loodusele ja inimeste tegevusele.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse nii kujundavat hindamist (sh sõnalisi ja kirjalikke hinnanguid) kui ka kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei hinnata mitte ainult töö tulemust, vaid ka protsessi.
Kasutatakse ka kokkuvõtvat hindamist (tunnikontrollid, kontrolltööd, iseseisvad- ja rühmatööd) .
Kokkuvõtva hindamise korral võrreldakse õpilase arengut õppekavas taotletatavate õpitulemustega, kasutades numbrilist hindamist viie palli süsteemis.

Hinne "5": õpilane vastab iseseisvalt, õigesti ja täpselt kogu õppematerjali, oskab praktiliste tööde tegemisel iseseisvalt kasutada omandatud teadmisi
Hinne "4". vastuses esineb 1-2 ebatäpsust faktides, õpilane vastab küsimustele suuremate raskusteta
Hinne "3": esitab õigesti põhilise materjali õpetaja suunavate küsimuste abil, teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi
Hinne "2": õpilane ei suuda vastata suuremat ja olulisemat osa õppematerjalist, ei tule toime praktiliste ülesannete lahendamisega, teeb rohkesti sisulisi vigu
Hinne "1": läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilasel puuduvad rakenduslikud oskused, õpilane keeldub vastamast, õpilane ei esita nõutud materjali arvestatava põhjuseta

Hindelistes töödes arvestatakse punkte ja hinne tuletatakse alljärgnevalt:
Hinne "5" 90- 100% punktide arvust
Hinne "4" 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" 50- 74% punktide arvust
Hinne "2" - 20-49% punktide arvust
Hinne "1" - 0-19% punktide arvust

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-Koolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 päev jooksul tööd järele ei vastata.
Veerandihinde kujunemisel võetakse arvesse nii arvestuslikke hindeid kui ka jooksvaid hindeid.

Loodusõpetust hinnatakse koondhindega kaks korda õppeaastas.

Konsultatsioon neljapäeval kell 14.00 ruumis 308.