Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Käsitöö ja kodundus: 4d T prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Jasmin

klassiõpetaja

Kontakt: ruth@oesel.edu.ee

Loodud: 12. august 2019. a. kell 15.30
Muudetud: 30. oktoober 2019. a. kell 14.26

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Tööõpetuse tundides
* omandab õpilane vajalikud oskused igapäevaeluks, tööks ja harrastusteks;
* omandab teadmisi mitmesuguste materjalide, töövahendite ja -traditsioonide kohta ning oskab neid oma töös kasutada;
* kogeb eneseteostuse võimalusi käelise tegevuse kaudu, arendab loovust ja esteetilist maitset;
* õpib tundma ja valima sobivamaid töövõtteid, olema säästlik ettevõetud töös;
* arendab tööks vajalikke isiksuse omadusi: vastutustunnet, täpsust, püsivust ning töökultuuri ja -harjumusi; omandab oskuse iseseisvalt mõelda, töötada, otsustada, hinnata oma tööd kriitiliselt;
* hakkab huvi tundma rahvuskultuuri ja selle säilimise vastu.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03.- 07.09
Sissejuhatus. Ainekaardi tutvustus. Materjalid ja töövahendid; looduslikud kiud, vill, puuvill, käsitööniidid ja -lõngad.

10.-14.09
Heegeldamine. Ohutusnõuded, töövahendid, materjalid. Alg- ja ahelsilmus - heegelahelast pildi valmistamine.

17.-21.09
Kinnissilmus, tingmärk - kinnissilmuselise tööproovi heegeldamine.

24.-28.09
Tööproovi viimistlemine.

1.-5.10
Heegeldamine

8.-12.10
Heegeldamine

15.-19.10
Heegeldamine

VAHEAEG

29.10-2.11
Võileiva retsept - retsepti tutvustamine.Võileibade valmistamine. Laua katmine. Ohutus köögis.

5.-9.11
Tikkimisvahendid, eelpiste, üherealine piste.

12.-16.11
Tikk-, vars-, ja ahelpiste.

19.-23.11
Ristpiste.

26.-30.11
Ristpiste mustri valimine

3.-7.12
Tikkimine

10.-14.12
Tikandi viimistlus.


17.-21.12
Ettevalmistused jõuludeks

VAHEAEG

7.-11.01
Käekett

14.-18.01
Käekett

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras töökoha, kirjeldab looduslike kiudainete saamist;
* töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi;
* kasutab tekstiileset kaunistades üherealisi pisteid;
* teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust köögis töötamisel, suhtub kaaslastesse heatahtlikult ning arvestab teiste arvamust;
* valib töövahendid töö eesmärgi järgi ning kasutab neid ohutusnõudeid arvestades; katab toidukorra järgi laua;
* seostab käsitöölõnga jämedust ja eseme valmimiseks kuluvat aega; järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras töökoha;
* heegeldab põhisilmuseid ning tunneb mustrite ülesmärkimise viise ja tingmärke;
* teab erinevaid toiduainerühmi (aedviljad) ning tunneb neisse kuuluvaid toiduaineid ja nende omadusi;
* valmistab lihtsamaid tervislikke toite, kasutades levinumaid toiduaineid ning külmtöötlemistehnikaid, valib töövahendid ja seadmed töö eesmärgi järgi ning kasutab neid ohutusnõudeid arvestades;
* mõistab täpsuse vajalikkust õmblemisel ning järgib seda oma töös.

Hindamine üles

Tööõpetuse, kui loovaine hindamine on individuaalne, arvestab iga õpilase võimeid ja arengut. Hinnatakse teadmisi, loovat tegevust, teadmiste ja oskuste rakendamist iseseisvas praktilises töös, valminud tarbeeset tervikuna. Hindamise aluseks on õpilase areng õppetegevuse käigus, tööde õigsus, loogilisus ja lõpptulemuse kvaliteet.

Hinne 5
· töövahendid alati kaasas
· jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
· kindlad teadmised läbivõetud õppematerjali piires
· oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitud töövõtteid
· kavandab iseseisvalt töö, viib selle lõpuni
· töö puhas ja korrektne
· töö alati viimistletud

Hinne 4
· töös esineb üksikuid vigu
· vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
· kavandab töö õpetaja abiga, kuid viib selle iseseisvalt lõpuni
· vajab eelnevalt õpitud töövõtete ülekordamist
· viimistlus pole täiuslik

Hinne 3
· õppevahendid aeg-ajalt kodus
· suhtumine töösse huvitu
· tööülesannete täitmisel esineb palju vigu
· töö viimistletud halvasti või poolikult

Hinne 2
· õppevahendid pidevalt kodus
· õppeülesanded poolikult täidetud
· töö osaliselt tegemata, esitamata või viimistlemata
· suhtumine töösse huvitu
· puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas

Hinne 1
· õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
· puuduvad töövahendid

E-koolis hinne "0" tähistab õpilase puudumise korral järgivastamist vajavat tööd.

Käsitöö ja kodunduse tundi hinnatakse hindega "arvestatud" (AR) ja "mittearvestatud" (MA) kaks korda õppeaastas.

Konsultatsioon neljapäeval kell 14.00 ruumis 308.