Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kunst: 4d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Jasmin

klassiõpetaja

Kontakt: ruth@oesel.edu.ee

Loodud: 12. august 2019. a. kell 15.24
Muudetud: 30. oktoober 2019. a. kell 14.26

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli kunstiõpetuses on peamine praktiline kunstitegemine, töine sisseelamine kunstniku loominguprotsessi mitmesuguste tehnikate vahendusel ja sealjuures võimaliku algupärase eneseväljenduse säilitamine. Õpitakse mõningaid kunstialaseid mõisteid, hakkavad kujunema väärtushinnangud. Põhikooli lõpetajal on üldine ettekujutus kunsti- ja tehnikakeelest ning ta on suuteline omahuvitsi valima, mida ta sellest praktiliselt või teoreetiliselt tundma õppida soovib. Kunstiõpetusega 4.klassis taotletakse, et õpilane arendab oma vaatlusoskust ja kompimismeelt; arendab kujundilist ja ruumilist mõtlemist ning kujutlusvõimet; omandab loovtegevuse kogemusi, arendab loovust; õpib kasutama kujutavate ja kujundavate kunstide väljendusvahendeid; omandab teadmisi kunstiliikidest ja -ajaloost; õpib vaatama ja hindama kunstiteoseid, kujundab kunstimaitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

09.-13.09
Tähistaevas.Tausta värvimine guaššidega.

16.-20.09
Tähistaevale tähtkujud,Õlipastellidega.

23.-27.09
Fantaasiapilt-Universum.Õlipastellkriidid.


30.09.-04.10.
Tööde jätkamine.

8.-12.10
Joonistame looma. Põhivõtted

15.-19.10
Joonistame looma.

VAHEAEG

29.10-2.11
Loomade maalimine

5.-9.11
Raagus puud, guašš

12.-16.11
Tööde lõpetamine

19.-23.11
Jõuluehte meisterdamine - http://www.diyinspired.com/diy-paper-christmas-ornaments/

26.-30.11
Öine linn - https://www.pinterest.com/pin/91268329922005931/

3.-7.12l
Tööde lõpetamine

10.-14.12
Meisterdamist jõuludeks.

17.-21.12
Meisterdamist jõuludeks.

7.-11.01
Ilutulestik - õlipastellkriit, must paber, sinine paber.

14.-18.01
I poolaasta tööde näitus

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

4. klassis õpilane
* oskab teost esitleda, valikuid põhjendada
* oskab kujutada, väljendada, kujundada vaatluse ja mälu järgi
* oskab oma tööd kavandada
* tunneb lihtsamaid ruumilisuse edastamise võtted (esemete suurussuhted, perspektiiv)
* kasutab värvi kui väljendusvahendit
* oskab kujutada liikumist
* külastab poolaastas vähemalt ühte kunstiüritust ja/või kaasaegse kunsti näitust, mõtestab nähtut
* tunnetab oma huvisid ja võimeid
* on valmis katsetama uusi tehnikaid
* mõistab erinevate teoste sõnumeid ja eesmärki, uurib ja analüüsib neid (k.a. reklaam ja meedia)
* võrdleb kaasaja ja mineviku kultuurinähtusi
* kasutab visuaalkultuuri tundmaõppimiseks teatmeteoseid ja IKT vahendeid
* uurib disainilahendusi ja leiutab ise
* käitub virtuaalmaailmas eetiliselt.

Hindamine üles

Hindamisel arvestatakse:
1. Teemale vastavus ja loominguline lähenemine sellele.
2. Kompositsiooni väljenduslikkus.
3. Meeleolu edastamine värvidega.
4. Figuuride dünaamika.
5. Töö korrektsus.
Hindamine üles

Kunstiõpetuse kui loovaine hindamine on individuaalne, arvestab iga õpilase võimeid ja arengut.
*Hinnatakse teadmisi, loovat tegevust, teadmiste ja oskuste rakendamist iseseisvas praktilises töös, valminud kunstiteost tervikuna.
*Hindamise aluseks on õpilase areng õppetegevuse käigus, loomingulisus ja suhtumine õppetöösse.

Kui töö on esitamata, kajastub see eKoolis nullina. Valmis töö tuleb esitada järgmiseks kunstiõpetuse tunniks. "0" asendub AR (arvestatud) pärast töö esitamist või "MA"-ga, kui tööd ei esitata.

Kokkuvõttev hindamine toimub kaks korda aastas. Hinnanguks on arvestatud (AR) või mittearvestatud (MA).


Konsultatsioon neljapäeval kell 14.00 ruumis 308.