Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13155 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

Avastusõpetus: 4a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Rist

klassiõpetaja

Kontakt: ruth.rist@oesel.edu.ee

Loodud: 7. august 2019. a. kell 13.41
Muudetud: 17. november 2019. a. kell 10.00

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02. - 06.09
Sissejuhatus ainesse. Sügisvaatlused metsas
https://sites.google.com/site/ttgmaailmaruum/videod

09. - 13.09
Tähistaevas, tähtkujud, enda tähtkuju joonistamine

16. - 20.09
Ühe planeedi uurimine, hindeline töö- tund raamatukogus

23. - 27.09
Päikesesüsteemi mudeldamine

30.09. - 04.10
Päikesesüsteemi mudeldamine

07. - 11.10
Päikesesüsteemi mudeldamine

14. - 18.10
Päike tekitab varje, katse
otildepetajale.html

Vaheaeg 21.- 27.10

28. 10 - 01.11
Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27

04. - 08.11
Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27

11. - 15.11
Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27

aardekaart https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enEE874&q=aaretekaart+-+joonista&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjcw6CQzdDlAhXCxqQKHejWAvwQsAR6BAgJEAE&biw=1920&bih=937#imgdii=veUz5hmpyVRf_M:&imgrc=PaNScg7OMcRR2M:
18. - 22.11
Arvutikaardid. Teekonna leidmine ja vahemaade mõõtmine. tv lk 34-35

25.-29.11
Arvutikaardid - oma kodukoha kaardi tegemine. tv lk 42-43

2.-6. 12
Arvutikaardid - oma kodukoha kaardi tegemine. tv lk 42-43

9.-13.12
Vulkaani mudeldamine.

16.-20.12
Jõulunädala üritused

KOOLIVAHEAEG 21. dets 2019 - 6. jaan 2020

6.-10.01.2020
Internetist loodusõnnetuse kohta info otsimine ja küsimustiku täitmine. tv lk 53

13. - 17.01
Asukoha mööramine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Kasutatakse mitteeristuvat hindamist.. Õpilane on saavutanud tema õppe aluseks oleva õppekavaga seatud õpitulemused. Õppeprotsessi käigus antakse hinnang õpilase tunniülesannete täitmisele, iseseisvale tööle, aktiivsusele, meeskonnatööle, töölehtede täitmisele. Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet. Oodatavast madalamal tasemel tulemust väljendatakse hindega "mittearvestatud" (MA).
Õppeperioodis rakendatakse järgmisi hinnanguid: arvestatud „AR”, mittearvestatud „MA” või null „0” ( kui oluline töö on tegemata). Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele meeldetuletuseks kajastub esitamata või sooritamata töö eKoolis nullina. "0" asendub hinnanguga "AR" pärast töö tegemist/ esitamist või märkega "MA", kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Tööde hinded võivad kajastuda eKooli loodusõpetuse päevikutes (vastavalt õpiülesande sisule).
Kokkuvõttev hinnang kujuneb poolaasta lõpuks (AR/ MA ).
Konsultatsioon toimub päeviti kell 14.00. - 14.45 ruumis 306.