Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 6a, 6b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 9. juuli 2019. a. kell 15.09
Muudetud: 30. august 2019. a. kell 14.33

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteesima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone. Ajalooõpetus õpetab, toetab ja arendab üldisi õpioskusi nagu funktsionaalne lugemisoskus, arvutamisoskus, suhtlusoskus, kriitiline mõtlemine, üldistamine jt

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal
I tund Sissejuhatus, lk 8-13.
II tund Inimkonna ajaloo algus, lk 14-17.
2. nädal
I tund Jääaeg ja nüüdisinimese teke, lk 18-21.
II tund Muistsed kütid, kalastajad ja korilased, lk 22-25.
3. nädal
I tund Varajased põlluharijad ja karjakasvatajad, lk 26-29.
II tund Esimesed suured asulad, lk 30-33.
4. nädal
I tund Metallide kasutamine, lk 34-37.
II tund Muinasaeg Eestis, lk 38-41.
5. nädal
I tund Kontrolltöö
II tund Mesopotaamia, lk 45-49.
6. nädal
I tund Elu Sumeri linnas, lk 50-53.
II tund Mesopotaamia suurriigid, lk 54-57.
7. nädal
I tund Mesopotaamia jumalad ja kangelased, lk 58-61.
II tund Mesopotaamia jumalad. Lk 58-61
8. nädal
VAHEAEG
9. nädal
I tund Kordamine
II tund Kontrolltöö
10. nädal
I tund Vana-Egiptus. Lk 62-65
II tund Riik ja ühiskond. Lk 66-69
11. nädal
I tund Elu pärast surma. Lk 70-73
II tund Jumalad, templid ja teadus. Lk 74-77
12. nädal
I tund Vaaraode retked. Lk 78-81
II tund Foiniikia meresõitjad. Lk 84-87
13. nädal
I tund Kontrolltöö
II tund Iisraeli rahvas Palestiinas. Lk 88-91
14. nädal
I tund Iisraellaste usk. Lk 92-95
II tund Pärsia suurriik. Lk 96-99
15. nädal
I tund Muistne India. Lk 102-105
II tund India usk ja kultuur. Lk 106-109
16. nädal
1. Muistne Hiina. Lk 110-111
2. Hiina kultuur. Lk 114-117

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Poolaasta lõpuks õpilased:
-tunnevad ajaloo periodiseeringut
-teavad, millega tegeleb ajalugu
-tunnevad õpitud mõisteid ja oskavad neid kontekstis kasutada
-teavad olulisemaid daatumeid
-oskavad kirjeldada nüüdisinimese teket
-oskavad nimetada Eesti esimesed asustusalad ja näidata neid kaardil
-oskavad kirjeldada muistsete inimeste eluolu
-teavad miks, kuidas ja kuhu tekkisid esimesed suured asulad
-oskavad seletada, kuidas muutis metallide kasutamine muinasaja inimese elu
-oskavad kirjeldada Mesopotaamia tsivilisatsiooni ja selle tekkimist
-oskavad kirjeldada sumerite eluolu
-oskavad nimetada olulisemaid Mesopotaamia jumalaid ja kangelasi
-kirjeldavad põlluharimist Niiluse orus
-oskavad kirjeldada riigi tekkimist Vana-Egiptuses
-võrdlevad Mesopotaamia linnriike ja Vana-Egiptuse riiki
-oskavad kirjeldada vaarao võimu ulatust
-teavad, miks ja kuidas ehitati püramiide
-oskavad kirjeldada erinevate ühiskonnakihtide eluolu
-kirjeldavad Vana-Egiptuse uskumusi
-oskavad kirjeldada egiptlaste suhteid välismaalastega
-teavad, kes olid foiniiklased ja oskavad kirjeldada nende riiki
-analüüsivad foiniiklaste tähtsust ajaloos
-teavad, miks soovisid iisraellased Egiptusest välja rännata
-kirjeldavad iisraellaste usku
-teavad, kus ja kuidas tekkis Pärsia riik
-kirjeldavad Pärsia riigikorraldust
-võrdlevad iisraellaste ja pärslaste usku
-kirjeldavad muistsete linnade tekkimist Indias
-tunnevad indialaste kastikorda
-kirjeldavad India usku ja kultuuri
-kirjeldavad muistse Hiina riiki
-teavad, miks ehitati Suur Hiina müür
-oskavad kirjeldada Hiina kultuuri

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat hindamist. Esimese trimestri hinne kujuneb kahest kontrolltööst ja tunnihindest (tunnikontrollid, suulised vastamised ja tunnitööd). Tunnihinded annavad trimestri lõpuks kokku ühe arvestusliku hinde, mille osakaal lõpphindes on 1/3. Õpetaja hindab ka õpilaste vihiku täitmist, mis peavad olema korrektse välimusega (ei ole soditud, sisaldab ainult selle aine materjale, küsimused on vastatud täislausega, õpilase nimi ja klass on vihiku esikaanel).
Tegemata või hindele "2" või "1" hinnatud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust, hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409. Konsultatsiooni tulemisest ja teemast, mille kohta soovid teadmisi, anna aineõpetajale teada hiljemalt samal päeval kell 14.00.