Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 7a, 7b, 7c, 7d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 9. juuli 2019. a. kell 12.33
Muudetud: 4. september 2019. a. kell 11.50

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteesima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone. Ajalooõpetus õpetab, toetab ja arendab üldisi õpioskusi nagu funktsionaalne lugemisoskus, arvutamisoskus, suhtlusoskus, kriitiline mõtlemine, üldistamine jt

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal
I tund Sissejuhatus ainesse, ainekaardi ja hindamismudeli tutvustamine.
II tund Tuhandeaastane keskaeg. Lk 8-11.
2. nädal
I tund Uue ajastu koidikul. Lk 14-17
II tund Frangi riigi tõus. Lk 18-21
3. nädal
I tund Karl Suure impeerium. Lk 22-25
II tund Karolingide impeeriumi lagunemine. Lk 28-31
4. nädal
I tund Kontrolltöö
II tund Seisuslik ühiskond ja läänipüramiid. Lk 34-37
5. nädal
I tund Rüütlid ja linnused. Lk 38-41
II tund Rüütlikultuur. Lk 42-45
6. nädal
I tund Naine linnuses. Lk 46-49
II tund Looduslikud olud. Rahvastik. Lk 52-55
7. nädal
I tund Põllumajanduse areng. Lk 56-59
II tund Küla ja taluelu. Lk 64-67
8. nädal
VAHEAEG
9. nädal
I tund Linnade rajamine. Lk 70-73
II tund Kontrolltöö
10. nädal
I tund Linnade elukorraldus ja omavalitsus. Lk 74-77
II tund Majandus ja kaubandus. Lk 78-81
11. nädal
I tund Kaupmehed. Lk 82-85
II tund Käsitöö ja käsitööline. Lk 86-89
12. nädal
I tund Naised linnas. Lk 90-93
II tund Heidikud ja vähemused. Lk 94-97
13. nädal
I tund Katoliku kirik ja vaimulikud. Lk 102-105
II tund Kontrolltöö
14. nädal
I tund Kiriku õpetus Lk 106-109
II tund Rahvausk. Lk 110-113
15. nädal
I tund Kloostrid ja ordud. Lk 114-117
II tund Kirikuhoone. Lk 122-125
16. nädal
I tund Riik ja valitsemine keskajal. Lk 128-131
II tund Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Poolaasta lõpuks õpilased:
-teavad, kuidas keskaeg jaguneb ja oskavad kirjeldada keskaja perioode
-teavad, kus ja millal toimus Suur rahvasterändamine ja mis muutusi see esile tõi
-põhjendavad kiriku tähtsuse tõusu
-kirjeldavad Frangi riigi tekkimist
-kirjeldavad Karl Suure impeeriumi
-oskavad kaardil näidata Frangi riigi asukohta
-teavad, miks ja kuidas Karolingide suurriik lagunes
-teavad, mis on läänikord ja kuidas see toimis
-kirjeldavad keskaja seisuslikku ühiskonda
-kirjeldavad rüütlikultuuri
-kirjeldavad linnuse eluolu
-kirjeldavad ja analüüsivad keskaja naise elu ja võrdlevad seda mehe omaga
-oskavad seletada teemakohaseid mõisteid
-tunnevad ja oskavad ajajoonele paigutada olulisi daatumeid
-teavad, kuidas elati keskaja külas
-kirjeldavad talupoja tähtsamaid töid
-kirjeldavad talupoja eluolu
-hindavad, milline oli linnastumise mõju Euroopa arengule
-iseloomustavad keskaja linnu
-teavad, kuidas oli korraldatud linna valitsemine ja igapäevane elu
-teavad, millised olid rae ülesanded ja kohustused
-kirjeldavad keskaja majandus- ja kaubanduselu
-teavad, miks loodi Hansa Liit ja millised olid selle tähtsamad linnad
-võrdlevad kaupmehe ja talupoja osatähtsust ühiskonnas
-hindavad käsitöölise tähtsust keskaja ühiskonnas
-teavad, mis on tsunftid ja miks need loodi
-oskavad kirjeldada naise rolli, ülesandeid ja eluolu linnas
-teavad, kes olid linnakogukonnast välja tõrjutud ja miks
-hindavad vaimulike rolli ühiskonnas
-kirjeldavad katoliku kiriku ülesehitust
-mõistavad ja selgitavad kiriku õpetuse sisu
-hindavad religiooni tähtsust keskajal
-nimetavad olulisemaid keskajal tegutsenud mungaordusid
-kirjeldavad eluolu kloostris
-teavad, miks mindi keskajal kloostrisse
-kirjeldavad kirikuhoonet ja tunnevad selle osi
-mõistavad, kuidas mõjutasid ilmastikutingimused keskaja inimest
-teavad, milliseid koduloomi keskajal peeti ning milliseid põllukultuure kasvatati
-kirjeldavad talupoja ja maaisanda suhteid
-teavad talupoegade õigusi ja kohustusi ja oskavad anda neile hinnangu
-kirjeldavad keskaja riigi rolli ja valitsemist
-õpilased oskavad kirjeldada ja analüüsida keskaja inimese eluolu õpitud materjali raames

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat hindamist. Esimese trimestri hinne kujuneb kahest kontrolltööst ja tunnihindest (tunnikontrollid, suulised vastamised ja tunnitööd). Tunnihinded annavad trimestri lõpuks kokku ühe arvestusliku hinde, mille osakaal lõpphindes on 1/3. Õpetaja hindab ka õpilaste vihiku täitmist, mis peavad olema korrektse välimusega (ei ole soditud, sisaldab ainult selle aine materjale, küsimused on vastatud täislausega, õpilase nimi ja klass on vihiku esikaanel).
Tegemata või hindele "2" või "1" hinnatud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust, hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409. Konsultatsiooni tulemisest ja teemast, mille kohta soovid teadmisi, anna aineõpetajale teada hiljemalt samal päeval kell 14.00.