Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 8a, 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 9. juuli 2019. a. kell 10.57
Muudetud: 30. august 2019. a. kell 14.37

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteesima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone. Ajalooõpetus õpetab, toetab ja arendab üldisi õpioskusi nagu funktsionaalne lugemisoskus, arvutamisoskus, suhtlusoskus, kriitiline mõtlemine, üldistamine jt

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal
I tund Sissejuhatus uude kooliaastasse
II tund Uusaeg- suurte muutuste aeg. Lk 6-9
2. nädal
I tund Euroopa uusaja hakul. Lk 12-15
II tund Seisuslik ühiskond ja aadel. Lk 16-19
3. nädal
I tund Talupojad ja põllumajandus. Lk 20-23
II tund Linnad ja linnlased. Lk 24-27
4. nädal
I tund Religioon ja kirik. Lk 28-31
II tund Teadusrevolutsioon. Lk 32-35
5. nädal
I tund Kontrolltöö
II tund Kunst varauusajal. Lk 36-39
6. nädal
I tund Kaubandus ja tööstus. Lk 40- 43
II tund Sõjandus. Lk 44-47
7. nädal
I tund Varauusaegne riik. Lk 48-51
II tund Inglise revolutsioonid. Lk 54-57
8. nädal
Vaheaeg
9. nädal
I tund Sõda ja rahu Euroopas. Lk 58-61
II tund Euroopa naabrid. Lk 64-67
10. nädal
I tund Valgustussajand. Lk 68-71
II tund Valgustatud absolutism. Lk 72-75
11. nädal
I tund Kontrolltöö
II tund Eesti ala suurte sõdade keerises. Lk 78-81
12. nädal
I tund Riigivõim ja aadel. Lk 82-85
II tund Talurahva elu. Lk 86-89
13. nädal
I tund Linnad ja majanduse areng. Lk 92-95
II tund Religioon, kirik, haridus. Lk 96-99
14. nädal
I tund Kontrolltöö
II tund Ameerika Ühendriikide tekkimine. Lk 102- 105
15. nädal
I tund Prantsuse revolutsiooni põhjused. Lk 106-109
II tund Revolutsiooni algus Prantsusmaal. Lk 110-113
16. nädal
I tund Prantsusmaa revolutsiooni keerises. Lk 114-117
II tund Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Poolaasta lõpuks õpilased:
- oskavad seletada olulisemaid uusaja mõisteid
- teavad olulisemaid uusaja daatumeid
- oskavad kirjeldada eluolu uusajal
- oskavad kirjeldada uusaja kunsti, teadust, majandust, haridust ja sõjandust
- kirjeldavad uusaja riigikordi ja toovad välja nende puudusi ja eeliseid
- kirjeldavad rootsiaegset Eestit
- kirjeldavad veneaegset Eestit
- oskavad iseloomustada uusaja eesti eluolu, religiooni, haridust ja majandust
- analüüsivad miks ja kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid
- teavad Prantsuse revolutsiooni puhkemise põhjusi
- kirjeldavad Prantsuse revolutsiooni puhkemist, kulgu ja lõppfaasi
- hindavad Prantsuse revolutsiooni tagajärgi ja laiemaid tulemusi

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat hindamist. Esimese trimestri hinne kujuneb ühest kontrolltööst, tunnihindest (tunnikontrollid, suulised vastamised ja tunnitööd) ja vihiku hindest. Tunnihinded annavad trimestri lõpuks kokku ühe arvestusliku hinde, mille osakaal lõpphindes on 1/3. 1/3 trimestri hindest tuleb vihiku täitmisest, mis peab olema korrektse välimusega (ei ole soditud, sisaldab ainult selle aine materjale, küsimused on vastatud täislausega, õpilase nimi ja klass on vihiku esikaanel).
Tegemata või hindele "2" või "1" hinnatud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust, hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409. Konsultatsiooni tulemisest ja teemast, mille kohta soovid teadmisi, anna aineõpetajale teada hiljemalt samal päeval kell 14.00.