Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 11a, 11b, 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 1. aprill 2019. a. kell 13.31
Muudetud: 1. aprill 2019. a. kell 13.31

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, aasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B2- (edasijõudnu) tasemel keelekasutaja „mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua selget üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.”  
Enamasti on B2-taseme keeleoskus kõrgkooli astumise ja toimetuleku eeldus paljudes suhtlemist nõudvates ametites, kui omandatakse ka vajalik ameti- ja oskuskeel.  
B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:  
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;  
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;  
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;  
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;  
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;  
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

11.- 13.03
1) Sprachen. Zeitformen.
2) Sprachen. Zeitformen der Vergangenheit
3) Sprachen. Tag der Muttersprache

18.- 20.03
1) Sprachen. Einen Brief beantworten (Ü23)
2) Sprachen. Über Sprachkurse.
3) Sprachen. Test

25.- 28.03
Beruf, Job und Praktikum:
1)Eine Bewerbung schreiben – wie? Anforderungen, Beispiele
2) Selbst eine Bewerbung schreiben
3) Ein Gespräch führen (beispiel: S. 138)

1.- 4.04
Beruf, Job und Praktikum:
1) Hörtext S. 138
2) Neues Jahr, Neues Glück S. 139
3) Kreatives Schreiben, Wortschatz L. 5

8.-11-04.
Beruf, Job und Praktikum: 
1) Übersetzung, Zeitformen  
2)Rund ums Wohnen 
3) Test Wortschatz L. 5  

15.- 18.04 
1)Rund ums Wohnen. Wohnungsbesichtigungen  
2)Rund ums Wohnen. Wer übertreibt  
3)Rund ums Wohnen. Nasseers Wünsche.  

29.- 1.05 
Beruf, Job und Praktikum: 
1)Rund ums Wohnen. Rollenspiel: Umzug  
2)Rund ums Wohnen. Rollenspiel – Umzug,Beschwerden  


6.- 9.05 
1)Rund ums Wohnen. Eine Beschwerde schreiben  
2)Rund ums Wohnen. Wohnen im Würfel  
3)Rund ums Wohnen. Wochenendpendler. Wortschatz  

13.- 15.05 
1)Rund ums Wohnen. Gerichtsstreit  
2)Rund ums Wohnen. Trotz - wegen  
3)Rund ums Wohnen. Wocheendbeziehungen.  

20.- 22.05 
1)Rund ums Wohnen. Wortschatz  
2)Rund ums Wohnen. Film  
3)Rund ums Wohnen. Umfrage 

27-30.05 
1)Rund ums Wohnen. Umfrage 
2) Rund ums Wohnen. Vortrag 
3) Konflikte mit Nachbarn lösen. Rollenspiel  

3..06- 5.6
Zusammenfassung des Schuljahres

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

VI kursuse lõpuks õpilane:  
1) oskab ennast väljendada kursusel käsitletud teemadel: puhkus,reisisihtkohad, statistika tutvustamine, ost ja müük, suhtlemine kliendiga, elamistingimused, konfliktid naabritega ja nende lahendamine, kaebuse esitamine, inimeste vahelised suhted, samuti oskab kasutada es-väljendeid, kaheosalisi sidesõnu, konjunktiivi, rektsiooni, eessõnu genitiiviga, kaheosalisi sidesõnu. 2) oskab eelnimetatud teemadel avaldada oma arvamust, esitada oma seisukohti, küsida ja vastata, tuua välja olulist, läbi viia ja anda ülevaate küsitlusest, teha ettekande;  
3) hääldus ja intonatsioon on korrektsed;  
4) saab aru vastavasisulistest suulistest ja kirjalikest tekstidest erinevate isikute esituses, oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele;  
5) kasutab õigesti kursusel läbitud grammatikamaterjali nii kõnes kui kirjas  
6) oskab õppides leida abi ja täiendavat informatsiooni sõnaraamatutest, kirjandusest ja internetist.

Hindamine üles

Kursuse hinde saamiseks on õpilane sooritanud testid iga lektsiooni sõnavara ja grammatika kohta, hinne kujuneb punktide alusel vastavalt    
hinne 5 - 100-90%    
hinne 4 - 89-75%    
hinne 3 - 74-50%    
hinne 2 - 49-20%    
hinne 1 - 19- 0%    
Lisaks iga õppetüki kohta sooritatud testile arvestatakse kokkuvõtva veerandihinde väljapanemisel tunnitööd (suuline ja kirjalik) ja muude väikesemahuliste tööde hinnet, mille osakaal on 50 % veerandi lõpphindest, s.o nn. aktiivsushinne. Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku.    
Kui kodutööd on olulise põhjuseta tegemata, sooritab ta need peale tunde õpetaja poolt määratud ajal ja kohas, samuti töötab ta individuaalselt peale tunde, kui rikub tunnirahu ja ei täida tunnis antud ülesandeid. Täiendavat abi saab õpilane konsultatsioonis, ka siis, kui on vajalik eelnevalt omandatud õppematerjali kordamine.    
Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Ebaõnnestunud tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö tulemuse teatavaks saamise päevast (ekool). Kui puudutud tundide arv ületab 25% toimunud kontakttundidest, tuleb õpilasel positiivse kursuse hinde saamiseks sooritada test kursuse sisuks oleva materjali ulatuses positiivsele hindele.   
Kokkuvõttev hinne moodustub: aktiivsushindest (50%) ja testide (50%) hinnetest.