Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 27. märts 2019. a. kell 19.55
Muudetud: 27. märts 2019. a. kell 20.17

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, IV kursus

Kestvus: 4 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
huvitub võõrkeelte õppimisest,on võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeltes;
kasutab,täiendab ja arendab omandatud õpiviise ja -võtteid;
omandab lugemisvilumuse,mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste(ilukirjanduslik,populaarteaduslik jne.),oskab kasutada seletavat sõnaraamatut;
julgeb ja oskab suhelda õpitavates võõrkeeltes;
suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest;
oskab ennast kõnes ja kirjas väljendada õpitud temaatika piires;
tunneb õpitavate keelte maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme;
tunneb huvi õpitavate keelte maade kultuuri ja kirjanduse vastu;
suudab omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja teisi võõrkeeli juurde õppida.
omandab keeleoskuse tasemel,mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida,
on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles,
on võimeline kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas
Gümnaasiumi lõpuks on õpilase eeldatavaks keeletasemeks B2

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

IV kursus kestab 1.04 -4.06 2019

I nädal
1.Make or Do? Expressing ability.
2.Ways of looking. Listening pract. Verbs followed by prepositions.
3.Verbs followed by prepositions. "My river hero"
4.Review: unit 13

II nädal
5. Listening test
6.Test: unit 13 (vocabulary + grammar)
7.-8. General practice (harjutustestid arvestustööks)

III nädal
9.General practice (harjutustestid arvestustööks)
10.-11. Arvestustöö 18 .aprillil
Suur Reede

Vaheaeg

IV nädal
13.Revision: how to write formal letters; application letters
14.Review: about writing essays and reports
15.-16. "Against the odds"- reading, vocabulary; language focus, phrasal verbs

V nädal (12.klassi inglise keele riigieksam)
17.-18. Writing an essay and a letter (iseseisev töö) esitada 10.05.2019
19. Vocabulary: the arts, animals.Listening skills.
20."Pallette of apes"

VI nädal
21.-22. Retelling "The Pallette ...". WB p.100-101
23. Phrasal verbs revision; Word formation (-ible, -able)
24. Hypothetical situations.Revision: conditionals.
25. Expressing wishes and related forms.

VII nädal
26.Wishes and related forms.Vocabulary;television.
27.Review:unit 14
28. "Mind your language"
29.Test: unit 14 24.05

VIII nädal
30.U.15: Mind your language.Text "The truth behind body language". Listening/ practice.US English vs. UK English
31.Review: unit 15
32.-34.Ready for FC : Final test

IX nädal
35.Feedback to final test. Giving grades.Kursuse/aasta tagasiside.
Praktikanädal.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

IV kursuse lõpuks on õpilane:
-õppinud ja korranud järgnevate teemadega seotud sõnavara: raha,, tahaga seonduvad tegusõnad;loomad;kunst,ballett,kirjandus,muusika,ooper,skulptuur,teater,televisioon.
-harjutanud erinevate tüüpülesannete tegemist (kuulamine,lugemine,keelestruktuurid);
-korranud baaskeelestruktuure ja õppinud põhjalikumalt järgmiste keelestruktuuride kasutamist:modaalverbid -võimed;verb+eessõna+-ing-vorm;hüpoteetiliste situatsioonide väljendusvormid
-korranud essee ja ametliku kirja kirjutamist, kirjutanud hindele essee ja tööavalduse
-teinud tüüpülesandeid ja harjutusi kõigis osaoskustes
-Sooritanud aasta materjali hõlmava arvestustesti.

Hindamine üles

Kursuse koondhindeks on õpilasel vajalik sooritada järgnevad arvestuslikud tööd ja tegemised:
testid sõnavarale ja grammatikale
1 monoloog-esitlus + suuline asjakohane aktiivsus klassis
tunnikontrollid ja teised õppetöö käigus saadud hinded/ hinnangud (moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde

Testid ja kirjandid-kirjad peavad olema sooritatud vähemalt hindele \"3\".
Testide hinne: \"5\" = 91 -100%, \"4\"= 75-90%, \"3\"=50-74%, \"2\"= vähem kui 50%

Kirja ja kirjandi hindamisel arvestatakse grammatikat ja õigekirja, ülesehitust,, ülesande täitmist, loetavust ja stiili.

Järeltööd saab teha testidele ja kirjale ja kirjanditele, kui töö hinne on mitterahuldav.

Võlad likvideerida kuni 10 päeva jooksul.
Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Ettenähtud ülesande tegemata jätmine annab selle töö hindeks "1".
1 arvestusliku töö mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra.
Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
Puudumine 6 ja enam tundi madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra ( va haigus/esindamine)

*10.klassi lõpus sooritavad kõik õpilased kogu aasta materjalali hõlmava kirjaliku inglise keele eksami (lugemine,kuulaminemgrammatika);
11.klassi lõpus ja 12.klassi II kursuse lõpus arvestustöö.
12.klassi koondhinne kantakse lõputunnistusele.

Konsultatsioon neljapäeviti 15.00 - 15.45, ruum 204. Järelvastamine kokkuleppel.