Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 10b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 27. märts 2019. a. kell 19.03
Muudetud: 27. märts 2019. a. kell 19.50

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, IV kursus

Kestvus: 4 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.


Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

IV kursus kestab 01.04 - 04.06. 2018

Tundides kasutatakse õpikut Ready for First Certificate (Roy Norris) ning õpetaja poolt antud lisamaterjale.

I nädal
1.Relative clause.Defining relative clause.
2.Non-defining relative clause
3.-4.Relaive clause practice. Review:u.6 vocabulary.

II nädal
5.Test: u.6 (vocabulary) 10.04
6.Review: u.6 grammar (relative clause,causative have, too & enough)
7.-8. Progress test units 4-6

III nädal
9. Test: unit 6 (grammar)
10.Projektipäev
11.-12. Suur Reede

IV nädal
13.-14.Suulise esitluse hindamismudel. How to write an application letter, layout, features, requirements
15.Writing an application letter.
16.How to write an essay - revision.

V nädal (Riigieksami nädal)
17. -18. Writing an essay
19.-20.Practice test (reading and language structures)

VI nädal
21.-24. üldine kordamine ja harjutustestid

VII nädal
25.-26. üldine kordamine ja harjutustestid
27. -28. arvestustöö üldoskustele (kuulamine, lugemine, keelestruktuurid) 24.05.19

VIII nädal
29.-31. arvestustöö tagasiside; Suulised esitlused "My favourite....."
32.-33. vajadusel arvestustöö järeltöö / relax exercises

IX nädal
34.-35. kursuse/aasta tagasiside . Relax exercises
Praktikapäevad.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

IV kursuse lõpuks on õpilane
-õppinud ja omandanud uut sõnavara : inimestevahelised suhted,perekond,sugulased,põlvkondade vahelised suhted,inimeste välimuse ja isikuomaduste kirjeldamine;
-õppinud relatiivlausete ehitust ja kasutamist.
-omandanud uusi ning korranud varemõpitud keelestruktuure
-harjutanud erinevate tüüpülesannete tegemist (lugemine,kirjutamine,keelestruktuurid,kuulamine)
-õppinud ja korranud grammatikastruktuure:eessõnalised väljendid (noun+preposition,adjective+preposition,verb+preposition,preposition+noun)
kohustuse,vajaduse ja lubaduse väljendamine; sõnatuletus (nouns& adjectives)
-kirjutanud 1 essee (advantages and disadvantages) ja 1kirja (application letter)
-sooritanud kirjaliku inglise keele arvestustöö (lugemine, kuulamine, grammatika)

Hindamine üles

Kursuse koondhindeks on õpilasel vajalik sooritada järgnevad arvestuslikud tööd ja tegemised:
testid sõnavarale ja grammatikale
1 monoloog-esitlus + suuline asjakohane aktiivsus klassis
tunnikontrollid ja teised õppetöö käigus saadud hinded/ hinnangud (moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde

Testid ja kirjandid-kirjad peavad olema sooritatud vähemalt hindele \"3\".
Kirja ja kirjandi hindamisel arvestatakse grammatikat ja õigekirja, ülesehitust,, ülesande täitmist, loetavust ja stiili.

Järeltööd saab teha testidele ja kirjale ja kirjanditele, kui töö hinne on mitterahuldav.

Võlad likvideerida kuni 10 päeva jooksul.
Ettenähtud ülesande tegemata jätmine annab selle töö hindeks "1".
1 arvestusliku töö mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra.
Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
Puudumine 6 ja enam tundi madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra ( va haigus/esindamine)

*10.klassi lõpus sooritavad kõik õpilased kogu aasta materjalali hõlmava kirjaliku inglise keele eksami (lugemine,kuulaminemgrammatika);
11.klassi lõpus ja 12.klassi II kursuse lõpus arvestustöö.
12.klassi koondhinne kantakse lõputunnistusele.

Konsultatsioon neljapäeviti 15.00 - 15,45 ruum 204.