Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 10a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 25. märts 2019. a. kell 17.23
Muudetud: 25. märts 2019. a. kell 17.28

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, IV kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.


Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Tunnis kasutatakse õppekomplekti Gateway B2+ õpikut ja töövihikut.
IV kursus kestab 25.märts 2019 - 04.juuni 2019 4 tundi nädalas

I nädal
1. Minor offences ( U5 reading and vocabulary skills in textbook)
2. Violating the rules (U5 reading and vocabulary skills in workbook)
3.-4. Express future (predictions, plans, ..) U5 text book exercises


II nädal
5. Express future (U5 workbook exercises)
6. Speaking crime and punishment, additional exercises on expressing the future
7. - 8. Apps on your phone (listening and speaking skills); Express future (flipped classroom- future tenses)

III nädal
9. Technology to fight crime (listening skills), Extra exercises on future tenses
10. TEST (express future) 10.04.2019
11. -12. Prepositional phrases; speaking and listening skills (give advice)

IVnädal
13. Netiquette (reading, speaking, video)
14. TEST U5 vocabulary 17.04.19
15. -16. 18.aprill - projektipäev
vaheag

V nädal
17. U5 kordamisülesanded
18. 1.mai
19. -20. How to write a letter of complaint

VI nädal (12.klasside riigieksam)
21.- 24. iseseisvad ülesanded: 1) video task (netiquette) esitlused 14.05.19 2) write a letter of complaint tähtaeg 08.05.19) 3)Future (revision exercises) 4) U5 kordamisülesanded


VIInädal
25. netiquette videod, letter of complaint feedback; U5 revision
26. TEST (U5 koondtest) 15.05.19
27.-28. testi kuulamisosa ja tagasisisde; üldine kordamine ja harjutustestid


VIII nädal
29. üldine kordamine ja harjutustestid
30. üldine kordamine ja harjutustestid
31. -32. arvestustöö üldoskustele (kuulamine, lugemine, keelestruktuurid) 23.05.19

IX nädal
33. arvestustöö tagasiside; aasta/kursuse tagaside, Relax exercises
34. Relax exercises
34.-35. vajadusel arvestustöö järeltöö / relax exercises

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse lõpuks on õpilased:
- saavad aru tekstidest rääkida seaduserikkumiste ja karistamiste teemal
- oskavad arutleda netiketi teemal
- on õppinud eessõnadega väljendeid õppetükis esitatu ulatuses (prepositional phrases)
- tunnevad ametliku kaebekirja kirjutamise põhimõtteid ja võtteid (kirjutamisoskus)
- on korranud ja oskavad väljendada tulevikku, teavad erinevate väljendusviiside tähendust
- tunnevad ja oskavad kasutada fraase nõu andmiseks

Hindamine üles

Kursuse hinne koosneb:
2 kitsamat testi (sõnavara ja õppetüki grammatika) 30%
1 õppetüki kokkuvõttev test 20%
1 üldkeeleoskuste test kursuse/õppeaasta lõpus 20%
1 kiri 10%
üks video netiketi teemal 10%
asjakohane suuline aktiivsus tunnis, tähtaegadest kinnipidamine 10%


Testide hindamine: "5"= 91- 100%, "4"= 75- 90%, "3"= 50- 74%, "2"= vähem kui 50%

Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik 5 päeva jooksul jooksul pärast testi kättesaamistvastavalt koolis kehtestatud korrale.
Konsultatsiooniaeg tunniplaanis. Järelvastamine vastavalt koolis kehtestaud korrale.
Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud.


NB! 10. klassi Iv kursusel sooritab õpilane kirjaliku inglise keele arvestuse (lugemine, kuulamine ja grammatika). 11. klassi lõpus ja 12. klassi teisel perioodil arvestustöö.

Gümnaasiumi lõputunnistuse hinne on astmehinne s.t kujuneb 10., 11. ja 12. klassi hinnetest.