Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeele õpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 5. veebruar 2019. a. kell 00.45
Muudetud: 5. veebruar 2019. a. kell 10.01

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetuses taotleme, et õpilane
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.

Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (21.-25.01):
1. Arsti juures (väljendid), dialoogi koostamine(arsti juures)
2. Haigestuma, kurtma, havalutama, ravima(pööramine), harj.1-62...1-69
3. Jutustuse koostamine 1-70

II NÄDAL (28.01-1.02):
1. Tunnikontroll(enesetunne-sõnavara, grammatika)
2. Perekond(pereliikmed, väljendid), dialoogi koostamine, harj.2-1
3. Perekonnaseis, dialoogi täiendamine, harj.2-2.....2-4

III NÄDAL (4.-8.02):
1. Sõnavara kordamine, harj.2-6...2-10
2. Jutustada oma perest harj.2-5
3. Sõnavara vastamine

IV NÄDAL (11.-15.02):
1. Kutsume külla, dialoog 2-11, väljendid
2. Предложный падеж(lõpud, näited,eessõnad), harj.2-12, 2-48,2-49
3. Elamutüübid, ruumid, harj.2-13...2-15

V NÄDAL (18.-22.02):
1. Külaliste tulek, sõnavara, harj.2-16...2-18
2. Külaliste lahkumine, sõnavara, harj....2-24
3. Sõnavara kordamine

VII NÄDAL (11.-15.03):
1. Tunnikontroll (sõnavara, grammatika), Maaklerite kool(sõnavara)
2. Sõnavara(esemed, vahendid majapidamises), lugemine lk.40-43
3. Maja plaan

VIII NÄDAL (18.-22.03):
1. Tund 4v. Sidesõnad. Harjutused .
2. TK: tund 4v - sidesõnade kasutamine. Tund 5a. kool ja klass - sõnavara.
3. Tund 5a. Kool ja klass. Lk.103-104, TV.lk.47-50

IX NÄDAL ( 25.-29.03):
1.-2. Tund 5a. Oskused. Edasiõppimine. LK.104-107,TV.lk.50-51
3. Tund 5a. Elukutsevalik. LK.108-110, TV.lk.51-53

X NÄDAL (1. - 5.04):
1.-2. Tund 5a. Elukutsevalik, elukutsed.
3. Tund 5a. Tulevane töö. Palk. Tv.lk.54-55

XI NÄDAL (8. -12.04):
1. Kordamine: 5.a
2. KONTROLLTÖÖ 5a: elukutsed. - 9.04
3. Tund 5v. Küsivad ja eitavad ase- ja määrsõnad. LK.118-120, TV.lk.56-57

XII NÄDAL (15.-19.04):
1.-2. Kordamine: tund 5v.
3.TK : tund 5v - küsivad ja eitavad ase- ja määrsõnad.

VAHEAEG

XIII NÄDAL (29. 04-3.05)
1.-3. Tund 6a. Teater. Ajakirjandus. Lk.122-124

XIV NÄDAL (6.-10.05):
1. Tund 6a. Kino. Lk.124-125
2. TK: sõnad: teater ja kino. Tund 6v. Liikumisverbid.
3. Tund 6v. Liikumisverbid. LK.136-143

XV NÄDAL (13.-17.05):
1.-2. Liikumisverbid. Töölehed.
3. KONTROLLTÖÖ: liikumisverbid. - 15.05

XVI NÄDAL (20.-24.05):
1.-2. Tund 7a. Riik - rahvus-keel.Lk.144-146
3. Tund 7a. Puhkus. lk.149-150

XVII NÄDAL (27.-31.05):
1-3. Kordamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest dialoogidest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lauseid I poolaastal läbitud teemadel: enesetunne, perekond, külaliste vastuvõtmine, kodu, välimus;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab I poolaastal õpitud keeleteadmised: järgarvsõnad ja nende kasutamine, omadussõna, kus?,omastavad asesõnad;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

I poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest:
sõnade tööd, mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara
jooksev kirjaik hindamine(tunnitöö, koduse ettevalmistusega vastamised, töövihiku harjutused valikuliselt, tunnikontrollid)
suulised vastamised (õpiku harjutused valikuliselt)
testid (3)
Hinde skaala:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö ajal vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioon kolmapäeviti kell 14.45 - 15.45 ruumis 005 või kokkuleppel õpetajaga.
Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 9.klassile.
Õppetaja lisamaterjalid.